STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat 2017 - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Categoria: Àrea d’Informàtica (pàgina 1 de 3)

Nou model per accedir a la Universitat des de CFGS a partir del curs 2010-2011

El pròxim curs 2010-2011 tots els estudis universitaris ja hauran d’estar adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (també conegut com pla Bolonya), i per això s’han fet algunes modificacions en el sistema d’accés a la Universitat. Per una banda hi haurà un nou model de Selectivitat, i per altra, l’accés des de Cicles Formatius de Grau Superior també tindrà una sèrie de canvis que podeu consultar en el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

De forma resumida, els principals canvis, són els següents.

Si bé es pot accedir a qualsevol estudi universitari havent superat un CFGS de la família profesional que sigui, tindran preferència d’accés els alumnes que hagin cursat un cicle formatiu adscrit a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar.

La nota d’admissió a la universitat serà la mitjana de l’expedient del cicle formatiu més les dues millors qualificacions del mòduls professionals que integren el cicle, sempre que aquest estigui adscrit a la branca de coneixement dels estudis universitaris triats. El paràmetre de ponderació serà de 0,1, o de 0,2 en aquells mòduls que la universitat consideri més adients per a la titulació demanada. No seran computables a tal efecte de ponderació els mòduls de FOL i de FCT.

La nota d’admissió es calcularà segons aquesta fórmula:

Nota de admissió = NMC + a*M1 + b*M2

En la que:

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions dels mòduls cursats en el CFGS

a i b = paràmetres de ponderació que seran de 0,1 o bé de 0,2 en el cas que la Universitat a la qual es vol accedir indiqui uns mòduls determinats com a més idonis per accedir als estudis ofertats. Cal dir al respecte que, si bé estava previst que les Universitats fessin públics aquests mòduls més idonis abans de començar el curs actual, encara no se’n sap res a dia d’avui.

Fent uns senzills càlculs es pot veure com la nota d’admissió pot oscil.lar entre 6 i 14. Així en el cas de la persona que hagi obtingut una nota de 5 en tots els mòduls dels CFGS i que vulgui estudiar un Grau de la branca de coneixements a la que estava adscrit el seu CFGS, però que no ha cursat cap mòdul considerat com més adient, el càlcul de la seva nota d’admissió, es faria així: 5 + (0,1*5) + (0,1*5) = 6.

En canvi, en el cas de qui hagi superat tots els mòduls amb una qualificació de 10, i que hagi cursat els mòduls més adients per l’estudi sol.licitat, el càlcul seria: 10 + (0,2*10) + (0,2 *10) = 14.

També crec important que l’alumnat sàpiga a quina branca de coneixements està adscrit el seu CFGS (o més exactament la família professional a la que pertany), tal com us poso tot seguit:

Activitats físiques i esportives (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Administració i gestió (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Agrària (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Arts gràfiques (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura)

Arts i artesanies (Arts i Humanitats, Enginyeria i Arquitectura)

Comerç i màrqueting (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Edificació i obra civil (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Electricitat i electrònica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Energia i aigua (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Fabricació mecànica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Fusta, moble i suro (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Hoteleria i turisme (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Imatge i so (Arts i Humanitats, Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura)

Imatge personal (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Indústries alimentàries (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Indústries extractives (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Informàtica i comunicacions (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Instal·lació i manteniment (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Marítim pesquera (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Química (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Sanitat (Ciències, Ciències de la Salut)

Seguretat i medi ambient (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Serveis socioculturals i a la comunitat (Arts i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Tèxtil, confecció i pell (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Transport i manteniment de vehicles (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Vidre i ceràmica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

I ja per acabar, us poso el llistat d’alguns dels estudis universitaris segons la branca de coneixement a la qual pertanyen:

Arts i Humanitats (Arqueologia, Comunicació, Disseny, Filologia, Filosofia, Geografia, Història, Llengua i literatura, Traducció i interpretació, …)

Ciències (Biologia, Ciències ambientals, Física, Geologia, Matemàtiques, Química, …)

Ciències de la salut (Ciències de l’activitat física i de l’esport, Farmàcia, Fisioteràpia, Infermeria, Medicina, Psicologia, …)

Ciències socials i jurídiques (Administració i direcció d’empreses, Ciències de l’activitat física i de l’esport, Ciències empresarials, Comunicació, Criminologia, Dret, Educació infantil, Educació primària, Negocis i màrqueting internacionals, Mitjans audiovisuals, Periodisme, Psicologia, Publicitat i relacions públiques, Turisme, …)

Enginyeria i arquitectura (Arquitectura, Disseny, Enginyeria, Informàtica i serveis, Multimèdia, …)

bol-2010 estudiaruniversitats3 univ-i-rec

Aspectes legals sobre la utilització de les TIC en l’àmbit laboral

La creixent utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en l’àmbit empresarial i laboral, planteja una sèrie d’aspectes legals que cal tenir en compte per tal de poder treballar amb les TIC respectant els drets fonamentals de les persones, però al mateix temps impulsant l’ús de tecnologies de seguretat que permetin operar a les empreses amb total confiança en aquestes noves eines de treball.

Per això crec que és molt interessant consultar una pàgina web promoguda pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que s’anomena INTECO (Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació), i que es defineix com una plataforma per al desenvolupament de la Societat del Coneixement a través de projectes de l’àmbit de la innovació i la tecnologia.

Dins d’ella podem trobar diferents apartats dels quals voldria destacar els següents:

       Àrea jurídica de la Seguretat i les TIC: inclou una sèrie de Guies Legals (Guía sobre la utilización de las tecnologías de la información en el ámbito laboral, Guía legal sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen en Internet, Guía sobre Comercio Electrónico y eConfianza, Guía legal sobre fiscalidad de los negocios a través de Internet, …)

       Models de Contractes Tecnològics: Model d’acord de confidencialitat i secret, Model de política de privacitat per a un lloc web, Clàusules Contractuals sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, …

       DNI electrònic: amb informació sobre la signatura electrònica i el DNIe tant per a la ciutadania en general com per les empreses (bàsicament per les PIME).

 

      

 

Actualització del recull de termes informàtics de Softcatalà

Com molts/es de vosaltres ja sabeu, Sofcatalà, és una associació que té per objectiu principal el fomentar l’ús del català a la informàtica, Internet i les noves tecnologies. Una de les seves tasques és anar recollint termes informàtics en anglès i fer la corresponent traducció al català. Com que el món de la informàtica evoluciona contínuament, cal anar actualitzant el llistat de termes traduïts i, per això, s’acaba de publicar l’actualització del Recull de termes de Softcatalà que s’ha fet en col·laboració amb el centre de Terminologia TERMCAT.

softcatala.giftermcat.gif

Programari lliure per al professorat

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya, a través de la seva pàgina dedicada a la formació del professorat no universitari, ha publicat un document en format pdf que, sota el títol de “Programari lliure en la formació permanent del professorat” i escrit per Manel Calvo Pizarro i Rosa Calvo Pizarro, informa abastament sobre les alternatives de programari lliure i les seves aplicacions per al professorat.

upc.gif

Currículum dels Cicles Formatius d’Informàtica

Un dels documents que cal tenir presents a l’hora de fer les programacions de les matèries, és el currículum de l’ensenyament del qual formen part aquestes matèries. En el cas dels Cicles Formatius, la Direcció General de Formació Professional els publica classificats per famílies professionals, de tal manera que si voleu consultar els d’Informàtica els trobareu disposats de la manera següent:

Cicle de Grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics: organigrama i crèdits (instal·lació i manteniment de serveis de xarxes locals, instal·lació i manteniment d’equipaments i sistemes informàtics, implantació i manteniment d’aplicacions ofimàtiques i corporatives, operacions amb bases de dades ofimàtiques i corporatives, instal·lació i manteniment de serveis d’Internet, manteniment de portals d’informació, administració, gestió i comercialització en la petita i mitjana empresa, sistemes operatius en entorns monousuari i multiusuari, relacions en l’equip de treball, comunicació empresarial en llengua estrangera, formació i orientació laboral, formació en centres de treball, crèdit de síntesi)

Cicle de Grau superior d’administració de sistemes informàtics: organigrama i crèdits (sistemes informàtics monousuari i multiusuari, gestió de xarxes d’àrea local, implantació d’aplicacions informàtiques de gestió, fonaments de programació, desenvolupament de funcions en el sistema informàtic, sistemes gestors de base de dades, relacions en l’àmbit del treball, formació i orientació laboral, formació en centres de treball, crèdit de síntesi)

Cicle de Grau superior de desenvolupament d’aplicacions informàtiques: organigrama i crèdits (sistemes operatius, xarxes d’àrea local, anàlisi i disseny de bases de dades, anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques, programació estructurada i modular, programació avançada, sistemes gestors de bases de dades relacionades, àmbits de quarta generació i eines CASE, disseny i realització de serveis de presentació en entorns gràfics, relacions en l’àmbit del treball, formació i orientació laboral, formació en centres de treball, crèdit de síntesi)

antics artícles