A més a més de les universitats públiques, a Catalunya, i des de l’any 1991, com a conseqüència de diverses iniciatives privades, s’han anat creant altres universitats que han estat reconegudes pel Parlament. Es tracta de la Universitat Ramon Llull (any 1991), la Universitat Oberta de Catalunya (1995), la Universitat de Vic (1997), la Universitat Internacional de Catalunya (1997) i la Universitat Abat Oliva CEU (2003). Al ser de titularitat privada, el cost de la matrícula és bastant més elevat que en el cas dels centres públics, i encara que varia molt entre les diferents Escoles i Facultats, es pot considerar que, de forma aproximada, oscil·la entre els 3.500 i els 12.000 euros per cada curs. Tot i així, en moltes d’elles, es poden sol·licitar beques i/o ajuts que poden cobrir, parcial o totalment, aquestes despeses. També cal tenir en compte que, en molts casos, el procés d’admissió de nou alumnat és particular segons cada universitat i, per això aconsello posar-se en contacte el més aviat possible amb els serveis corresponents d’informació, per tal de saber si s’ha de fer alguna prova especial o cal tramitar alguna documentació prèvia a la inscripció i/o matrícula.

La Universitat Ramon Llull (castellano, english) o URL, està integrada per 10 institucions federades que ofereixen un ampli ventall de titulacions de Grau, per a cursar les quals cal complir una sèrie de requisits, o sigui que hi ha un reglament d’accés i admissió (n’hi ha un d’especial amb reconeixement de crèdits pels alumnes procedents de CFGS). Entre els centres federats, crec que cal destacar-ne dos que tenen un ampli prestigi a nivell internacional: l’Institut Químic de Sarrià o IQS i l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses o ESADE, (que té uns requisits especials d’admissió i per això cal superar unes proves d’aptitud), així com un tercer que ofereix (entre d’altres) diverses titulacions en l’àmbit sanitari com és l’Escola Blanquerna.

url esade2 iqs

La Universitat Oberta de Catalunya (castellano, english) o UOC, creada l’any 1995, és una universitat no presencial i que, per tant, utilitza bàsicament les tecnologies interactives i multimèdia. Per això, crec convenient mirar en primer lloc l’apartat del seu Campus virtual per tal de veure com s’estudia en la UOC, i després veure quines són les titulacions que s’hi poden cursar.

uoc

La Universitat de Vic (castellano, english) o UVic, ofereix una gran varietat de titulacions. Es pot consultar l’apartat d’informacions sobre accés, sistemes de pagament, reconeixement de crèdits dels CFGS, beques i ajuts,… i també és convenient veure la localització del campus.

uvic

La Universitat Internacional de Catalunya (castellano, english) o UIC, imparteix un total de 15 titulacions . Té un servei d’admissions que crec convenient consultar, així com també l’apartat de beques i ajuts.

uic

La Universitat Abat Oliba CEU (castellano) o UAO, es troba ubicada a Barcelona i té programat impartir estudis de 8 Graus. Crec interessant fixar-se en els serveis que s’ofereixen als futurs alumnes i, sobretot, en la convocatòria de les proves d’admissió.

uao