En el segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances, s’estudia el crèdit d’Auditoria en el que es tracten les tècniques per fer un procés d’auditoria tant interna com externa d’una empresa, i entre els materials de suport per l’ensenyament d’aquest crèdit, voldria destacar els que, amb el títol genèric de “Auditoría“, ha publicat Juan Carlos Mira Navarro que actualment és el Cap del Departament d’Administració de l’IES Dr. Balmis d’Alacant. Autor també d’un document en pdf sobre el “Plan General de Contabilidad“, aquest professor aconsella consultar en primer lloc la guia de l’alumne per tal de poder saber com visualitzar més correctament les presentacions i exercicis de cadascuna de les 14 unitats didàctiques següents:

Introducció a l’auditoria (presentació, test d’autoavaluació)

Control intern i control de gestió (presentació, test d’autoavaluació)

Normes, evidència i programa d’auditoria (presentació, test d’autoavaluació)

Auditoria informàtica (presentació, test d’autoavaluació)

Informes d’auditoria (presentació, test d’autoavaluació)

Auditoria de l’immobilitzat (presentació, exercicis)

Auditoria de recursos propis (presentació, exercicis)

Auditoria d’existències (presentació, exercicis)

Auditoria de comptes a cobrar (presentació, exercicis)

Auditoria de comptes financers (presentació, exercicis)

Auditoria de comptes a pagar (presentació, exercicis)

Auditoria fiscal (presentació)

Auditoria sobre provisions i contingències (presentació, exercicis)

Auditoria de pèrdues i guanys (presentació)

auditoria2.jpg    ies-dr-balmis.png    pla-gral-de-compta.jpg