Mica en mica, les PAU s’acosten i els alumnes de segon de batxillerat us comenceu a preparar per aquesta prova que sol generar inquietuds i desconfiança. Per tal d’ajudar-vos a fer front als exàmens de les diferents matèries, us volem fer arribar alguns consells per assignatura PAU que, juntament amb les indicacions dels vostres professors i tutors us permetran rebaixar aquesta tensió i, juntament amb el vostre estudi i dedicació, poder assolir l’objectiu d’obtenir la màxima nota possible.  També podeu utilitzar l’aplicació interactiva Posa’t a prova que conté preguntes de tipus test de totes les matèries.

MATÈRIES COMUNES

Llengua Catalana i Literatura

 • És important  practicar molt la part d’expressió escrita i mirar models de bons textos.
 • Cal repassar ortografia (no oblideu el descompte!!!) i practicar la comprensió lectora i la part de reflexió lingüística amb els exàmens que poden trobar online dels anys anteriors de selectivitat.

Llengua Castellana i Literatura

 • És important llegir bé les dues opcions abans de triar-ne una. L’estructura sol ser molt semblant però els exercicis poden variar i cal agafar l’opció en la qual ens resulti més fàcil la seva resolució.
 • També cal repassar la part d’expressió escrita, un cop resolta, amb molta cura per minimitzar les errades gramaticals.

 Llengua Estrangera (Anglès)

Aquesta prova té diverses parts, com ja sabeu.

 • Pel que fa al readingi al listening, si no esteu segurs al 100% d’una resposta, deixeu-la en blanc.
 • Pel que fa al writing , cal estudiar-se molt bé l’estructura de cada tipologia textual i memoritzar vocabulari i frases que puguin ser aplicades a moltes redaccions diferents. És essencial el brainstormingi cal pensar com ordenar les idees en paràgrafs.  També pot ser bo fer-se un llistat de vocabulari relacionat amb el tema, i vocabulari adient per la tipologia, registre i connectors, així com un petit llistat d’estructures gramaticals variades. Cal també llegir bé l’enunciat i assegurar-se que contesteu exactament al que se us demana i no copiar de l’enunciat ni tampoc del reading, si estan relacionats.
 • Finalment, per al listening, és important identificar paraules claus i intentar entendre el missatge en general. 

Història

 • En primer lloc, és important que llegiu bé els quatre exercicis proposats i trieu els dos en els quals penseu que podeu obtenir millor nota, sense deixar-vos portar pel tema.
 • En segon lloc, cal que comenceu a respondre les preguntes referides a les fonts que es proposen. En aquestes preguntes, és important ser breu, precís i no utilitzar la pregunta com pretext per donar una resposta llarga. A l’apartat del context històric és bo marcar el període històric i concretar més si s’escau.
 • Pel que fa a la resolució dels temes, cal que trieu el que més domineu i que feu un esquema previ del que direu. En aquest sentit, es preferible exposar conceptes de tots els punts que entren al tema, que escriure molt d’una part i poc de les altres.
 • En general, vigileu l’expressió escrita i la presentació i cal·ligrafia i respecteu l’ordre cronològic del fets històrics.

Història de la Filosofia  

 • Llegiu amb calma i atenció el text. Aquest pas és fonamental per fer un bon examen.
 • Llegiu de manera comprensiva els enunciats de les preguntes.
 • Abans de redactar la resposta a una pregunta, preneu-vos uns moments per recordar què heu de fer i com (si és necessari, us ho apunteu en el full).
 • Reviseu la resposta que hàgiu donat: Heu contestat allò que us han preguntat? Heu respectat les instruccions establertes per la resposta (nombre de paraules, al·lusions a l’enunciat, etc.).

MATÈRIES DE MODALITAT

Literatura Catalana 

 • És important que repasseu els dossiers que heu fet durant el curs  i que busqueu els exàmens de selectivitat dels últims anys per veure quines són les preguntes més freqüents
 • Cal practicar també el comentari de text i procurar no cometre errades gramaticals que puguin baixar la nota.

Llatí

 • Llegiu bé les opcions per escollir la més adient.
 • No oblideu que el diccionari i el llibret de gramàtica són una eina essencial. Fixeu-vos molt bé en el vocabulari que dona el propi examen.
 • Dediqueu la primera mitja hora a la part teòrica i l’hora següent a fer la part de morfologia i sintaxi per un millor aprofitament del temps.

Història de l’Art

 • Intenteu comprendre, més enllà de les obres, el context general i artístic al qual pertany l’obra dins de la Història de l’Art.
 • A l’hora d’estudiar, intenteu fer esquemes o mapes conceptuals per tal de, posteriorment, saber desenvolupar el contingut (és a dir no intenteu memoritzar tota la informació teòrica).
 • No cal memoritzar dates concretes, podeu datar l’obra de manera aproximada (meitat del s. XIX, primera dècada del s.XX, etc.)

Geografia

 • Cal llegir molt bé tot l’examen abans d’escollir quina part descartem, és a dir, no escollir només a partir de la font.
 • Intenteu fer servir el sentit comú per tal de, a partir dels continguts apresos, saber resoldre les problemàtiques proposades.
 • Porteu ben apresos els mapes, ja que sempre sol sortir un mapa temàtic i demanen alguna cosa (comarques, províncies, etc).
 • Reforçeu els continguts de demografia, recursos i UE, ja que sortirà obligatòriament almenys algun d’aquests temes.

Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

 • Llegiu detingudament l’enunciat, intentant entendre què us demanen.
 • Apunteu  bé les dades que us proporcionen.
 • Definiu objectius a calcular el que ens demanen.
 • Utilitzeu preferentment dades d’enunciat a les calculades, si podem escollir.
 • Feu els càlculs sempre  amb calculadora.
 • Comproveu les respostes a l’enunciat original.

Biologia

 • Cal tenir un glossari amb els conceptes clau, tots ells estan referits  en les concrecions de les PAU de Biologia.
 • Elaboreu mapes conceptuals, per temes i amb connexions entre ells. Es important saber que les preguntes de selectivitat inclouen raonaments que interrelacionen  més d’un tema a la vegada.
 • Abans de respondre, tingueu clares les paraules clau que haureu de fer servir.
 • Cal respondre sempre en base al cas proposat a l’exercici, no en forma genèrica, doncs la puntuació no serà màxima.

Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci

 • Procureu tenir molt control del temps, ja que cal respondre quatre preguntes de sis en 90 minuts. És important una bona gestió del temps.
 • Indicar a les preguntes pràctiques si es tracta d’unitats o euros i justificar sempre el resultat.
 • Cal que sempre poseu exemples a les preguntes teòriques.

Dibuix Tècnic

 • Recordeu que cada dibuix correspon a un tema, amb més pes de l’axonometria (4 punts) que de geometria plana (3 punts) i dièdric (3 punts).
 • Tant en dièdric com en axonometria, és molt important la correcta interpretació i representació dels cossos geomètrics a partir de les línies vistes i ocultes. Sempre és bo repassar la visibilitat dels conjunts.

 Física

 •  En alguns exercicis, els enunciats poden ser llargs i complexos. Cal llegir-los amb calma per entendre què demanen i quines són les dades rellevants.
 • En general, els exercicis que tenen gràfics poden semblar molt difícils, però la majoria de les vegades és el contrari, ja que els càlculs solen ser molt simples a partir de dades que s’extreuen del gràfic.
 • Teniu cura de com  us donen les unitats i expressar-les correctament.
 • No escolliu els problemes de camp elèctric generat per una distribució de càrregues si no teniu molt clar com fer l’esquema de representació dels camps, la descomposició per components i la suma vectorial dels camps.

Química

 • Feu una primera lectura de tots els exercicis per triar els que veiem més factibles i optimitzar temps.
 • Comenceu pels exercicis que us resultin més fàcils per tenir més confiança i seguretat de cara als següents.
 • Llegiu bé els enunciats dels exercicis . És recomanable subratllar paraules o informació important.
 • Estigueu segurs de formular correctament els compostos requerits per resoldre els exercicis. Un compost mal formulat restarà 0,5 punts i pot provocar un resultat impossible o absurd.
 • Analitzeu el resultat per comprovar que és coherent. Si no ho és, repasseu unitats, procediments i càlculs. Si no trobeu l’errada, afegiu al resultat la seva condició d’impossible o absurd.
 • Expresseu els resultats i dades amb les unitats adequades.
 • Les justificacions han d’estar basades en un model, teoria, llei, principi...que cal citar en l’argumentació.
 • Assegureu-vos que les reaccions químiques que utilitzeu per càlcul estequiomètric estiguin ajustades.
 • Cal estar atents als estats de les substàncies (gasos, líquids, sòlids…) per saber si podem utilitzar determinades fórmules.

 

Per acabar de preparar les PAU pots fer també una ullada als 11 consells per superar la Selectivitat.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra