Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: curs 2012-2013

Selectivitat 2013 voluntària per a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior

Aquests dies la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ha actualitzat les informacions sobre l’accés i admissió a les universitats catalanes des dels estudis de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), d’acord amb la normativa de l’Ordre EDU/3242/2010 del Ministerio de Educación.

Per comprovar-ho podeu consultar els següents documents:

– Accés a la Universitat (via Formació Professional)

– Informació sobre les PAU de CFGS (curs 2012-2013)

De forma resumida, els punts més importants d’aquests dos documents, són els següents:

-En relació a l’accés a la universitat per als estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) com a titulats tècnics superiors poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova, com fins ara, i que la seva nota d’accés (entre 5 i 10) és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle. Aquesta qualificació té validesa indefinida.

-Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d’accés.

-Els alumnes de CFGS que es vulguin presentar a aquesta prova voluntària de Selectivitat podran obtenir una nota d’admissió que es calcula amb la següent fórmula:

Nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.

 

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir. (vegeu taula de ponderacions 2013). També és interessant mirar quines van ser les notes de tall juny 2012.

-El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

-És prou interessant consultar la informació sobre l’estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors.

– El calendari i horari de les proves de Selectivitat per aquesta fase específica és el següent:

11 de juny / 3 de setembre

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

12 de juny / 4 de setembre

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

13 de juny / 5 de setembre

8.30 -10.00 Geografia. Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia

Els alumnes de CFGS  tindran un període específic de MATRÍCULA (per la convocatòria de juny) del 15 al 21 de maig, i per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat abans del dia 3 de juny en uns llocs determinats.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat 2013: calendari i horari de les proves

Si bé encara no s’ha publicat de forma oficial per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca, l’Oficina de Coordinació de les PAU del Consell Interuniversitari de Catalunya, ja ha comunicat als centres educatius el calendari i horaris de les proves de Selectivitat de l’any 2013 mitjançant un document del qual us transcric tot seguit els punts que tracten de les dates i hores d’aquests exàmens:

Les PAU del batxillerat del curs 2012-2013 tindran lloc els dies 11, 12 i 13 de juny de 2013 i els dies 3, 4 i 5 de setembre de 2013, d’acord amb el calendari i l’horari següent:

 

11 de juny / 3 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

12 de juny / 4 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

13 de juny / 5 de setembre

8.30 -10.00 Geografia. Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia”

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Carnet docent per accedir als museus durant el curs 2012-2013

Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament, i tal com ja va passar en cursos anteriors, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2012-2013, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits. Les persones que ja el tingueu de cursos anteriors recordeu que, cada curs escolar, cal renovar aquest carnet docent.

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir una fitxa amb les dades corresponents, per tal de generar l’esmentat carnet docent que després haureu d’imprimir.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Convocatòria de Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2012-2013

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (14-08-2012), una “Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanzas universitarias.”, o sigui una Resolució del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari (de Grau, Diplomatura, o Llicenciatura) en el curs 2012-2013. Si llegiu aquesta Resolució, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2012 (…El plazo para presentar la solicitud se extenderá hasta el 15 de octubre de 2012, inclusive, aunque este plazo no coincida con el plazo de matrícula).

En la mateixa edició del BOE també es publica la “Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico, 2012-2013 para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.”, mitjançant la qual es convoquen beques per estudiar Batxillerat, Formació Professional i d’altres estudis postobligatoris, i ajudes per fer altres cursos no universitaris. Consultant aquesta Resolució podreu veure que també hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… Cal destacar la convocatòria d’ajudes per estudiar el curs de preparació per les proves d’accés a Cicles Formatius (tant en centres públics com en centres privats concertats) i també pels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Se convocan ayudas al estudio para el alumnado que, en el curso académico 2012-2013 curse alguno de los estudios siguientes con validez en todo el territorio nacional:

1) Cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos por centros públicos y en centros privados concertados que, además, tengan autorizadas las enseñanzas de formación profesional.

2) Programas de cualificación profesional inicial.

També és destacable que hi ha convocatòria de les beques-salari pels estudiants de Batxillerat i/o Cicles Formatius amb  una sèrie de condicionaments :

…Componentes de compensación y beca salario.

1. La beca salario y el componente de compensación se destinarán a compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación del solicitante al estudio. Para poder ser beneficiario de estos componentes serán precisos los siguientes requisitos específicos, además de los exigidos con carácter general:

a) Que el solicitante haya nacido antes del 1 de enero de 1997.

b) Cursar estudios presenciales.

c) Acreditar los siguientes requisitos académicos:

• Los estudiantes de primer curso de bachillerato, haber obtenido una nota media de 5,50 puntos en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o prueba de acceso, en su caso. Los estudiantes de primer curso de ciclos formativos de grado superior, haber obtenido 5,50 puntos en segundo curso de bachillerato, prueba o curso de acceso respectivamente.

• Los estudiantes de segundos y posteriores cursos de enseñanzas postobligatorias no universitarias organizadas por materias o asignaturas, haber superado, al menos, todas las materias o asignaturas del curso anterior, con excepción de una.

• Los estudiantes de segundos y posteriores cursos de enseñanzas postobligatorias no universitarias organizadas por módulos, haber superado, al menos, en el curso anterior un número de módulos que supongan el 85% de las horas totales del curso en que hubieran estado matriculados.

• Quienes cursen estudios superiores de Master no integrados en la universidad tendrán que acreditar los requisitos exigidos en el artículo 22 de la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanza universitaria.

2. Para la adjudicación de este componente se aplicará el umbral 1 de renta familiar establecido en el artículo 27 de esta resolución.

3. La beca salario será incompatible con el componente de material escolar

En el cas d’aquestes beques i ajudes per estudis postobligatoris, el termini de presentació de sol.licituds s’acaba el dia 1 d’octubre d’aquest any 2012 “ … El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el día 1 de octubre de 2012 inclusive…”, i també cal omplir el formulari de sol.licitud que es troba a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri i presentar-lo de forma telemàtica.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra