Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: juny 2016

Preinscripció universitària juny 2016: consulta resultats 1a assignació de places

Fa poca estona, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha fet públics els resultats de la preinscripció universitària de juny 2016.

Les persones interessades en saber aquests resultats han d’entrar al portal accesnet i dins d’ell accedir a l’apartat de Consulta de resultats de la preinscripció universitària convocatòria de juny 2016.

Si s’ha sol·licitat alguna doble correcció o reclamació, també es poden saber ja els resultats a l’apartat de Consulta de resultats de doble correcció i/o reclamació de les PAU juny 2016.

Cal suposar que demà es facin públiques les notes de tall d’aquesta preinscripció, i us voldria recordar que hi ha un calendari i uns terminis per a les successives assignacions de places i per la matrícula universitària que són els següents:

1a assignació de places

La primera assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 11 de juliol de 2016 a https://accesnet.gencat.cat

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar l’alumnat:

Situació 1: Alumnat assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 13 al 18 de juliol de 2016. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada.

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.

Situació 2: Alumnat assignat entre la 2a i la 8a preferència

Ha de triar entre dues opcions:

Acceptar com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva.

El tràmit Assignació definitiva s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals), entre els dies 12 i 14 de juliol de 2016.

L’alumnat ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

Aquesta assignació definitiva es publicarà a https://accesnet.gencat.cat el 15 de juliol de 2016.

L’alumnat haurà de matricular-se el 18 de juliol de 2016. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada.

Esperar a la segona assignació de places (22 de juliol de 2016) per intentar millorar la seva assignació.

L’alumnat que vulgui esperar a la segona assignació de places no ha de fer cap tràmit i la seva assignació definitiva sortirà publicada el 22 de juliol de 2016.

Si espera a la segona assignació, l’alumnat només es podrà trobar en una d’aquestes dues situacions:

o Manté la mateixa preferència que ja tenia assignada.

o Millora la seva assignació.

En cap cas la nova plaça assignada correspondrà a preferències posteriors.

Per exemple, si a la primera assignació de places (11 de juliol de 2016) l’alumnat té assignada la 3a preferència, en la segona assignació (22 de juliol de 2016) o bé continuarà assignat a la 3a preferència o bé a alguna preferència anterior (la 1a o la 2a), però mai no se li assignaran preferències posteriors (de la 4a a la 8a).

Situació 3: Alumnat no assignat en cap preferència

Ha d’esperar a la segona assignació de places (22 de juliol de 2016).

2a assignació de places.

La segona assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el 22 de juliol a https://accesnet.gencat.cat. Tot l’alumnat assignat s’haurà de matricular del 25 al 27 de juliol. L’alumnat que no es matriculi en aquestes dates perdrà la plaça assignada. (25 de juliol festa UDG).

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar l’alumnat:

Situació 1: Alumnat assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 25 al 27 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada. (25 de juliol festa UDG).

El procés de preinscripció d’aquest alumnat ha finalitzat.

Situació 2: Alumnat assignat entre la 2a i la 8a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 25 al 27 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada. (25 de juliol festa UDG).

Aquest alumnat, tot i estar matriculat, ha de decidir si opta definitivament per la preferència assignada o vol continuar en el procés de reassignació de places per intentar millorar la seva assignació.

Si l’alumnat vol quedar-se definitivament amb la preferència assignada, s’ha de matricular i no ha de fer cap altre tràmit. L’alumnat ha de ser conscient que, en aquest cas, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

Si l’alumnat vol seguir en el procés de preinscripció per veure si millora la seva assignació, ha de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places.

o Aquest tràmit s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 22 de juliol i l’1 de setembre.

o Aquest tràmit també el pot fer l’alumnat que finalment ha decidit no matricular-se, però aquest alumnat ha de ser conscient que ha perdut la plaça assignada.

o La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el 5 de setembre.

Situació 3: Alumnat no assignat en cap preferència

Ha de decidir si vol continuar en el procés de preinscripció per poder obtenir una assignació o bé si vol que el seu procés de preinscripció finalitzi.

Si l’alumnat vol continuar en el procés de preinscripció, ha de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places. Aquest tràmit s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 22 de juliol i l’1 de setembre.

La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el 5 de setembre.

 Si no fa cap tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

1a reassignació de places.

L’alumnat que entre el 22 de juliol i l’1 de setembre hagi fet el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places, tant si ja està matriculat com si no es va matricular o no havia estat assignat, el dia 5 de setembre haurà de consultar la pàgina web https://accesnet.gencat.cat per comprovar si:

Ha millorat la seva assignació.

Està assignat en alguna de les preferències que havia sol·licitat, en el cas que no estigués assignat en cap preferència.

Si ha millorat la seva assignació o bé està assignat per primera vegada en una de les preferències sol·licitades, haurà de matricular-se en el centre assignat del 7 al 8 de setembre.

L’alumnat haurà de consultar les reassignacions següents per comprovar si la seva situació ha canviat.

accesnet2012   preinscripció universitats

Selectivitat 2016 (convocatòria de juny): resultats globals a Catalunya

Aquest migdia, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat mitjançant una nota de premsa que el 97,62% (que és una mica superior al de l’any passat que va ser del 96,97%) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,642, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,30), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 7,035. Aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,699, 7,28 i 7,047 respectivament).

També cal tenir en compte que, aquest any, era la sisena vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i hi ha hagut un 69,77% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, la qual cosa representa un cert augment respecte a l’any passat que va ser del 64,05%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut una disminució en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 420 alumnes, o sigui, 123 menys que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 18 de juliol, a Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, en gairebé tots els casos la nota mitjana és superior al 5, i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de llengües com són Alemany (9,06), Francès (7,68), Grec (7,67), Anglès (7,52) i Tecnologia industrial (7,04), mentre que les més baixes són bàsicament assignatures de Ciències, com ara Electrotècnia (4,73), Economia de l’empresa (5,16), Física (5,29), Italià (5,69) i Química (5,87).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

–       Nota de premsa sobre els resultats de les PAU juny 2016

–       Comunicat sobre els resultats de les PAU en format pdf

També podeu trobar informació de com han evolucionat les notes de les PAU en les últims anys, així com un desglossament de les notes corresponents a la fase específica, segons que l’alumne provingui de Batxillerat o de CFGS d’aquest juny, en el corresponent Dossier de premsa.

Finalment voldria destacar que, en aquesta compareixença, s’ha reiterat la continuïtat de l’actual model de Selectivitat pel 2017:

Pel que fa a les PAU de 2017, la secretària general del CIC, Mercè Jou, ha reiterat que “independentment de la decisió que adopti el futur govern de l’Estat, les PAU es realitzaran l’any vinent i, per tant, es manté la vigència de l’acord adoptat pel sistema universitari català per a la continuïtat de les proves”. En aquest sentit, ha enviat un missatge de tranquil·litat als estudiants que han finalitzat primer de batxillerat i les seves famílies, assegurant que no es trobaran amb cap canvi.

sele2012  pau (sobre les)