Un dels recursos educatius que van ser premiats l’any 2003 per la Xunta de Galícia, és la pàgina personal de Cesáreo Vázquez Domínguez, professor de l’IES de Celanova (Ourense) i que està dedicada als ensenyaments de Llengua i Literatura Castellana pels nivells d’ESO i de Batxillerat. Inclou apunts, esquemes i activitats d’aquestes matèries i es va actualitzant (la seva última revisió data del maig del 2006). A més a més de proporcionar un ampli llistat d’enllaços a d’altres recursos educatius de l’especialitat, té els seus continguts estructurats en 4 apartats principals:

Comunicació i textos: comunicació, elements del procés de comunicació, propietats d’un text, tipus de text, funcions del llenguatge, activitats d’expressió escrita (personals, expositives, poètiques,…), exercicis d’ortografia, exercicis interactius,…

Gramàtica: mapa conceptual, unitats lingüístiques i fòniques, morfemes, classes de paraules, sintagmes, perífrasis verbals, oracions, funcions sintàctiques (nivell ESO, nivell Batxillerat), exercicis gramaticals, exercicis interactius,…

Literatura: gèneres literaris, llenguatge literari, el vers, el discurs narratiu,…

Història de la Literatura Espanyola: nivell ESO, nivell Batxillerat (medieval, renaixement, barroc, romanticisme, modernisme, generació del 98, generació del 27, posterior al 36, …), exercicis interactius,…

STUBLOGS Xarxa i Pissarra