Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: 2011-2012

Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (curs 2011-2012)

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica la RESOLUCIÓ ENS/388/2012, d’1 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2011-2012.

De forma resumida, poden optar a aquests premis les persones que havent finalitzat els estudis de batxillerat a Catalunya el curs 2011-2012, hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Les persones interessades han de presentar la sol.licitud d’inscripció dins del termini de l’1 al 8 de juny de 2012 a la secretaria del centre en el qual l’aspirant ha finalitzat el batxillerat, i ha de contenir la informació que s’indica a l’annex d’aquesta Resolució..

Les proves es realitzaran el dia 3 de juliol de 2012, a partir de les 9 hores en diferents centres segons l’àmbit territorial, i s’estructuren de la manera següent:

–       Un primer exercici amb 2 parts (una per comentar un text literari i una per comentar un text històric) de les quals una s’ha de contestar en català i l’altra en castellà.

–      Un segon exercici que també consta de 2 parts: respondre de forma escrita qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que hagi cursat l’alumne, i respondre també de forma escrita a qüestions sobre una de les matèries de modalitat que l’alumne hagi cursat a segon de batxillerat, sempre que aquesta sigui continuació de la que, amb el mateix nom, va cursar a primer de batxillerat.

 

Carnet docent per accedir als museus durant el curs 2011-2012

Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament, i tal com ja va passar en cursos anteriors, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2011-2012, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits (vegeu el llistat de museus). Les persones que ja el tingueu de cursos anteriors recordeu que, cada curs escolar, cal renovar aquest carnet docent.

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir una fitxa amb les dades corresponents, per tal de generar l’esmentat carnet docent que després haureu d’imprimir.

Modificacions en el sistema de beques per estudis universitaris i de Cicles Formatius de Grau Superior pel curs 2011-2012

Tal com va publicar el Boletín Oficial del Estado, en la seva edició d’ahir dissabte, el Consell de Ministres en la corresponent reunió setmanal del divendres, va aprovar el Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Encara que la convocatòria per aquestes beques està previst que (com en anys anteriors) es publiqui en el BOE a principis del pròxim mes de juliol, sí crec inetessant ressaltar alguns punts d’aquestes modificacions per tal que les persones que puguin optar-hi comencin a preparar la documentació necessària. Si bé aquest Real Decreto es refereix a les beques i ajudes que es poden concedir en els diferents nivells educatius, només comentaré les que afecten als estudis universitaris i als de CFGS.

–       El llindar de renda i patrimoni familiar per accedir a les beques s’ha congelat i, per tant,  es manté igual que el fixat en el curs anterior (mireu CAPÍTULO V: Los umbrales de renta y patrimonio familiar).

–       Per primera vegada, s’estableix un incentiu de 150 euros per als alumnes que tinguin bons resultats acadèmics (…se crea un nuevo componente de beca destinado a recompensar el rendimiento de aquellos estudiantes que, ya siendo beneficiarios de una beca general, obtengan unos resultados académicos superiores a los requeridos para tener derecho a esta ayuda. La cuantía será de 150 euros individuales…).

–       S’estableix una penalització per aquells estudiants que suspenguin durant dos cursos una matèria, ja que a partir de la tercera matrícula hauran de pagar-se la matrícula de l’assignatura en qüestió, encara que podran conservar la resta de la beca si aproven , com a mínim, el 80% de les matèries matriculades (…en el curso 2011-2012, la beca de matrícula no incluirá el coste de los créditos que se matriculen por tercera y sucesivas veces, siendo el estudiante el que deberá abonar esta cantidad …).

–       També per primer cop s’equipara l’import de les beques-salari entre els alumnes universitaris i els de Cicles Formatius de grau superior, pder tal que puguin seguir estudiant en comptes de treballar. L’import d’aquestes beques salari serà de 3.500 euros/any o sigui 500 euros més que el curs 2010-2011 (mireu Artículo 4. Componentes y cuantías para las enseñanzas no universitarias).

 

 

Què es podrà estudiar a les Universitats de Catalunya el curs 2011-2012

Per tal que l’alumnat de Secundària conegui quines carreres pot cursar a Catalunya, el Comissionat d’Universitats i Recerca ja ha fet pública, de moment, l’oferta de les més de 400 titulacions de Grau de les que es podrà matricular el pròxim curs 2011-2012.

Per a recaptar la màxima informació possible sobre aquesta oferta universitària, us recomano que seguiu els 2 procediments que us poso a continuació:

1r) Feu servir el portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes?” que també està disponible en altres idiomes (castellano, english), i en el que trobareu 4 cercadors principals:

Cercador per nom: cal introduir el nom de l’estudi que es vulgui consultar.

Cercador per branca de coneixements a la qual estigui adscrit el Grau (Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i jurídiques, Enginyeria i Arquitectura).

Cercador per universitat: podeu veure quins Graus s’imparteixen a cadascuna de les 7 universitats públiques i les 5 universitats privades.

Cercador per municipi: amb el llistat de les 22 localitats on hi ha centres universitaris.

En aquest portal, cada Grau disposa d’una fitxa en la que hi ha diferents pestanyes:

L’estudi: nom oficial del títol i estudis que s’extingeixen amb la impartició d’aquest Grau.

Com s’imparteix: informació sobre el preu de la matrícula (públic o privat), i respecte als idiomes en que s’imparteix l’estudi en qüestió (català, castellà, anglès,…)

Com s’estructura: nombre i distribució dels crèdits per matèries que cal cursar (bàsiques, obligatòries, optatives), i del període de pràctiques.

Com s’accedeix: nombre de places que s’ofereixen

On s’imparteix: adreça i telèfon de la Facultat o Escola (interessant per demanar informació més directa i personal).


2n) Aneu a consultar l’oferta de Graus que han publicat cadascuna de les 12 universitats catalanes ja que, en aquest cas, cada estudi disposa d’una fitxa més àmplia que el portal que he comentat abans, i en la que us recomano sobretot que us fixeu en l’apartat “Pla d’estudis” en el que figuren les diferents matèries que cal cursar, i així podreu veure si realment aquell estudi és el que us agradarà fer. Tot seguit us poso doncs aquesta oferta per universitats, tenint en compte que les 7 primeres són de titularitat pública (però en elles hi poden haver centres adscrits i, per tant, amb un preu privat), i les altres 5 són privades.

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat Ramon Llull (URL)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat de Vic (UVic)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Universitat Abat Oliba (UAO)

qua-i-per-qua-estudiarperque comissionat-uir1