Tal com va publicar el Boletín Oficial del Estado, en la seva edició d’ahir dissabte, el Consell de Ministres en la corresponent reunió setmanal del divendres, va aprovar el Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Encara que la convocatòria per aquestes beques està previst que (com en anys anteriors) es publiqui en el BOE a principis del pròxim mes de juliol, sí crec inetessant ressaltar alguns punts d’aquestes modificacions per tal que les persones que puguin optar-hi comencin a preparar la documentació necessària. Si bé aquest Real Decreto es refereix a les beques i ajudes que es poden concedir en els diferents nivells educatius, només comentaré les que afecten als estudis universitaris i als de CFGS.

–       El llindar de renda i patrimoni familiar per accedir a les beques s’ha congelat i, per tant,  es manté igual que el fixat en el curs anterior (mireu CAPÍTULO V: Los umbrales de renta y patrimonio familiar).

–       Per primera vegada, s’estableix un incentiu de 150 euros per als alumnes que tinguin bons resultats acadèmics (…se crea un nuevo componente de beca destinado a recompensar el rendimiento de aquellos estudiantes que, ya siendo beneficiarios de una beca general, obtengan unos resultados académicos superiores a los requeridos para tener derecho a esta ayuda. La cuantía será de 150 euros individuales…).

–       S’estableix una penalització per aquells estudiants que suspenguin durant dos cursos una matèria, ja que a partir de la tercera matrícula hauran de pagar-se la matrícula de l’assignatura en qüestió, encara que podran conservar la resta de la beca si aproven , com a mínim, el 80% de les matèries matriculades (…en el curso 2011-2012, la beca de matrícula no incluirá el coste de los créditos que se matriculen por tercera y sucesivas veces, siendo el estudiante el que deberá abonar esta cantidad …).

–       També per primer cop s’equipara l’import de les beques-salari entre els alumnes universitaris i els de Cicles Formatius de grau superior, pder tal que puguin seguir estudiant en comptes de treballar. L’import d’aquestes beques salari serà de 3.500 euros/any o sigui 500 euros més que el curs 2010-2011 (mireu Artículo 4. Componentes y cuantías para las enseñanzas no universitarias).

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra