Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: FP

Selectivitat 2012 per a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior

Aquests dies la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ha actualitzat les informacions sobre l’accés i admissió a les universitats catalanes des dels estudis de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), d’acord amb la normativa de l’Ordre EDU/3242/2010 del Ministerio de Educación.

Per comprovar-ho podeu consultar els següents documents:

Accés a la Universitat (via Formació Professional)

Fulletó de les PAU pels CFGS, curs 2011-2012

De forma resumida, els punts més importants d’aquests dos documents, són els següents:

-En relació a l’accés a la universitat per als estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) com a titulats tècnics superiors poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova, com fins ara, i que la seva nota d’accés (entre 5 i 10) és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle. Aquesta qualificació té validesa indefinida.

-Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d’accés.

-Els alumnes de CFGS que es vulguin presentar a aquesta prova voluntària de Selectivitat podran obtenir una nota d’admissió que es calcula amb la següent fórmula:

 

Nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

 

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

 

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.

 

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

 

Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

 

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir. (vegeu quadre de ponderacions 2012). També és interessant mirar quines van ser les notes de tall de juny de 2011.

-El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

-La informació sobre l’estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors, es poden consultar al web http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/examens/index.html

El calendari i horari de les proves de Selectivitat per aquesta fase específica és el següent:

12 de juny / 4 de setembre

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

13 de juny / 5 de setembre

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

14 de juny / 6 de setembre

8.30 -10.00 Geografia, Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia

 

Els alumnes de CFGS  tindran un període específic de MATRÍCULA (per la convocatòria de juny) del 16 al 21 de maig, i per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat abans del dia 4 de juny en uns llocs determinats.

  

Fitxes de Prevenció de Riscos Laborals per Formació Professional

Per part del “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo” es publica, de forma periòdica, una revista anomenada ERGA-FP, que es defineix com un butlletí de prevenció de riscos per la Formació Professional, i que està adreçada bàsicament al professorat de FP.

Aquesta revista ha editat una sèrie de fitxes que poden ser molt útils per l’apartat de Prevenció de Riscos laborals dins del mòdul de FOL, ja que, a més a més de l’explicació teòrica del risc en qüestió, s’exposa un cas pràctic que permet desenvolupar una sèrie d’activitats didàctiques relacionades.

Les persones interessades podeu consultar les següents fitxes (47 en total):

Caigudes al mateix nivell

Treballs amb pantalles de visualització de dades

Treballs amb substàncies químiques perilloses en laboratoris

Treballs en ambients sorollosos

L’organització del treball

Riscos elèctrics

Plans d’emergència

Etiquetatge de productes químics perillosos

Seguretat en màquines

Ordre i neteja

Manipulació manual de càrregues

Organització dels primers auxilis

Emmagatzemament de substàncies químiques

Senyalització de seguretat i salut

Cremades. Primers auxilis

Treball a torns i treball nocturn

Treball amb carretons automotors

Transvasament de substàncies químiques

Treballs en tallers de fusteria

Primers auxilis. Hemorràgies

Utilització d’escales manuals

Treballs en oficines

Treballs en instal.lacions elèctriques

Els plaguicides en agricultura. Emmagatzematge i mescles

Els plaguicides en agricultura. Aplicació i eliminació

Primers auxilis. Lesions oculars

Treballs en tallers de reparación de vehicles

Prevenció de lesions per moviments repetitius

Treballs en arts gràfiques

Primers auxilis. Ferides

Treballs en cuines. Hoteleria i restauració

Autorització de treballs especials

Treballs en espais confinats

Estrés laboral

Treballs en posició assentada

Eines manuals

La manipulació de productes químics perillosos

El Teletreball

Equips de Protecció Individual (EPI)

Seguretat en la construcció

Envasos per substàncies perilloses

Com tenir cura de la pell a la feina

Extintors de seguretat

Equips d’emergència en laboratoris

El soroll a la feina

Treballs en situació d’aïllament

Pla d’evacuació de centres docents


erga_fp insht