Per part del “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo” es publica, de forma periòdica, una revista anomenada ERGA-FP, que es defineix com un butlletí de prevenció de riscos per la Formació Professional, i que està adreçada bàsicament al professorat de FP.

Aquesta revista ha editat una sèrie de fitxes que poden ser molt útils per l’apartat de Prevenció de Riscos laborals dins del mòdul de FOL, ja que, a més a més de l’explicació teòrica del risc en qüestió, s’exposa un cas pràctic que permet desenvolupar una sèrie d’activitats didàctiques relacionades.

Les persones interessades podeu consultar les següents fitxes (47 en total):

Caigudes al mateix nivell

Treballs amb pantalles de visualització de dades

Treballs amb substàncies químiques perilloses en laboratoris

Treballs en ambients sorollosos

L’organització del treball

Riscos elèctrics

Plans d’emergència

Etiquetatge de productes químics perillosos

Seguretat en màquines

Ordre i neteja

Manipulació manual de càrregues

Organització dels primers auxilis

Emmagatzemament de substàncies químiques

Senyalització de seguretat i salut

Cremades. Primers auxilis

Treball a torns i treball nocturn

Treball amb carretons automotors

Transvasament de substàncies químiques

Treballs en tallers de fusteria

Primers auxilis. Hemorràgies

Utilització d’escales manuals

Treballs en oficines

Treballs en instal.lacions elèctriques

Els plaguicides en agricultura. Emmagatzematge i mescles

Els plaguicides en agricultura. Aplicació i eliminació

Primers auxilis. Lesions oculars

Treballs en tallers de reparación de vehicles

Prevenció de lesions per moviments repetitius

Treballs en arts gràfiques

Primers auxilis. Ferides

Treballs en cuines. Hoteleria i restauració

Autorització de treballs especials

Treballs en espais confinats

Estrés laboral

Treballs en posició assentada

Eines manuals

La manipulació de productes químics perillosos

El Teletreball

Equips de Protecció Individual (EPI)

Seguretat en la construcció

Envasos per substàncies perilloses

Com tenir cura de la pell a la feina

Extintors de seguretat

Equips d’emergència en laboratoris

El soroll a la feina

Treballs en situació d’aïllament

Pla d’evacuació de centres docents


erga_fp insht