Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: PQPI

Convocatòria de Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2014-2015

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (07-08-2014), una Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-2015, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, o sigui una Resolució del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari, o bé, de Batxillerat, Cicles Formatius o Programes de Qualificació Professional Inicial (tant en centres públics com en centres privats concertats), en el curs 2014-2015.

Si llegiu aquesta Resolució, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2014 pels estudis universitaris i el 30 de setembre de 2014 pels estudis no universitaris.

boe2012  MECD

Convocatòria de Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2013-2014

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (19-08-2013), una Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, o sigui una Resolució del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari, o bé, de Batxillerat, Cicles Formatius o Programes de Qualificació Professional Inicial (tant en centres públics com en centres privats concertats), en el curs 2013-2014.

Si llegiu aquesta Resolució, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2013 pels estudis universitaris i el 30 d’octubre de 2013 pels estudis no universitaris.

boe2012  Minist Educación

Convocatòria de Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2012-2013

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (14-08-2012), una “Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanzas universitarias.”, o sigui una Resolució del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari (de Grau, Diplomatura, o Llicenciatura) en el curs 2012-2013. Si llegiu aquesta Resolució, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2012 (…El plazo para presentar la solicitud se extenderá hasta el 15 de octubre de 2012, inclusive, aunque este plazo no coincida con el plazo de matrícula).

En la mateixa edició del BOE també es publica la “Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico, 2012-2013 para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.”, mitjançant la qual es convoquen beques per estudiar Batxillerat, Formació Professional i d’altres estudis postobligatoris, i ajudes per fer altres cursos no universitaris. Consultant aquesta Resolució podreu veure que també hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… Cal destacar la convocatòria d’ajudes per estudiar el curs de preparació per les proves d’accés a Cicles Formatius (tant en centres públics com en centres privats concertats) i també pels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Se convocan ayudas al estudio para el alumnado que, en el curso académico 2012-2013 curse alguno de los estudios siguientes con validez en todo el territorio nacional:

1) Cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos por centros públicos y en centros privados concertados que, además, tengan autorizadas las enseñanzas de formación profesional.

2) Programas de cualificación profesional inicial.

També és destacable que hi ha convocatòria de les beques-salari pels estudiants de Batxillerat i/o Cicles Formatius amb  una sèrie de condicionaments :

…Componentes de compensación y beca salario.

1. La beca salario y el componente de compensación se destinarán a compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación del solicitante al estudio. Para poder ser beneficiario de estos componentes serán precisos los siguientes requisitos específicos, además de los exigidos con carácter general:

a) Que el solicitante haya nacido antes del 1 de enero de 1997.

b) Cursar estudios presenciales.

c) Acreditar los siguientes requisitos académicos:

• Los estudiantes de primer curso de bachillerato, haber obtenido una nota media de 5,50 puntos en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o prueba de acceso, en su caso. Los estudiantes de primer curso de ciclos formativos de grado superior, haber obtenido 5,50 puntos en segundo curso de bachillerato, prueba o curso de acceso respectivamente.

• Los estudiantes de segundos y posteriores cursos de enseñanzas postobligatorias no universitarias organizadas por materias o asignaturas, haber superado, al menos, todas las materias o asignaturas del curso anterior, con excepción de una.

• Los estudiantes de segundos y posteriores cursos de enseñanzas postobligatorias no universitarias organizadas por módulos, haber superado, al menos, en el curso anterior un número de módulos que supongan el 85% de las horas totales del curso en que hubieran estado matriculados.

• Quienes cursen estudios superiores de Master no integrados en la universidad tendrán que acreditar los requisitos exigidos en el artículo 22 de la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanza universitaria.

2. Para la adjudicación de este componente se aplicará el umbral 1 de renta familiar establecido en el artículo 27 de esta resolución.

3. La beca salario será incompatible con el componente de material escolar

En el cas d’aquestes beques i ajudes per estudis postobligatoris, el termini de presentació de sol.licituds s’acaba el dia 1 d’octubre d’aquest any 2012 “ … El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el día 1 de octubre de 2012 inclusive…”, i també cal omplir el formulari de sol.licitud que es troba a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri i presentar-lo de forma telemàtica.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2011-2012

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (27-07-2011), una “Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias.”o sigui una Ordre del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari (de Grau, Diplomatura, o Llicenciatura) en el curs 2011-2012. Si llegiu aquesta Ordre, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 14 d’octubre d’aquest any 2011 (…El plazo para presentar la solicitud se extiende hasta el 14 de octubre de 2011, inclusive, aunque este plazo no coincida con el plazo de matrícula).

En la mateixa edició del BOE també es publica la “Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios” mitjançant la qual es convoquen beques per estudiar Batxillerat, Formació Professional i d’altres estudis postobligatoris, i ajudes per fer altres cursos no universitaris. Consultant aquesta Ordre podreu veure que també hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… Aquest any cal destacar la novetat de la convocatòria d’ajudes per estudiar el curs de preparació per les proves d’accés a Cicles Formatius (tant en centres públics com en centres privats concertats) i també pels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) ..Se convocan ayudas al estudio para el alumnado que, en el curso académico 2011-2012, curse alguno de los estudios siguientes con validez en todo el territorio nacional:

1) Cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos por centros públicos y en centros privados concertados que, además, tengan autorizadas las enseñanzas de formación profesional.

2) Programas de cualificación profesional inicial.

També és destacable que hi ha un significatiu augment en la quantia de les beques-salari pels estudiants de Cicles FormatiusComo novedad, cabe destacar la elevación significativa de la cuantía de las «becas salario», para los estudiantes de los Ciclos Formativos de Grado Superior implantados conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

…Artículo 4. Componentes de compensación y beca salario.

1. La beca salario y el componente de compensación se destinarán a compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación del solicitante al estudio. Para poder ser beneficiario de estos componentes serán precisos los siguientes requisitos específicos, además de los exigidos con carácter general:

a) Que el solicitante haya nacido antes del 1 de enero de 1996.

b) Cursar estudios presenciales.

En el cas d’aquestes beques i ajudes per estudis postobligatoris, el termini de presentació de sol.licituds s’acaba el 30 de setembre d’aquest any 2011El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el día 30 de septiembre de 2011 inclusive.., i també cal omplir el formulari de sol.licitud que es troba a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri i presentar-lo de forma telemàtica.

STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra