El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (27-07-2011), una “Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias.”o sigui una Ordre del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari (de Grau, Diplomatura, o Llicenciatura) en el curs 2011-2012. Si llegiu aquesta Ordre, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 14 d’octubre d’aquest any 2011 (…El plazo para presentar la solicitud se extiende hasta el 14 de octubre de 2011, inclusive, aunque este plazo no coincida con el plazo de matrícula).

En la mateixa edició del BOE també es publica la “Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios” mitjançant la qual es convoquen beques per estudiar Batxillerat, Formació Professional i d’altres estudis postobligatoris, i ajudes per fer altres cursos no universitaris. Consultant aquesta Ordre podreu veure que també hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… Aquest any cal destacar la novetat de la convocatòria d’ajudes per estudiar el curs de preparació per les proves d’accés a Cicles Formatius (tant en centres públics com en centres privats concertats) i també pels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) ..Se convocan ayudas al estudio para el alumnado que, en el curso académico 2011-2012, curse alguno de los estudios siguientes con validez en todo el territorio nacional:

1) Cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos por centros públicos y en centros privados concertados que, además, tengan autorizadas las enseñanzas de formación profesional.

2) Programas de cualificación profesional inicial.

També és destacable que hi ha un significatiu augment en la quantia de les beques-salari pels estudiants de Cicles FormatiusComo novedad, cabe destacar la elevación significativa de la cuantía de las «becas salario», para los estudiantes de los Ciclos Formativos de Grado Superior implantados conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

…Artículo 4. Componentes de compensación y beca salario.

1. La beca salario y el componente de compensación se destinarán a compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación del solicitante al estudio. Para poder ser beneficiario de estos componentes serán precisos los siguientes requisitos específicos, además de los exigidos con carácter general:

a) Que el solicitante haya nacido antes del 1 de enero de 1996.

b) Cursar estudios presenciales.

En el cas d’aquestes beques i ajudes per estudis postobligatoris, el termini de presentació de sol.licituds s’acaba el 30 de setembre d’aquest any 2011El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el día 30 de septiembre de 2011 inclusive.., i també cal omplir el formulari de sol.licitud que es troba a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri i presentar-lo de forma telemàtica.

STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra