Per tal d’ajudar a estendre el coneixement dels diferents conceptes econòmics, el Banc d’Espanya disposa des de fa poc temps, d’un Aula Virtual en la que s’explica la seva funció reguladora de l’estabilitat financera del país. Està dividida en 3 apartats principals en cadascun dels quals hi ha l’explicació dels conceptes que es va obrint en finestres laterals i, a més a més, disposa d’una zona de jocs en la que l’alumnat pot comprovar l’aprenentatge d’aquests conceptes.

Els diferents apartats que hi podem trobar són els següents:

L’estabilitat dels preus (el diner, estabilitat dels preus, el paper del Banc Central, com aconseguir l’estabilitat dels preus)

L’estabilitat del sistema de pagaments (el diner, mitjans, instruments i canals de pagament, utilitat i classificació dels sistemes de pagament, els sistemes de pagament i l’estabilitat, els sistemes de pagament a Espanya, el paper dels bancs centrals)

L’estabilitat del sistema financer (el diner, què és un sistema financer?, què és l’estabilitat financera? , què pot causar inestabilitat financera?, què es pot fer per evitar l’inestabilitat financera?, el paper dels reguladors i supervisors bancaris)

espanya.gif