Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Categoria: CFGS (Pàgina 1 de 8)

Selectivitat: consells per assignatura

Mica en mica, les PAU s’acosten i els alumnes de segon de batxillerat us comenceu a preparar per aquesta prova que sol generar inquietuds i desconfiança. Per tal d’ajudar-vos a fer front als exàmens de les diferents matèries, us volem fer arribar alguns consells per assignatura PAU que, juntament amb les indicacions dels vostres professors i tutors us permetran rebaixar aquesta tensió i, juntament amb el vostre estudi i dedicació, poder assolir l’objectiu d’obtenir la màxima nota possible.  També podeu utilitzar l’aplicació interactiva Posa’t a prova que conté preguntes de tipus test de totes les matèries.

MATÈRIES COMUNES

Llengua Catalana i Literatura

 • És important  practicar molt la part d’expressió escrita i mirar models de bons textos.
 • Cal repassar ortografia (no oblideu el descompte!!!) i practicar la comprensió lectora i la part de reflexió lingüística amb els exàmens que poden trobar online dels anys anteriors de selectivitat.

Llengua Castellana i Literatura

 • És important llegir bé les dues opcions abans de triar-ne una. L’estructura sol ser molt semblant però els exercicis poden variar i cal agafar l’opció en la qual ens resulti més fàcil la seva resolució.
 • També cal repassar la part d’expressió escrita, un cop resolta, amb molta cura per minimitzar les errades gramaticals.

 Llengua Estrangera (Anglès)

Aquesta prova té diverses parts, com ja sabeu.

 • Pel que fa al readingi al listening, si no esteu segurs al 100% d’una resposta, deixeu-la en blanc.
 • Pel que fa al writing , cal estudiar-se molt bé l’estructura de cada tipologia textual i memoritzar vocabulari i frases que puguin ser aplicades a moltes redaccions diferents. És essencial el brainstormingi cal pensar com ordenar les idees en paràgrafs.  També pot ser bo fer-se un llistat de vocabulari relacionat amb el tema, i vocabulari adient per la tipologia, registre i connectors, així com un petit llistat d’estructures gramaticals variades. Cal també llegir bé l’enunciat i assegurar-se que contesteu exactament al que se us demana i no copiar de l’enunciat ni tampoc del reading, si estan relacionats.
 • Finalment, per al listening, és important identificar paraules claus i intentar entendre el missatge en general. 

Història

 • En primer lloc, és important que llegiu bé els quatre exercicis proposats i trieu els dos en els quals penseu que podeu obtenir millor nota, sense deixar-vos portar pel tema.
 • En segon lloc, cal que comenceu a respondre les preguntes referides a les fonts que es proposen. En aquestes preguntes, és important ser breu, precís i no utilitzar la pregunta com pretext per donar una resposta llarga. A l’apartat del context històric és bo marcar el període històric i concretar més si s’escau.
 • Pel que fa a la resolució dels temes, cal que trieu el que més domineu i que feu un esquema previ del que direu. En aquest sentit, es preferible exposar conceptes de tots els punts que entren al tema, que escriure molt d’una part i poc de les altres.
 • En general, vigileu l’expressió escrita i la presentació i cal·ligrafia i respecteu l’ordre cronològic del fets històrics.

Història de la Filosofia  

 • Llegiu amb calma i atenció el text. Aquest pas és fonamental per fer un bon examen.
 • Llegiu de manera comprensiva els enunciats de les preguntes.
 • Abans de redactar la resposta a una pregunta, preneu-vos uns moments per recordar què heu de fer i com (si és necessari, us ho apunteu en el full).
 • Reviseu la resposta que hàgiu donat: Heu contestat allò que us han preguntat? Heu respectat les instruccions establertes per la resposta (nombre de paraules, al·lusions a l’enunciat, etc.).

MATÈRIES DE MODALITAT

Literatura Catalana 

 • És important que repasseu els dossiers que heu fet durant el curs  i que busqueu els exàmens de selectivitat dels últims anys per veure quines són les preguntes més freqüents
 • Cal practicar també el comentari de text i procurar no cometre errades gramaticals que puguin baixar la nota.

Llatí

 • Llegiu bé les opcions per escollir la més adient.
 • No oblideu que el diccionari i el llibret de gramàtica són una eina essencial. Fixeu-vos molt bé en el vocabulari que dona el propi examen.
 • Dediqueu la primera mitja hora a la part teòrica i l’hora següent a fer la part de morfologia i sintaxi per un millor aprofitament del temps.

Història de l’Art

 • Intenteu comprendre, més enllà de les obres, el context general i artístic al qual pertany l’obra dins de la Història de l’Art.
 • A l’hora d’estudiar, intenteu fer esquemes o mapes conceptuals per tal de, posteriorment, saber desenvolupar el contingut (és a dir no intenteu memoritzar tota la informació teòrica).
 • No cal memoritzar dates concretes, podeu datar l’obra de manera aproximada (meitat del s. XIX, primera dècada del s.XX, etc.)

Geografia

 • Cal llegir molt bé tot l’examen abans d’escollir quina part descartem, és a dir, no escollir només a partir de la font.
 • Intenteu fer servir el sentit comú per tal de, a partir dels continguts apresos, saber resoldre les problemàtiques proposades.
 • Porteu ben apresos els mapes, ja que sempre sol sortir un mapa temàtic i demanen alguna cosa (comarques, províncies, etc).
 • Reforçeu els continguts de demografia, recursos i UE, ja que sortirà obligatòriament almenys algun d’aquests temes.

Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

 • Llegiu detingudament l’enunciat, intentant entendre què us demanen.
 • Apunteu  bé les dades que us proporcionen.
 • Definiu objectius a calcular el que ens demanen.
 • Utilitzeu preferentment dades d’enunciat a les calculades, si podem escollir.
 • Feu els càlculs sempre  amb calculadora.
 • Comproveu les respostes a l’enunciat original.

Biologia

 • Cal tenir un glossari amb els conceptes clau, tots ells estan referits  en les concrecions de les PAU de Biologia.
 • Elaboreu mapes conceptuals, per temes i amb connexions entre ells. Es important saber que les preguntes de selectivitat inclouen raonaments que interrelacionen  més d’un tema a la vegada.
 • Abans de respondre, tingueu clares les paraules clau que haureu de fer servir.
 • Cal respondre sempre en base al cas proposat a l’exercici, no en forma genèrica, doncs la puntuació no serà màxima.

Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci

 • Procureu tenir molt control del temps, ja que cal respondre quatre preguntes de sis en 90 minuts. És important una bona gestió del temps.
 • Indicar a les preguntes pràctiques si es tracta d’unitats o euros i justificar sempre el resultat.
 • Cal que sempre poseu exemples a les preguntes teòriques.

Dibuix Tècnic

 • Recordeu que cada dibuix correspon a un tema, amb més pes de l’axonometria (4 punts) que de geometria plana (3 punts) i dièdric (3 punts).
 • Tant en dièdric com en axonometria, és molt important la correcta interpretació i representació dels cossos geomètrics a partir de les línies vistes i ocultes. Sempre és bo repassar la visibilitat dels conjunts.

 Física

 •  En alguns exercicis, els enunciats poden ser llargs i complexos. Cal llegir-los amb calma per entendre què demanen i quines són les dades rellevants.
 • En general, els exercicis que tenen gràfics poden semblar molt difícils, però la majoria de les vegades és el contrari, ja que els càlculs solen ser molt simples a partir de dades que s’extreuen del gràfic.
 • Teniu cura de com  us donen les unitats i expressar-les correctament.
 • No escolliu els problemes de camp elèctric generat per una distribució de càrregues si no teniu molt clar com fer l’esquema de representació dels camps, la descomposició per components i la suma vectorial dels camps.

Química

 • Feu una primera lectura de tots els exercicis per triar els que veiem més factibles i optimitzar temps.
 • Comenceu pels exercicis que us resultin més fàcils per tenir més confiança i seguretat de cara als següents.
 • Llegiu bé els enunciats dels exercicis . És recomanable subratllar paraules o informació important.
 • Estigueu segurs de formular correctament els compostos requerits per resoldre els exercicis. Un compost mal formulat restarà 0,5 punts i pot provocar un resultat impossible o absurd.
 • Analitzeu el resultat per comprovar que és coherent. Si no ho és, repasseu unitats, procediments i càlculs. Si no trobeu l’errada, afegiu al resultat la seva condició d’impossible o absurd.
 • Expresseu els resultats i dades amb les unitats adequades.
 • Les justificacions han d’estar basades en un model, teoria, llei, principi...que cal citar en l’argumentació.
 • Assegureu-vos que les reaccions químiques que utilitzeu per càlcul estequiomètric estiguin ajustades.
 • Cal estar atents als estats de les substàncies (gasos, líquids, sòlids…) per saber si podem utilitzar determinades fórmules.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS.

Fa pocs dies, la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, i a través del seu Canal Universitats, ha actualitzat les informacions sobre la Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS i l’accés i admissió a les universitats catalanes des dels estudis de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Els punts més importants de la Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS, són els següents:

 • En relació a l’accés a la universitat per als estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) , com a titulats tècnics superiors poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova, com fins ara, i que la seva nota d’accés (entre 5 i 10) és la qualificació mitjana obtinguda en el cicleAquesta qualificació té validesa indefinida.
 • Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d’accés. Es podrà matricular fins a un màxim de 3 matèries d’aquesta fase específica.

Els alumnes de CFGS que es vulguin presentar a aquesta prova voluntària de Selectivitat podran obtenir una nota d’admissió que es calcula amb la següent fórmula:

Calcular nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

 • La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir (vegeu taula de ponderacions). També és interessant mirar quines van ser les notes de tall de 2023 i la seva evolució en els darrers anys.
 • El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: Anàlisi Musical, Ciències Generals, Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Funcionament i Disseny de Models de Negoci, Física, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Història de l’Art, Història de la Música i de la Dansa, Arts Escèniques, Fonaments de les Arts, , Literatura Catalana, Literatura Castellana, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia Industrial i Enginyeria. Podeu consultar com és l’estructura de l’examen de les diverses matèries.
 • També és prou interessant consultar la informació sobre els criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors.

Calendari i horari de les proves de Selectivitat de 2024 (Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS) per aquesta fase específica a la convocatòria de juny

DIMARTS 4 DE JUNY
 • 15:00 -16:30  Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals,  Literatura Dramàtica.
DIMECRES 5 DE JUNY
 • 12:00 -13:30  Anàlisi Musical, Ciències Generals, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques.
 • 13:30-15:00  DESCANS
 • 15:00 -16:30  Dibuix Tècnic, Història de l’Art, Història de la Música i de la Dansa, Literatura castellana, Química.
DIJOUS 6 DE JUNY
 • 12:00 -13:30  Arts Escèniques, Dibuix Artístic, Llengua i Cultura Gregues, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • 13:30 – 15:00 DESCANS
 • 15:00-16:30  Biologia, Disseny, Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci, Literatura Catalana, Tecnologia i Enginyeria.

Els alumnes de CFGS tindran un període específic de MATRÍCULA (per la convocatòria de juny) del 13 al 23 de maig de 2024, i per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre on han cursat els seus estudis.

Cal tenir present que hi ha alguns Graus que exigeixen haver passat una Prova d’Aptitud Personal específica.

I a més a més, és important saber que, en algunes Facultats i Escoles universitàries es convaliden crèdits cursats en el CFGS com podeu veure en aquesta taula de convalidacions.

Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS.

Selectivitat voluntària per alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior.

Fa pocs dies, la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, i  a través del seu Canal Universitats, ha actualitzat les informacions sobre l’accés i admissió a les universitats catalanes des dels estudis de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

De forma resumida, els punts més importants d’aquestes informacions, són els següents:

-En relació a l’accés a la universitat per als estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) , com a titulats tècnics superiors poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova, com fins ara, i que la seva nota d’accés (entre 5 i 10) és la qualificació mitjana obtinguda en el cicleAquesta qualificació té validesa indefinida.

-Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d’accés. Es podrán matricular fins a un màxim de 3 matèries d’aquesta fase específica.

-Els alumnes de CFGS que es vulguin presentar a aquesta prova voluntària de Selectivitat podran obtenir una nota d’admissió que es calcula amb la següent fórmula:

Nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

–La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir. (vegeu taula de ponderacions). També és interessant mirar quines van ser les notes de tall de 2022.

–El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la Filosofia, Fonaments de les Arts, , Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial. Podeu consultar com és l’estructura de l’examen de les diverses matèries.

– També és prou interessant consultar la informació sobre els criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors.

– El calendari i horari de les proves de Selectivitat de 2023 per aquesta fase específica a la convocatòria de juny és el següent:

7 de juny

15:00 -16:30  Anàlisi musical, Ciències de la Terra i Medi  Ambient, Cultura Audiovisual, Física, Geografia.

8 de juny

12:00 -13:30  Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques.

13:30-15:00  DESCANS 

15:00 -16:30  Dibuix tècnic, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Química.

9 de juny

12:00 -13:30  Electrotècnia, Fonaments de les Arts, Grec, Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials. 

13:30 – 15:00 DESCANS

15:00-16:30  Biologia, Disseny, Economia de l’empresa, Literatura catalana, Tecnologia industrial.

Els alumnes de CFGS tindran un període específic de MATRÍCULA (per la convocatòria de juny) del 15 al 26 de maig de 2023, i per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre on han cursat els seus estudis.

Cal tenir present que hi ha alguns Graus que exigeixen haver passat una Prova d’Aptitud Personal específica.

I a més a més, és important saber que, en algunes Facultats i Escoles universitàries es convaliden crèdits cursats en el CFGS com podeu veure en aquesta taula de convalidacions.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Edita

Convocatòria de beques per a cursar estudis postobligatoris i superiors no universitaris (Batxillerat i Formació Professional) el curs 2023-2024

Segons informa el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ja s’ha obert la convocatòria del Ministeri d’Educació i Formació Professional per demanar beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris al curs 2023-2024. Aquests ajuts van adreçats als alumnes que hagin d’estudiar Batxillerat, Batxillerat ArtísticCicles Formatius o cursos de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius (tant a centres públics com a centres privats o concertats) durant el curs 2023-2024. Cal tenir en compte que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà…

La sol·licitud s’ha de presentar del 27 de març al 17 de maig de 2023 i cal fer-la encara que l’aspirant a la concessió de la beca no tingui clar si estudiarà o no. En aquest cas, cal indicar els estudis que es considerin més probables i posteriorment podran ser modificats, si és necessari.  Mitjançant aquest  ENLLAÇ podreu accedir a tota la informació per fer efectiva la sol·licitud

Com a norma general, per sol·licitar una beca no cap presentar cap document; tanmateix, durant el procediment es podrà demanar la documentació original justificativa de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud

https://stublogs.com/wp-content/uploads/2019/08/Captura-de-Pantalla-2019-08-02-a-les-10.40.23.png

Prova d’accés a Cicles Formatius: convocatòria de l’any 2023.

El Diari Oficial de la Generalitat publica la RESOLUCIÓ EDU/30/2023, de 2 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2023

Les persones interessades hi podeu trobar informació sobre els requisits per accedir a les proves d’accés, així com la descripció de la seva estructura i la documentació que cal presentar, els tràmits que cal fer i, sobretot, el calendari de realització d’aquestes proves clicant en aquest ENLLAÇ:

En qualsevol cas s’ha de tenir en compte que la inscripció a les proves d’accéstant a Grau Mitjà com a Grau Superiorcal fer-la del 7 al 20 de març de 2023.  La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l’aplicació informàtica disponible a la pàgina web del Departament d’Educació (apartat de Proves d’accés).

En cas que  enguany ja no hi sigueu a temps, o vulgueu preparar-vos amb totes les garanties per l’any vinent, recordeu que a Stucom oferim un curs específic per a preparar les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

« Entrades més antigues