Franz Embacher i Petra Oberhuemer, són professors de la Universitat de Viena i tenen un portal per l’ensenyament de les Matemàtiques on-line (Maths online) que crec pot ser molt útil per l’aprenentatge d’aquesta matèria. Està en anglès, la qual cosa em sembla prou destacable tenint en compte que les persones que l’han fet són de parla alemanya, i a veure si així ens animem tots plegats a utilitzar la llengua anglesa a les classes de qualsevol matèria.

Per tal de treballar amb aquest portal, crec convenient començar amb l’apartat d’introducció que explica de forma prou senzilla la seva forma de funcionament i utilització. Encara que hi ha més apartats, em sembla que els de més utilitats poden ser la galeria i les proves interactives.

La galeria conté una sèrie d’unitats didàctiques explicades de forma interactiva amb aplicacions multimèdia de tipus Java o seqüències de gràfiques. Entre les unitats exposades, es poden destacar les següents:
Sistemes
Representació del sistema pla i coordenades– Variables, termes i fórmules
Equacions
Vectors
Geometria analítica I (pendent d’una recta, coordenades espacials,…)
Funcions I ( gràfica d’una funció, funcions polinòmiques simples,…)
Funcions trigonomètriques
Trigonometria
Funcions II (gràfiques de funcions trigonomètriques elementals, gràfiques de funcions exponencials i logarítmiques, …)
Límits
Geometria analítica II (plans en l’espai)
Derivades
Probabilitats i estadística
Integrals
Estructures i espais matemàtics (transformació de Lorentz)
Sèrie de Fourier
Construcció i simulació de models
Matemàtiques jugant (jocs amb fractals)

L’apartat de proves interactives presenta diferents tipus de test dels diversos temes tractats de tal manera que, davant de cada prova, hi ha una icona especificant si hi ha una sola o múltiples respostes, o si és de tipus puzzle o d’altra categoria. Entre elles, n’hi ha sobre els següents temes:
Sistemes
Nombres
Representació del sistema pla i coordenades
Variables, termes i fórmules
Equacions
Funcions
Límits
Derivades
Integrals

mo logo