Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: convalidacions

Selectivitat 2017 voluntària per a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior

Fa pocs dies, la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ha actualitzat les informacions sobre l’accés i admissió a les universitats catalanes des dels estudis de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

De forma resumida, els punts més importants d’aquestes informacions, són els següents:

-En relació a l’accés a la universitat per als estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) com a titulats tècnics superiors poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova, com fins ara, i que la seva nota d’accés (entre 5 i 10) és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle. Aquesta qualificació té validesa indefinida.

-Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d’accés.

-Els alumnes de CFGS que es vulguin presentar a aquesta prova voluntària de Selectivitat podran obtenir una nota d’admissió que es calcula amb la següent fórmula:

Nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

–La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir. (vegeu taula de ponderacions). També és interessant mirar quines van ser les notes de tall juny 2016.

–El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Història i fonaments de les arts, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial. Podeu consultar com és l’estructura de l’examen de les diverses matèries.

– També és prou interessant consultar la informació sobre els criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors.

– El calendari i horari de les proves de Selectivitat de 2017 per aquesta fase específica és el següent:

13 de juny / 5 de setembre

14.00 -15.30 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

15.30 -16.00 DESCANS

16.00 -17.30 Literatura castellana, Dibuix tècnic

14 de juny / 6 de setembre

14.00 -15.30 Ciències de la Terra i medi ambient, Disseny, Matemàtiques aplicades a les Ciències socials

15.30 -16.00 DESCANS

16.00 -17.30 Electrotècnia, Història de l’art/Història i fonaments de les Arts

15 de juny / 7 de setembre

9.00 -10.30 Geografia. Física

10.30 – 11 DESCANS

11.00 -12.30 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

12:30-14 DESCANS

14.00 -15.30 Biologia, Cultura audiovisual, Grec

15.30 -16.00 DESCANS

16.00 -17.30 Literatura catalana, Tecnologia industrial

Els alumnes de CFGS tindran un període específic de MATRÍCULA (per la convocatòria de juny) del 17 de maig a l’1 de juny 2017, i per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre on han cursat els seus estudis.

Cal tenir present que hi ha alguns Graus que exigeixen haver passat una Prova d’Aptitud Personal específica.

I a més a més, és important saber que, en algunes Facultats i Escoles universitàries es convaliden crédits cursats en el CFGS com podeu veure en aquesta taula de convalidacions.

2017-03-18_0849

Què es podrà estudiar a les Universitats de Catalunya el curs 2011-2012: informació actualitzada, nova eina per personalitzar la cerca, i convalidacions de crèdits pels CFGS.

Per tal que l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) conegui quines carreres pot cursar a Catalunya, el Comissionat d’Universitats i Recerca ja ha actualitzat, a finals del mes d’abril, l’oferta de les més de 400 titulacions de Grau de les que es podrà matricular pel pròxim curs 2011-2012.

Per a recaptar la màxima informació possible sobre aquesta oferta universitària, us recomano que seguiu els 2 procediments que us poso a continuació:

1r) Feu servir el portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes?” que també està disponible en altres idiomes (castellano, english), i en el que trobareu 4 cercadors principals:

Cercador per nom: cal introduir el nom de l’estudi que es vulgui consultar.

Cercador per branca de coneixements a la qual estigui adscrit el Grau (Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i jurídiques, Enginyeria i Arquitectura).

Cercador per universitat: podeu veure quins Graus s’imparteixen a cadascuna de les 7 universitats públiques i les 5 universitats privades.

Cercador per municipi: amb el llistat de les 22 localitats on hi ha centres universitaris.

En aquest portal, cada Grau disposa d’una fitxa en la que hi ha diferents pestanyes:

L’estudi: nom oficial del títol i estudis que s’extingeixen amb la impartició d’aquest Grau.

Com s’imparteix: informació sobre el preu de la matrícula (públic o privat), i respecte als idiomes en que s’imparteix l’estudi en qüestió (català, castellà, anglès,…)

Com s’estructura: nombre i distribució dels crèdits, matèries que cal cursar (bàsiques, obligatòries, optatives), i del període de pràctiques.

Com s’accedeix: nombre de places que s’ofereixen i, si és el cas, les convalidacions de crèdits per l’alumnat procedent de Cicles Formatius de Grau Superior. Si es vol consultar més ràpidament el llistat de carreres universitàries en les que es convaliden crèdits, es pot anar a l’apartat de Graus per Accés on trobareu els diferents CFGS, i clicant en el Cicle que s’hagi cursat, s’obre el llistat en qüestió i en cada Grau surt la fitxa corresponent amb les convalidacions en aquest apartat de Com s’accedeix. També hi ha la taula de ponderacions d’assignatures de la fase específica de les PAU (Selectivitat).

On s’imparteix: adreça i telèfon de la Facultat o Escola (interessant per demanar informació més directa i personal).

En aquest portal s‘ha incorporat una nova eina anomenada el meu llibre, i que permet reunir en un sol document tots els estudis pels quals s’estigui interessat i així poder comparar-los per fer la tria oportuna. Només cal anar a l’apartat de com crear-lo?, i seguir les instruccions que permetran generar el llibre en qüestió per després imprimir-lo o bé guardar-lo per consultar-ho amb més detall.

 

2n) Aneu a consultar l’oferta de Graus que han publicat cadascuna de les 12 universitats catalanes ja que, en aquest cas, cada estudi disposa d’una fitxa més àmplia que el portal que he comentat abans, i en la que us recomano sobretot que us fixeu en l’apartat “Pla d’estudis” en el que figuren les diferents matèries que cal cursar, i així podreu veure si realment aquell estudi és el que us agradarà fer. Com que hi ha una sèrie de termes universitaris que potser no es coneixen, és interessant consultar el Glossari corresponent. Tot seguit us poso doncs aquesta oferta per universitats, tenint en compte que les 7 primeres són de titularitat pública (però en elles hi poden haver centres adscrits i, per tant, amb un preu privat), i les altres 5 són privades.

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat Ramon Llull (URL)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat de Vic (UVic)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Universitat Abat Oliba (UAO)

 

 

Estudis universitaris de Grau (curs 2010-2011) amb reconeixement de crèdits cursats a CFGS

Des de fa alguns anys hi ha un acord de col.laboració entre el Departament d’Educació, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i les universitats públiques de Catalunya, que permet reconéixer com a matèries cursades alguns dels crèdits de determinats Cicles Formatius de Grau Superior.

Com que el pròxim curs 2010-2011 tots els estudis universitaris ja han d’estar adaptats a l’EEES (pla Bolonya) i, per tant, tots tindran la titulació de Grau, crec convenient actualitzar el llistat de centres universitaris i de CFGS referent a aquestes convalidacions o reconeixement de crèdits, ja que la pàgina web oficial de “Reconeixement de Crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior” està totalment desfasada (es refereix al començament del curs 2008-2009) i, a més a més, molts dels seus enllaços són erronis o estan trencats.

Així doncs us poso tot seguit la informació actualitzada que ofereixen (a dia d’avui) les universitats públiques de Catalunya:

Universitat de Barcelona: hi ha 9 estudis de Grau amb convalidacions de crèdits cursats en algun/s de 21 CFGS diferents.

Universitat Autònoma de Barcelona: encara no ha publicat els reconeixements de crèdits però ja ha definit (en la seva informació sobre accés amb el títol de CFCGS o equivalent) que, en el nou model d’accés als estudis universitaris des de CFGS, la ponderació de les 2 millors qualificacions de mòduls només serà (els cursos 2010-2011 i 2011-2012) de 0,1.

Universitat Pompeu Fabra: un total de 9 estudis de Grau permeten convalidar crèdits d’algun/s 24 CFGS diferents.

Universitat Politècnica de Catalunya: en 12 estudis de Grau es poden convalidar crèdits d’uns 30 CFGS diferents.

Universitat de Lleida: hi ha 12 estudis de Grau amb convalidacions de crèdits cursats en algun/s de 34 CFGS diferents.

Universitat Rovira i Virgili: en 20 estudis de Grau es poden convalidar crèdits d’algun/s de 24 CFGS diferents.

Universitat de Girona: un total de 13 estudis de Grau permeten convalidar crèdits d’algun/s 27 CFGS diferents.


uab1upf1ub1upc1udl