La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de les persones interessades en aprendre Català, una sèrie de materials per l’aprenentatge entre els quals voldria destacar els dictats en línia, ja que constitueixen unes eines que poden ser utilitzades com a material didàctic en els diferents nivells educatius. En cada dictat hi ha una part d’audició i el correspponebnt text escrit, de tal manera que es pugui comprovar les possibles faltes comeses quan es fa l’exercici. També hi podem trobar, com a material d’ajuda i/o suport, el resum de Gramàtica bàsica publicat pels Serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, i la Gramàtica catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.

Hi ha un total de 188 dictats corresponents als 3 nivells següents:

       Dictats de nivell intermedi: recomanats per treballar les regles generals de l’ortografia i algunes excepcions d’ús freqüent (n’hi ha que tracten de diferents aspectes ortogràfics en particular, i també dels continguts combinats).

       Dictats de nivell de suficiència: per tal de treballar les regles generals i particulars de l’ortografia i les seves excepcions (també hi trobareu dictats que tracten d’aspectes molt concrets, i d’altres amb els continguts combinats).

       Dictats de nivell superior: serveixen per treballar totes les regles generals i particulars de l’ortografia i les seves excepcions (en aquest cas tots els dictats són de continguts combinats).

 

 iec ub-serveis-ling