Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: ponderacions

Preinscripció 2011: actualització de la taula de ponderacions de matèries de 2n de Batxillerat

Per tal de donar compliment a la Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ha actualitzat la taula de ponderacions de matèries de 2n de batxillerat. Com podreu veure a la taula en qüestió, els canvis (que s’assenyalen en color blau) consisteixen bàsicament en ponderar (multiplicant per 0,1) moltes matèries que no estaven ponderades en les taules que s’havien publicat anteriorment. Crec molt important ressaltar que aquests canvis només serán d’aplicació per a la preinscripció de l’any 2011.

 

 

Selectivitat 2010: versió definitiva del quadre de ponderacions per les matèries de modalitat a la fase específica

El Comissionat d’Universitats i Recerca ja ha publicat la versió definitiva del quadre de ponderacions per al curs 2010-2011 de les matèries de la fase específica, en el nou model de Selectivitat que començarà a posar-se en funcionament a les PAU de juny d’aquest any 2010.

Cal resaltar que, atenent els suggeriments de diferents institucions i dels col.lectius d’alumnat i professorat de Batxillerat, s’han corregit algunes de les incongruències en la ponderació de diferents matèries tal com apareixien en les versions anteriors de la taula de ponderacions, i que ja havien estat objecte de queixa mitjançant cartes als diaris i altres mitjans de comunicació.

Esperem que ara les persones que estan cursant segon de Batxillerat puguin ja centrar-se en l’estudi de les seves matèries de cara als exàmens finals de maig i, un cop superat el curs, ja tindran temps per decidir quina o quines matèries de modalitat inclouran en la fase específica de la nova Selectivitat si és que volen fer aquesta fase voluntària.

univ-i-rec1comissionat-uir