Per tal de donar compliment a la Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ha actualitzat la taula de ponderacions de matèries de 2n de batxillerat. Com podreu veure a la taula en qüestió, els canvis (que s’assenyalen en color blau) consisteixen bàsicament en ponderar (multiplicant per 0,1) moltes matèries que no estaven ponderades en les taules que s’havien publicat anteriorment. Crec molt important ressaltar que aquests canvis només serán d’aplicació per a la preinscripció de l’any 2011.

 

STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra