Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: vídeos

Videos explicatius d’exercicis de Matemàtiques, Física i Química

Les assignatures de  Física, Química i Matemàtiques són, dins de les matèries de Ciències, aquelles que costen més d’entendre i, per això, qualsevol sistema que faciliti el seu aprenentatge, pot interessar a la comunitat educativa.

Aquest és el cas de µnicoos que és un canal de youtube en el que es poden visualitzar, de forma totalment gratuïta, una gran quantitat de videos explicatius de com es resolen múltiples exercicis i/o problemes de Matemàtiques, Física i Química, corresponents a nivells d’ESO, Batxillerat i, fins i tot en alguns casos, Universitat.

Com que és un portal molt dinàmic, s’hi van afegint periòdicament més videos però, a dia d’avui, n’hi podeu trobar de les temàtiques i/o nivells (sobretot Batxillerat) següents:

–       Matemàtiques  (2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r Batxillerat, 2n Batxillerat, Universitat)

–       Química (Química bàsica, formulació, dissolucions, estequiometria, termodinàmicaequilibri i pH, hidròlisi)

–       Física (Cinemàtica, dinàmica, fluids, termodinàmica, electrostàtica, ones i moviment harmònic simple)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Experiències de Física: demostracions i pràctiques de laboratori

La Universitat d’Alacant ha finançat uns projectes d’innovació educativa, per tal de poder disposar d’una sèrie de vídeos digitals sobre experiències pràctiques de Física, que poden ser útils per l’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria al Batxillerat.

El Director del Projecte és Augusto Beléndez Vázquez, catedràtic de Física Aplicada, i els seus resultats es presenten en un portal d’Internet anomenat “Experiencias de Física: demostraciones y prácticas de laboratorio”. Si el voleu consultar, podeu començar amb la presentació i amb els resums en pdf, per després visualitzar l’experiment i/o pràctica que us interessi, com pot ser (entre d’altres) algun dels següents:

Mesurament de longituds amb el peu de rei

Determinació de la constant elàstica d’un ressort

Pèndol simple: determinació de l’acceleració de la gravetat

Principi d’Arquímedes: determinació de densitats de sòlids i líquids

Llei de Torricelli: buidatge d’un dipòsit

Pressió atmosfèrica sobre els líquids: el flascó de Mariotte

Moviment de convecció

Interacció magnètica: accions entre imants

Accions entre corrents

Llei de Faraday-Henry: corrent elèctric en una espira

experiencias-fasica-en-videoexperiencias-fasica1experiencias-fisica2univ-alacant

L’arbre de la vida: filogènia i biodiversitat

Un dels apartats de la Biologia amb més atractiu pels investigadors és la filogènia dels diferents grups d’organismes, ja que permet especular sobre els possibles models d’arbre evolutiu que puguin explicar com s’ha arribat a l’enorme biodiveristat actual en el transcurs dels temps a partir de les formes primitives de vida. Això és el que intenta esbrinar el “The Tree of Life Web Project”, en el qual col.laboren biòlegs i naturalistes d’arreu del món i que, de moment, ja ha ultrapassat les 10.000 pàgines d’informacions sobre els diferents organismes. Es tracta d’un  projecte promogut per “The University of Arizona” i que, a més a més dels aspectes purament filogenètics, ens permet disposar d’un amplíssim banc de dades sobre els éssers vius.

Les persones interessades en la seva consulta cal que es mirin en primer lloc l’estructura de les pàgines del projecte, així com les instruccions per consultar-les.

Jo crec que els apartats que poden ser més interessants per la seva aplicació didàctica són els dos següents:

       Filogènia dels organimes eucarionts: Fongs, Briòfits, Pteridòfits, Coníferes, Angiospermes, Metazous (Porífers, Cnidaris, Anèl.lids, Mol.luscs, Artròpodes, Equinoderms, Vertebrats).

       Banc d’imatges, videos i sons: organismes en general (imatges, videos, sons), Fongs (imatges, videos), Plantes (imatges, videos), Metazous en general (imatges, videos, sons), Mol.luscs (imatges, videos), Insectes (imatges, videos), Peixos (imatges, videos), Amfibis (imatges, videos, sons), Aus (imatges, videos, sons), Mamífers (imatges, videos).

 

      univ-arizona               arbre-vida-2

Banc de recursos digitals per ensenyar Biologia

Des de fa alguns anys s’està treballant en “The BIODIDAC Project“, que té com a objectiu la creació d’una espècie de banc d’imatges digitalitzades, vídeos i animacions que puguin ser utilitzades en l’ensenyament de la Biologia. En la realització del projecte hi contribueixen diferents especialistes, i la seva tasca està centralitzada a la Universitat d’Ottawa (Canadà). Actualment hi ha disponibles més de 6.000 dibuixos, diagrames, fotografies, vídeos de difernts espècimens, així com de preparacions microscòpiques molt variades.

Les persones interessades podeu consultar en primer lloc la descripció del projecte, i després podeu anar al cercador per trobar directament el tema que us interessi, o bé podeu anar visualitzant les imatges distribuïdes en els següents apartats:

       Eubacteris

       Protists

       Fongs

       Plantes

       Animals

       Biologia humana

       Histologia

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra     STUBLOGS Xarxa i Pissarra    STUBLOGS Xarxa i Pissarra