Com ja he comentat altres vegades, a la Comunitat Autònoma d’Andalusia, s’estan fent molts progressos en l’aplicació de les TIC a l’aula, i avui us en voldria presentar un altre exemple com és la pàgina que Alfonso Sancho Rodríguez (professor de l’IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén), ha editat amb el títol de “Apuntes de Lengua”, i dedicada a l’ensenyament de la Llengua i literatura castellana. En els seus apunts utilitza gràfics animats en Powerpoint que permeten complementar les explicacions a classe, ja que l’alumnat pot visualitzar més fàcilment els conceptes i els corresponents exemples.
Cal destacar que ofereix una pàgina de presentació en la que explica de forma molt planera la forma d’utilització d’aquesta punts.
Dels diferents apartats, crec més deastacables els següents:
Gráficos proyectados en clase (gràfics i animacions en Powerpoint)
Bachillerato (morfología, sintaxis, tipología textual, literatura, comentario de textos, análisis sintáctico, lecturas obligatorias)
Bibliografía comentada

catalina