Entre les moltes persones que treballen en l’aplicació de les TIC a l’aula, cal destacar al professor sevillà Jesús Peñas Cano com a autor d’una pàgina web (Educaplus) en la que, a més a més de diversos recursos per a diferents matèries, presenta una “Base de datos visual de Moléculas” amb representacions tridimensionals que inclou 3 apartats principals com són:

 

Grups funcionals (amb explicació i representació de cadascun d’ells): alcans lineals, alcans ramificats, cicloalcans, alquens, alquins, alcohols i fenols, aldehids, cetones, èters, àcids carboxílics, ésters, amines, amides, nitrils, hidrocarburs aromàtics

Geometria de les molècules: VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion)

Altres molècules interessants: inorgàniques, aromes, plàstics, fàrmacs, aminoàcids, vitamines, …

 

57_qui_moleculas3d.gif