El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició del dia d’avui, l’ACORD 53/2016, de 13 juliol, pel qual es convoquen els XIV els Premis el CAC a l’escola.

Aquests Premis tenen la finalitat de potenciar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars, i es convoquen en 2 categories: una per l’alumnat i l’altra pel professorat dels centres educatius tant públics com privats. Hi ha un total de 15 premis distribuïts entre les diferents etapes educatives (infantil, primària, secundària obligatòria, i secundària postobligatòria o sigui batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior). S’hi pot participar presentant obres originals elaborades durant els cursos 2015-2016 i/o 2016-2017.

Si hi esteu interessats/ades heu de presentar l’imprès de sol·licitud de participació en els premis que s’adjunta a l’annex 1 d’aquestes bases (el trobareu en el document en format pdf), i que es pot recollir a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona, 08017) o també se’n pot obtenir el model d’instància al web http://www.cac.cat. Cal tenir en compte que el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de març de 2017.

Si hi voleu participar, també us recomano que consulteu el llistat de treballs premiats en anteriors convocatòries.

CAC petit