AulaFacil.com és una empresa de Madrid que ofereix una selecció de cursos gratuïts on-line de diverses matèries. Avui us voldria comentar el “Curso de macroeconomía” que consta de 39 lliçons presentades en forma de resums amb alguns gràfics interactius, i explicant, de forma prou senzilla i comprensible, els principals conceptes d’aquesta matèria. Les lliçons estan estructurades en els 9 apartats següents:

INTRODUCCIÓ (què és la macroeconomia?, el Producte Industrial Brut (PIB), com es calcula el PIB?, PIB nominal vs PIB real, altres indicadors de la renda de un país, relació entre l’estalvi i la inversió)

MERCAT DE BÉNS (concepte, l’equilibri en el mercat de béns, multiplicadors, corba IS)

MERCAT DEL DINER (agregats monetaris i diner bancari, Banc Central, base monetària, oferta monetària, demanda de diner, punt d’equilibri en el mercat del diner, corba LM, política monetària)

DEMANDA AGREGADA (relació IS–LM, funció de demanda agregada, resum: política fiscal vs política monetària)

MERCAT DEL TREBALL (concepte, corba de Phillips)

OFERTA AGREGADA (funció de producció, funció d’oferta agregada, esquema oferta-demanda agregada)

TEORIES ECONÒMIQUES (teories econòmiques, teories econòmiques i polítiques fiscal i monetària)

SECTOR EXTERIOR (comerç exterior, balança de pagaments, tipus de canvi, polítiques sobre el tipus de canvi, paritat del poder adquisitiu)

ATUR, INFLACIÓ I CICLES ECONÒMICS (l’atur i les polítiques macroeconòmiques, inflació (I), inflació (II), cicles econòmics, teories sobre els cicles econòmics, creixement econòmic i desenvolupament)

aulafacil.gif