Segons s’ha comunicat a la Direcció dels diferents centres d’ensenyament secundari, el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha acordat que, a partir del curs 2014-2015, els alumnes que vulguin cursar els Graus universitaris d’Educació Infantil o d’Educació Primària, hauran de superar una Prova d’Aptitud Personal (PAP) els continguts de la qual s’aniran anunciant anualment i que, pels que tinguin intenció d’iniciar aquests Graus al setembre de 2014,  consistirà en l’exigència d’obtenir una nota igual o superior a cinc com a resultat de la mitjana dels exercicis de llengua catalana i de llengua castellana de la fase general de les PAU (o Selectivitat), sempre i quan les qualificacions d’aquests dos exàmens siguin iguals o superiors a quatre.

O sigui que, els estudiants que vulguin accedir als dos Graus esmentats i que provinguin del Batxillerat, només caldrà que superin els exercicis de Català i Castellà de la Selectivitat amb una nota mínima de 4 en cadascun d’ells i una nota mínima de 5 en la mitjana dels dos.

Però, en el cas dels alumnes provinents dels Cicles Formatius de Grau Superior, si volen cursar el Grau d’Educació Infantil o el d’Educació Primària, s’hauran de presentar obligatòriament a les proves de Català i Castellà de la Selectivitat, per tal d’obtenir una nota mínima de 4 en cadascuna d’elles i una nota mínima de 5 en la mitjana de les dues.

Cal recordar que ja hi havia altres estudis universitaris amb alguna Prova d’Aptitud Personal (PAP), com podreu consultar en el corresponent llistat d’estudis universitaris amb prova d’aptitud personal.

CICgran