El nou curs que començarà ben aviat es caracteritzarà per l’entrada en funcionament de les noves Proves d’accés a la Universitat, que han estat dissenyades per tal d’adaptar-se a la “Ley Orgánica de la Educación (LOE)”, al nou Batxillerat, i a l’Espai Europeu de l’Educació Superior o Pla Bolonya.

Aquestes noves PAU permeten que l’alumnat pugui escollir el model del qual es vol examinar i, per això, crec que caldrà una bona tasca d’informació i d’orientació per part del seu professorat sobre les diferents possibilitats que hi ha, de tal manera que l’estudiant faci, de forma responsable pel seu futur universitari, l’elecció del model adient.

Les característiques fonamentals de la nova Selectivitat són les següents:

Estructura: hi haurà una fase general (obligatòria) que constarà de proves sobre 5 matèries (Català, Castellà, Anglès, Història o Filosofia, i una matèria de la modalitat que s’hagi cursat), i una fase opcional en la que es podran fer exàmens de fins a 3 matèries que estiguin relacionades amb el Grau que es vulgui estudiar, i que permetran pujar la nota obtinguda en la fase general.

Ponderació dels exàmens: els 5 de la fase general tenen tots ells el mateix valor (20% de la nota), mentre que els 2 amb millor qualificació dels 3 de la fase opcional (sempre que la seva nota sigui igual o superior al 5) es multiplicaran per 0,1 o bé per 0,2, si les assignatures examinades són considerades com a matèries clau per la universitat a la qual es vol accedir.

Notes: n’hi haurà de 2 tipus, la nota d’accés i la nota d’admissió. La nota d’accés vindrà donada en un 60% per la nota de Batxillerat i en un 40% per la nota de la fase general obligatòria de les PAU (sempre que aquesta sigui igual o superior a 4). La nota d’admissió resultarà de sumar les dues millors notes (multiplicades per 0,1 o 0,2 segons quin sigui el cas) de la fase opcional a la nota d’accés. Això permetrà que s’obtinguin notes d’admissió que siguin superiors als 10 punts, tal com podeu comprovar posant el cas límit d’una persona que tingui una nota de 10 tant de Batxillerat com de tots els exàmens de les 2 fases de la Selectivitat (10 de la nota d’accés + 10 x 0,2 + 10 x 0,2 de les matèries de la fase opcional = 14 punts).

Per tal de mantenir informada la comunitat educativa d’aquests canvis en les PAU, el Comissionat d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, presenta una pàgina web anomenada “Informació sobre les noves Proves d’Accés a la Universitat 2010” en la qual podeu trobar, entre d’altres, els següents materials que considero molt útils per comentar amb l’alumnat:

El nou model d’accés i de les PAU 2010 (presentació esquemàtica que pot anar molt bé per explicar-ho a l’alumnat)

Adscripció de matèries de modalitat a les branques de coneixement (important per saber quines són les matèries de modalitat de les quals es pot examinar l’alumnat, segons quina sigui la branca de coneixement a la que pertanyi el Grau que vol estudiar)

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat 2010 (és a dir, quines matèries de la fase opcional vindran multiplicades per 0,1 o bé per 0,2, en funció de la carrera que es vulgui cursar).

També hi podreu trobar informació sobre els canvis previstos en l’estructura, concreció i/o criteris d’avaluació de les proves de moltes matèries, tenint en compte que, en el transcurs dels pròxims mesos, aquesta informació s’anirà ampliant i completant. De moment ja es pot consultar la referida a les següents matèries (agrupades per àrees de coneixements):

Àrea de llengües (Català, Castellà, Literatura catalana, Literatura castellana, Grec)

Àrea de Matemàtiques (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials)

Àrea d’Economia (Economia de l’empresa)

Àrea de Ciències de la Naturalesa (Física, Ciències de la Terra i medi ambient, Biologia)

Àrea de Ciències socials (Història, Filosofia, Geografia, Història de l’art)

Àrea d’Arts (Dibuix artístic, Cultura audiovisual)

Àrea de Tecnologia (Dibuix Tècnic, Tecnologia industrial, Electrotècnia)


comissionat-uir cic1