Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: 2012-2013

Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (curs 2012-2013)

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica la RESOLUCIÓ ENS/688/2013, de 25 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2012-2013.

De forma resumida, poden optar a aquests premis les persones que havent finalitzat els estudis de batxillerat a Catalunya el curs 2012-2013, hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Les persones interessades han de presentar la sol.licitud d’inscripció dins del termini del 31 de maig al 7 de juny de 2013 a la secretaria del centre en el qual l’aspirant ha finalitzat el batxillerat, i ha de contenir la informació que s’indica a l’annex d’aquesta Resolució..

Les proves es realitzaran el dia 2 de juliol de 2013, a partir de les 9 hores en diferents centres segons l’àmbit territorial, i s’estructuren de la manera següent:

–       Un primer exercici amb 2 parts (una per comentar un text literari i una per comentar un text històric) de les quals una s’ha de contestar en català i l’altra en castellà.

–      Un segon exercici que també consta de 2 parts: respondre de forma escrita qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que hagi cursat l’alumne, i respondre també de forma escrita a qüestions sobre una de les matèries de modalitat que l’alumne hagi cursat a segon de batxillerat, sempre que aquesta sigui continuació de la que, amb el mateix nom, va cursar a primer de batxillerat.

DOGC

Preus de la matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2012-2013

La Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d’Economia i Coneixement, va presentar ahir mitjançant una nota de premsa, els canvis que experimentaran els preus de la matrícula a les universitats públiques de Catalunya pel curs 2012-2013.

Cal destacar que, el preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada en els estudis de Grau, s’estableix en funció del nivell de renda familiar i del rendiment acadèmic i que el seu increment mig és del 37,5%.

Si us llegiu atentament el dossier explicatiu dels preus publiques i beques pel curs 2012-2013, podreu veure que s’estableixen 7 nivells o llindars en funció de la renda familiar i del nombre de persones integrants de la unitat familiar, i també es consideren 3 coeficients diferents segons el tipus de carrera que es vulgui cursar.

Les dades corresponents als 7 llindars per nivell de renda i nombre de persones de la unitat familiar, les trobareu a la pàgina 11 de l’esmentat dossier, mentre que els 3 coeficients us els resumeixo tot seguit:

–     Coeficient A: bàsicament Graus de les Branques de coneixements d’Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques (com per exemple Història, ADE, Dret, Educació,…)

–       Coeficient B: inclou carreres sobretot de les Branques de Ciències i Enginyeria i Arquitectura (com és el cas de Biologia, Psicologia, Enginyeries, Arquitectura, Periodisme,…)

–       Coeficient C: s’aplica a molts Graus de la Branca de coneixement de Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria, Veterinària,…)

Per saber més exactament el coeficient que s’aplicarà a cada Grau en particular heu de consultar el

DECRET 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-2013

Com a resum de la part que pot interessar més de tot el document que es va presentar ahir, us poso la relació de preus que he calculat en base a una matrícula de 60 crèdits, és a dir d’un curs sencer per cadascun dels 7 llindars o nivells amb els 3 possibles coeficients o tipus de carreres, segons aquest ordre esquemàtic:

Llindar o nivell, percentatge estimat de persones incloses en aquest llindar, preu de la matrícula pel curs complet en cada coeficient.

–     Llindar 0, (15%), A: 0, B: 0, C: 0 (en aquest llindar només hi ha les persones amb Beca del Ministeri d’Educació)

–       Llindar 1, (10%), A: 758,40, B: 1073,40, C: 1186,20

–       Llindar 2, (5%), A: 909,60, B: 1287,60, C: 1423,20

–       Llindar 3, (5%), A: 1061,40, B: 1502,40, C: 1660,20

–       Llindar 4, (5%), A: 1213,20, B: 1717,20, C: 1897,20

–       Llindar 5, (20%), A: 1364,40, B: 1931,40, C: 2134,80

–       Llindar 6, (40%), A: 1516,20, B: 2146, 20, C: 2371,80

Preinscripció i matrícula universitària 2012: dates i terminis

La Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ja ha fet públiques les dates dels períodes de preinscripció i matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2012-2013, de tal manera que els terminis de la Preinscripció universitària 2012 queden establerts de la següent manera:

–       Convocatòria de juny: del 5 de juny al 3 de juliol (ambdós inclosos).

–       Convocatòria de setembre: del 21 al 25 de setembre (ambdós inclosos).

Els resultats del procés de preinscripció i, per tant, la corresponent assignació de places es podran consultar per Internet a través del portal accesnet (des del qual ja s’hauran fet també els tràmits de les PAU i la preinscripció), i està previst que aquests resultats es facin públics els següents dies:

Convocatòria de juny

1a assignació: 12 de juliol.

2a assignació: 26 de juliol.

1a reassignació: 14 de setembre.

Posteriors reassignacions: cada 15 dies, a partir del 14 de setembre i fins a finals d’octubre.

Convocatòria de setembre

Assignació: 28 de setembre.

En qualsevol cas es recomana als estudiants que s’informin del resultat de les successives assignacions per aquest portal accesnet, sense esperar la recepció de cap altra notificació.

Un cop assignada una plaça a la universitat, els estudiants s’han de matricular en el centre on hagin d’iniciar els seus estudis, i és molt important recordar que els estudiants que no es matriculin en les dates que els corresponen perdran la plaça.

Cal tenir present que respecte a les assignacions de places de la convocatòria de juny es poden donar diverses situacions que, de forma resumida,  són les següents:

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant.

1a assignació de places (12 de juliol)

Situació 1: Estudiant assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 16 al 20 de juliol. Si no es matricula en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència

Aquest estudiant ha de triar entre dues opcions:

Acceptar com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva.

 • El tràmit Assignació definitiva s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals), entre els dies 13 i 17 de juliol.
 • L’estudiant ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.
 • Aquesta assignació definitiva es publicarà a https://accesnet.gencat.cat el 18 de juliol.
 • L’estudiant haurà de matricular-se el 20 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada.

Esperar a la segona assignació de places (26 de juliol) per intentar millorar la seva assignació.

 • L’estudiant que vulgui esperar a la segona assignació de places no ha de fer cap tràmit i la seva assignació definitiva sortirà publicada el 26 de juliol.
 • Si espera a la segona assignació, l’estudiant només es podrà trobar en una d’aquestes dues situacions:
  • Manté la mateixa preferència que ja tenia assignada.
  • Millora la seva assignació.
 • En cap cas la nova plaça assignada correspondrà a preferències posteriors.
 • Per exemple, si a la primera assignació de places (12 de juliol) un estudiant té assignada la 3a preferència, en la segona assignació (26 de juliol) o bé continuarà assignat a la 3a preferència o bé a alguna preferència anterior (la 1a o la 2a), però mai no se li assignaran preferències posteriors (de la 4a a la 8a).

Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència

Aquest estudiant ha d’esperar a la segona assignació de places (26 de juliol).

 

Segona assignació de places (26 de juliol)

La segona assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 26 de juliol a https://accesnet.gencat.cat. Tots els estudiants assignats s’hauran de matricular del 27 al 31 de juliol. Els estudiants que no es matriculin en aquestes dates perdran la plaça assignada.

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant. També podeu consultar el quadre resum de dates i tràmits d’aquesta assignació.

Situació 1Estudiant assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 27 al 31 de juliol. L’estudiant que no es matriculi en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 27 al 31 de juliolL’estudiant que no es matriculi en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

Novetat de la preinscripció de 2012: Aquest estudiant, tot i estar matriculat, ha de decidir si es queda definitivament amb la preferència assignada o vol continuar en el procés de reassignació de places per intentar millorar la seva assignació.

 • Si l’estudiant vol quedar-se definitivament amb la preferència assignada, s’ha de matricular i no ha de fer cap altre tràmit. L’estudiant ha de ser conscient que, en aquest cas, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.
 • Si l’estudiant vol seguir en el procés de preinscripció per veure si millora la seva assignació, ha de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places.
  • Aquest tràmit s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 26 de juliol i el 10 de setembre.
  • Aquest tràmit també el pot fer un estudiant que finalment ha decidit no matricular-se, però aquest estudiant ha de ser conscient que ha perdut la plaça assignada.
  • La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 14 de setembre.
Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència
Aquest estudiant ha de decidir si vol continuar en el procés de preinscripció per poder obtenir una assignació o bé si vol que el seu procés de preinscripció finalitzi.
 • Si l’estudiant vol continuar en el procés de preinscripció, ha de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places. Aquest tràmit s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 26 de juliol i el 10 de setembre. La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 14 de setembre.
 • Si no fa cap tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

  Primera reassignació de places (14 de setembre)

L’estudiant que entre el 26 de juliol i el 10 de setembre hagi fet el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places, tant si ja està matriculat, com si no es va matricular o no havia estat assignat, haurà de consultar la pàgina web https://accesnet.gencat.cat per comprovar si:

 • Ha millorat la seva assignació.
 • Està assignat en alguna de les preferències que havia sol·licitat, en el cas que no estigués assignat en cap preferència.
Si ha millorat la seva assignació o bé està assignat per primera vegada en una de les preferències sol·licitades, haurà de matricular-se en el centre assignat el dia 17 de setembre.
També podeu consultar el quadre resum de dates i tràmits d’aquesta assignació.
L’estudiant haurà de consultar les reassignacions següents per comprovar si la seva situació ha canviat.

 

Respecte als terminis de la matrícula universitatria pel curs 2012-2013 han quedat establerts de la manera següent:

Convocatòria de juny:

–       Assignats en primera preferència: del 16 al 20 de juliol.

–       Matrícula de la segona assignació: del 27 al 31 de juliol.

–       Matrícula de reassignacions: 2 dies després de la publicació per Internet.

Convocatòria de setembre:

–       Assignats: de l’1 al 3 d’octubre.

–       Matrícula de reassignacions: 2 dies després de la publicació per Internet.

   

Orientació universitària pel curs 2012-2013: nou portal informatiu de la Generalitat de Catalunya

En ocasió de la celebració del Saló de l’Ensenyament, avui mateix el Departament d’Economia i Coneixement, ha posat en funcionament un nou portal d’orientació per la tria d’estudis universitaris, i que va adreçat bàsicament a l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior, oferint informació sobre l’accés a la universitat i les diverses carreres que s’hi poden cursar.

Sota el lema “Tria bé, formació és futur” aquest portal informatiu, i anomenat itinerariuniversitari.gencat.cat, consta dels 10 apartats següents:

Què i perquè estudiar a les universitats catalanes: hi trobareu informació sobre tots els estudis que es poden cursar a les universitats catalanes tant públiques com privades. En aquest apartat, cada estudi de Grau disposa d’una fitxa en la que hi ha diferents pestanyes:

L’estudi: nom oficial del títol i estudis que s’extingeixen amb la impartició d’aquest Grau.

Com s’imparteix: informació sobre el preu de la matrícula (públic o privat), i respecte als idiomes en que s’imparteix l’estudi en qüestió (català, castellà, anglès,…)

Com s’estructura: nombre i distribució dels crèdits per matèries que cal cursar (bàsiques, obligatòries, optatives), i del període de pràctiques.

Com s’accedeix: nombre de places que s’ofereixen, nota de tall amb la que es va poder accedir aquest curs 2011-2012, ponderacions de les matèries a la fase específica de la Selectivitat,  i possibles convalidacions de crèdits per l’alumnat procedent de Cicles Formatius de Grau Superior.

On s’imparteix: adreça i telèfon de la Facultat o Escola (interessant per demanar informació més directa i personal).

Món laboral: informació sobre els àmbits de treball i les possibles sortides professionals.

Accesnet: amb informació sobre les proves d’accés a la Universitat (Selectivitat) i la preinscripció universitària. A través d’aquesta pàgina haureu de fer la matrícula a les PAU i l’esmentada preinscripció, per això cal anar amb compte ja que, en tots els tràmits, haureu de fer servir el mateix codi accesnet que poseu el primer cop que hi entreu per identificar-vos.

Posa’t a prova: és una aplicació interactiva per tal d’ajudar als estudiants a preparar-se per superar les PAU (o proves de Selectivitat),  i que conté una sèrie de preguntes de tipus test de totes les matèries de les quals es poden examinar en aquestes proves. Només cal triar una matèria del desplegable i, tot seguit, apareixeran una sèrie de qüestions sobre la matèria triada a les que es pot anar contestant i, posteriorment, es poden saber els resultats obtinguts. Si bé, el procés és molt fàcil de seguir, hi ha també un apartat d’ajuda que explica de forma molt senzilla el funcionament del programa.

Models d’exàmens de Selectivitat d’anys anteriors: hi trobareu els enunciats dels exàmens dels 3 anys anteriors (tant de juny com de setembre) de les diferents matèries, així com les pautes de correcció de cadascun d’ells, i l’estructura de l’examen de cada matèria.

Accesnet: és la mateixa eina del 2n apartat que us serà útil per saber els resultats de la Selectivitat i per fer la preinscripció universitària.

Preinscriu-te i matricula’t: amb informació sobre el procés de preinscripció universitària i l’assignació de places a les diferents Facultats i Escoles de cada universitat.

Beques: en aquest espai els estudiants us podreu informar sobre les beques Equitat i Excel·lència Acadèmica, que constitueixen el primer fons propi català de beques.

Mobint: per informar-se sobre els ajuts per a programes de mobilitat internacional, o sigui sobre els diferents aspectes relacionats amb les estades acadèmiques en universitats d’altres països.

AGAUR: pàgina de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca amb informació sobre els diferents tipus de beques i ajuts pels universitaris.

Studiyncatalonia.com: portal adreçat a les persones de l’estranger interessades en venir a estudiar a Catalunya.

Què es podrà estudiar a les Universitats de Catalunya el curs 2012-2013

Per tal que l’alumnat de Secundària conegui quines carreres pot cursar a Catalunya, la Secretaria d’Universitats i Recerca ja va fent pública, de moment, l’oferta de les més de 400 titulacions de Grau de les que es podrà matricular el pròxim curs 2012-2013.

 Per a recaptar la màxima informació possible sobre aquesta oferta universitària, us recomano que seguiu els 2 procediments que us poso a continuació:

1r) Feu servir el portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes?” que també està disponible en altres idiomes (castellano, english), i en el que trobareu 4 cercadors principals:

Cercador per nom: cal introduir el nom de l’estudi que es vulgui consultar.

Cercador per branca de coneixements a la qual estigui adscrit el Grau (Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i jurídiques, Enginyeria i Arquitectura).

Cercador per universitat: podeu veure quins Graus s’imparteixen a cadascuna de les 7 universitats públiques i les 5 universitats privades.

Cercador per municipi: amb el llistat de les 22 localitats on hi ha centres universitaris.

En aquest portal, cada Grau disposa d’una fitxa en la que hi ha diferents pestanyes:

L’estudi: nom oficial del títol i estudis que s’extingeixen amb la impartició d’aquest Grau.

 –Com s’imparteix: informació sobre el preu de la matrícula (públic o privat), i respecte als idiomes en que s’imparteix l’estudi en qüestió (català, castellà, anglès,…)

 –Com s’estructura: nombre i distribució dels crèdits per matèries que cal cursar (bàsiques, obligatòries, optatives), i del període de pràctiques.

Com s’accedeix: nombre de places que s’ofereixen, nota de tall amb la que es va poder accedir aquest curs 2011-2012, ponderacions de les matèries a la fase específica de la Selectivitat (cal anar amb compte ja que en alguns casos no estan actualitzades i, per si de cas, més val consultar la taula de ponderacions 2012,  i possibles convalidacions de crèdits per l’alumnat procedent de Cicles Formatius de Grau Superior.

 –On s’imparteix: adreça i telèfon de la Facultat o Escola (interessant per demanar informació més directa i personal).

Món laboral: informació sobre els àmbits de treball i les possibles sortides professionals.

A més a més, teniu a la vostra disposició una eina molt úti,  anomenada el meu llibre, mitjançant la qual podeu reunir en un sol document tots els estudis que us interessin, la qual cosa us facilitarà posteriors consultes.

2n) Aneu a consultar l’oferta de Graus que han publicat cadascuna de les 12 universitats catalanes ja que, en aquest cas, cada estudi disposa d’una fitxa més àmplia que el portal que he comentat abans, i en la que us recomano sobretot que us fixeu en l’apartat “Pla d’estudis” en el que figuren les diferents matèries que cal cursar, i així podreu veure si realment aquell estudi és el que us agradarà fer. Tot seguit us poso doncs aquesta oferta per universitats, tenint en compte que les 7 primeres són de titularitat pública (però en elles hi poden haver centres adscrits i, per tant, amb un preu privat), i les altres 5 són privades.

Universitat de Barcelona (UB)

 – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 – Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat Ramon Llull (URL)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat de Vic (UVic)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

 – Universitat Abat Oliba (UAO)