Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: admissió

Accés i admissió a la Universitat (any 2010)

Encara que ja he comentat vàries vegades els canvis que hi ha en el procés d’accés a la Universitat amb el nou model de les PAU i en l’admissió des de CFGS, avui us voldria recomanar la consulta d’una presentació que, amb el títol de “Resum sobre el nou model d’accés i admissió universitari 2010”, ha publicat el Comissionat d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca, i que actualitza de forma esquemàtica i resumida la informació sobre aquest procés que, com sabeu molt bé, ha anat canviant diverses vegades durant el curs 2009-2010.

A més a més de l’accés des de Batxillerat i des de CFGS, hi trobareu informació sobre l’accés per persones més grans de 25 anys i per més grans de 45 anys, així com també un resum esquemàtic sobre el procés de preinscripció universitària, amb diferents exemples d’admissió i adjudicació de places segons l’ordre de preferències indicat per l’alumne/a.


resum-acces-univ-2010 comissionat-uir

Admissió a les Universitats catalanes des de CFGS: taula de correspondències en la preinscripció pel curs 2010-2011

Fa pocs dies es va publicar, per part del Comissionat d’Universitats i Recerca, una nota informativa amb la taula de correspondències per l’admissió a la Universitat des de CFGS, i en ella es resol el principal dubte que hi havia en el nou model d’accés que entrarà en funcionament en la preinscripció universitària d’aquest any 2010. Concretament, les universitats catalanes han decidit que el paràmetre de ponderació de les 2 millors notes del CFGS sigui de 0,1 i no de 0,2.

Així, de forma resumida, el procés d’admissió des de CFGS queda de la manera següent:

– Si bé es pot accedir a qualsevol estudi universitari havent superat un CFGS de la família professional que sigui, tindran preferència d’accés els alumnes que hagin cursat un cicle formatiu adscrit a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar.

La nota d’admissió a la universitat serà la mitjana de l’expedient del cicle formatiu, més les dues millors qualificacions del mòduls professionals que integren el cicle, sempre que aquest estigui adscrit a la branca de coneixement dels estudis universitaris triats. El paràmetre de ponderació d’aquestes dues millors qualificacions serà de 0,1. No seran computables a tal efecte de ponderació els mòduls de FOL i de FCT.

La nota d’admissió es calcularà segons aquesta fórmula:

Nota de admissió = NMC + a*M1 + b*M2

En la que:

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions dels mòduls cursats en el CFGS

a i b = paràmetres de ponderació que seran de 0,1.

Fent uns senzills càlculs es pot veure com la nota d’admissió pot oscil.lar entre 6 i 12. Així en el cas de la persona que hagi obtingut una nota de 5 en tots els mòduls dels CFGS i que vulgui estudiar un Grau de la branca de coneixements a la que estava adscrit el seu CFGS, el càlcul de la seva nota d’admissió, es faria així: 5 + (0,1*5) + (0,1*5) = 6.

En canvi, en el cas de qui hagi superat tots els mòduls amb una qualificació de 10, i que vulgui estudiar un Grau de la branca de coneixements a la que estava adscrit el seu CFGS, el càlcul seria: 10 + (0,1) + (0,2 *10) = 12.

En aquesta taula de correspondències també podem veure a quina branca de coneixements està adscrit el seu CFGS (o més exactament la família professional a la que pertany), que de forma resumida queda tal com us poso tot seguit:

Activitats físiques i esportives (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Administració i gestió (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Agrària (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Arts gràfiques (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura)

Arts i artesanies (Arts i Humanitats, Enginyeria i Arquitectura)

Comerç i màrqueting (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Edificació i obra civil (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Electricitat i electrònica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Energia i aigua (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Fabricació mecànica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Fusta, moble i suro (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Hoteleria i turisme (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Imatge i so (Arts i Humanitats, Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura)

Imatge personal (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Indústries alimentàries (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Indústries extractives (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Informàtica i comunicacions (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Instal·lació i manteniment (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Marítim pesquera (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Química (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Sanitat (Ciències, Ciències de la Salut)

Seguretat i medi ambient (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Serveis socioculturals i a la comunitat (Arts i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Tèxtil, confecció i pell (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Transport i manteniment de vehicles (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Vidre i ceràmica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

comunirec univ-i-rec universitats

Selectivitat 2010: modificació important per l’alumnat que vulgui cursar Psicologia, Ciències de l’activitat física i de l’esport i Logopèdia

Tal com ja s’ha vingut comentant en el transcurs dels últims mesos, el nou model de Selectivitat presentava una sèrie d’incongruències entre les quals cal destacar el canvi d’adscripció d’alguns Graus (com ara Psicologia, Logopèdia i Ciències de l’activitat física i de l’esport) a una branca de coneixement, fet que s’havia produit a meitat del cicle de Batxillerat en el cas de les persones que havien iniciat aquests estudis en el curs 2008-2009, i que veien com les seves matèries de modalitat no es tindrien en compte per la nota d’admissió en els Graus esmentats.

Per tal de resoldre aquest greuge comparatiu, el Ministeri d’Educació ha publicat en el BOE del passat dissabte dia 13 de febrer una Ordre de modificació en la que especifica que l’alumnat, que estigui cursant el segon de Batxillerat i que es presenti a les proves de Selectivitat d’aquest any 2010, podrà incorporar a la seva nota d’admissió les qualificacions de les matèries de modalitat que hagi cursat (sigui quina sigui aquesta modalitat) i de les quals s’examini en la fase específica de la nova Selectivitat.

Concretament en la Orden EDU/268/2010, podem llegir el següent text de modificació:

«Disposición transitoria única. Incorporación de las materias de la fase específica para el cálculo de la nota de admisión.

1. Para los estudiantes que estén cursando en el año académico 2009-2010 el segundo curso de bachillerato, que se presenten en el año 2010 a las pruebas de acceso a la universidad, y que se vean afectados por el cambio de adscripción de un título universitario a una rama de conocimiento, la nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica, independientemente de que estén adscritas, según el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, a la nueva rama de conocimiento del título al que quieren ser admitidos.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente de aplicación a los procedimientos que se celebren para la admisión a las universidades públicas en el curso 2010-2011


minist-educacion logo_boe

Selectivitat 2010: modificacions en el càlcul de la nota d’admissió

El Comissionat d’Universitats i Recerca segueix publicant informacions sobre el nou model de Selectivitat, per tal de clarificar alguns aspectes que presenten dubtes d’interpretació.

Així, fa pocs dies, ha fet públic un document que s’anomena “Admissió: Taula de ponderacions“, en el qual s’intenta explicar com es calcula la nota d’admissió (o sigui la nota obtinguda si es fa la fase específica, examinant-se de fins a 3 matèries de modalitat) posant 4 exemples com a casos pràctics.

D’aquest document voldria destacar 2 aspectes que representen modificacions sobre les anteriors informacions:

1.- Canvi important: per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes (en les informacions anteriors, les qualificacions escollides eren les 2 dues notes més altes sense tenir en compte la seva ponderació).

2.- La taula amb els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat pot presentar modificacions d’aqui a final de curs i, per això cal consultar les seves actualitzacions (de moment, l´última és del 18-12-2009). Esperem que aquests possibles canvis serveixin per corregir les múltiples incongruències que hi ha, tant en l’adscripció de matèries de modalitat a branques de coneixement, com en la seva ponderació.


comissionat-uir