Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: nou Batxillerat

Apunts de llengua i literatura castellana per segon de Batxillerat

El professorat del Departamento de Lengua castellana y literatura de l’IES Sol de Portocarrero (Almeria), ja fa temps que manté una pàgina web anomenada Aula de Lengua castellana y Literatura en la que es poden trobar diferents apartats, com per exemple un quadern d’apunts per ESO i Batxillerat, però per aquest curs 2009-2010 s’ha posat en marxa una pàgina dedicada exclusivament als continguts d’aquesta matèria, que s’imparteixen per primera vegada en el segon curs del nou Batxillerat LOE. El nom ofical d’aquesta pàgina és “Lengua Castellana, Segundo de Bachillerato (2009-2010). IES Sol de Portocarrero”, i en ella hi podem trobar apunts molt interessants que es van actualitzant, i que es poden descarregar en forma de document o es poden consultar tema per tema.

Podem trobar-hi uns apartat dedicat al comentari de text, i tot una sèrie d’apunts dels temes següents:

Llengua castellana

El text: concepte, classificació i propietats

Concepte d’oració gramatical. El sintagma nominal: estructura i funcions

Els elements del sintagma nominal

El sintagma verbal

L’oració composta

Nivell lèxic i semàntic de la llengua

Tipus de text

El llenguatge literari

Els gèneres literaris: poesia, narrativa i teatre

Els gèneres periodístics. El periodisme espanyol en el segle XX

L’assaig com a gènere literari. Evolució de l’assaig a Espanya

Literatura castellana contemporània

La poesia lírica del segle XX fins el 1939

La poesia lírica des de 1940 fins els anys 70

La poesia lírica des dels anys 70 fins l’actualitat

La narrativa del segle XX fins 1939

La narrativa des de 1940 fins els anys 70

La narrativa des dels anys 70 fins l’actualitat

El teatre del segle XX fins 1939

El teatre des de 1940 fins l’actualitat

La novel.la i el conte hispanoamericans del segle XX


ies-sol-de-porto2ies-sol-dde-portocarrero

Guia per orientar-se en el pla Bolonya i en la nova Selectivitat de l’any 2010

Com que el pròxim curs 2009-2010 ja entrarà en vigor el pla Bolonya en gairebé el 80 % dels estudis universitaris a Catalunya, el Comissionat per a Universitats i Recerca ha publicat un document que,  amb el nom de Bolonya 2010,  es defineix com una Guia per orientar-se pel mapa de l’espai europeu d’educació superior, i on també podem trobar informació sobre la nova selectivitat que l’any 2010 haurà de passar l’alumnat que en el curs actual (2008-2009) ha començat el Batxillerat LOE.

Respecte al pla Bolonya podem trobar informació sobre els punts següents:

       Què és l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior?

       Quina és l’estructura dels estudis de Grau?

       Quines són les característiques del nou model?

       Diccionari europeu amb les definicions dels termes utilitzats.

Sobre la nova Selectivitat (a partir de l’any 2010) ens expliquen (amb models comparatius de les proves actuals i de les noves) els apartats següents:

       Estructura de les proves

       Qualificacions de les PAU

En el mateix document també se’ns informa d’uns petits canvis que hi ha en el procés d’accés a estudis universitaris des de CFGS.

 

bolonya-2010 comissionat-uir1 bol-2010

Decret d’ordenació del nou Batxillerat

El Diari Oficial de la Generalitat publica, en la seva edició del dia d’avui, el DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, i en el que s’estableixen les modalitats, assignatures, horaris i currículum de les diferents matèries, així com el calendari d’implantació d’aquesta nova ordenació, i que començarà l’any acadèmic 2008-2009 pels ensenyaments de primer curs, i l’any acadèmic 2009-2010 pels de segon curs.  En el mateix DOGC també podeu consultar aquest Decret en format pdf.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Ciències per al món contemporani: material útil pel professorat

Aquest setembre ja es posarà en marxa el nou Batxillerat, i amb ell caldrà impartir alguna matèria nova com és el cas de Ciències per al món contemporani. Encara que moltes editorials ja han publicat llibres de text i guies didàctiques d’aquesta assignatura, crec interessant comentar el material de recolzament pel professorat que recomana el Centre de Documentació i Experminentació en Ciències (CDEC).

Concretament es tracta de dos portals en anglès i una publicació en castellà:

       BioEthics Education Project: elaborat per la University of Bristol,  tracta de diferents temes (genoma humà, enginyeria genètica, salut i malalties, ètica mediambiental, explotació i experimentació amb animals,..), inclou recursos pel professorat i també algunes unitats didàctiques desenvolupades.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

       Physics and Etihcs Education Project: també elaborat per la University of Bristol,  tracta de diferents temes (canvi climàtic, recursos energètics, impactes sobre la salut pública, aplicacions de la Física en Medicina, exploració de l’espai, noves tecnologies de comunicació,..), inclou recursos pel professorat i també algunes propostes d’unitats didàctiques.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

       Ciencias para el mundo contemporáneo: apoximaciones didácticas. Es tracta d’un material publicat per la Fundación Española para la ciencia y la tecnología (FECYT).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

STUBLOGS Xarxa i Pissarra