Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: PAU 2024

Selectivitat: consells per assignatura

Mica en mica, les PAU s’acosten i els alumnes de segon de batxillerat us comenceu a preparar per aquesta prova que sol generar inquietuds i desconfiança. Per tal d’ajudar-vos a fer front als exàmens de les diferents matèries, us volem fer arribar alguns consells per assignatura PAU que, juntament amb les indicacions dels vostres professors i tutors us permetran rebaixar aquesta tensió i, juntament amb el vostre estudi i dedicació, poder assolir l’objectiu d’obtenir la màxima nota possible.  També podeu utilitzar l’aplicació interactiva Posa’t a prova que conté preguntes de tipus test de totes les matèries.

MATÈRIES COMUNES

Llengua Catalana i Literatura

 • És important  practicar molt la part d’expressió escrita i mirar models de bons textos.
 • Cal repassar ortografia (no oblideu el descompte!!!) i practicar la comprensió lectora i la part de reflexió lingüística amb els exàmens que poden trobar online dels anys anteriors de selectivitat.

Llengua Castellana i Literatura

 • És important llegir bé les dues opcions abans de triar-ne una. L’estructura sol ser molt semblant però els exercicis poden variar i cal agafar l’opció en la qual ens resulti més fàcil la seva resolució.
 • També cal repassar la part d’expressió escrita, un cop resolta, amb molta cura per minimitzar les errades gramaticals.

 Llengua Estrangera (Anglès)

Aquesta prova té diverses parts, com ja sabeu.

 • Pel que fa al readingi al listening, si no esteu segurs al 100% d’una resposta, deixeu-la en blanc.
 • Pel que fa al writing , cal estudiar-se molt bé l’estructura de cada tipologia textual i memoritzar vocabulari i frases que puguin ser aplicades a moltes redaccions diferents. És essencial el brainstormingi cal pensar com ordenar les idees en paràgrafs.  També pot ser bo fer-se un llistat de vocabulari relacionat amb el tema, i vocabulari adient per la tipologia, registre i connectors, així com un petit llistat d’estructures gramaticals variades. Cal també llegir bé l’enunciat i assegurar-se que contesteu exactament al que se us demana i no copiar de l’enunciat ni tampoc del reading, si estan relacionats.
 • Finalment, per al listening, és important identificar paraules claus i intentar entendre el missatge en general. 

Història

 • En primer lloc, és important que llegiu bé els quatre exercicis proposats i trieu els dos en els quals penseu que podeu obtenir millor nota, sense deixar-vos portar pel tema.
 • En segon lloc, cal que comenceu a respondre les preguntes referides a les fonts que es proposen. En aquestes preguntes, és important ser breu, precís i no utilitzar la pregunta com pretext per donar una resposta llarga. A l’apartat del context històric és bo marcar el període històric i concretar més si s’escau.
 • Pel que fa a la resolució dels temes, cal que trieu el que més domineu i que feu un esquema previ del que direu. En aquest sentit, es preferible exposar conceptes de tots els punts que entren al tema, que escriure molt d’una part i poc de les altres.
 • En general, vigileu l’expressió escrita i la presentació i cal·ligrafia i respecteu l’ordre cronològic del fets històrics.

Història de la Filosofia  

 • Llegiu amb calma i atenció el text. Aquest pas és fonamental per fer un bon examen.
 • Llegiu de manera comprensiva els enunciats de les preguntes.
 • Abans de redactar la resposta a una pregunta, preneu-vos uns moments per recordar què heu de fer i com (si és necessari, us ho apunteu en el full).
 • Reviseu la resposta que hàgiu donat: Heu contestat allò que us han preguntat? Heu respectat les instruccions establertes per la resposta (nombre de paraules, al·lusions a l’enunciat, etc.).

MATÈRIES DE MODALITAT

Literatura Catalana 

 • És important que repasseu els dossiers que heu fet durant el curs  i que busqueu els exàmens de selectivitat dels últims anys per veure quines són les preguntes més freqüents
 • Cal practicar també el comentari de text i procurar no cometre errades gramaticals que puguin baixar la nota.

Llatí

 • Llegiu bé les opcions per escollir la més adient.
 • No oblideu que el diccionari i el llibret de gramàtica són una eina essencial. Fixeu-vos molt bé en el vocabulari que dona el propi examen.
 • Dediqueu la primera mitja hora a la part teòrica i l’hora següent a fer la part de morfologia i sintaxi per un millor aprofitament del temps.

Història de l’Art

 • Intenteu comprendre, més enllà de les obres, el context general i artístic al qual pertany l’obra dins de la Història de l’Art.
 • A l’hora d’estudiar, intenteu fer esquemes o mapes conceptuals per tal de, posteriorment, saber desenvolupar el contingut (és a dir no intenteu memoritzar tota la informació teòrica).
 • No cal memoritzar dates concretes, podeu datar l’obra de manera aproximada (meitat del s. XIX, primera dècada del s.XX, etc.)

Geografia

 • Cal llegir molt bé tot l’examen abans d’escollir quina part descartem, és a dir, no escollir només a partir de la font.
 • Intenteu fer servir el sentit comú per tal de, a partir dels continguts apresos, saber resoldre les problemàtiques proposades.
 • Porteu ben apresos els mapes, ja que sempre sol sortir un mapa temàtic i demanen alguna cosa (comarques, províncies, etc).
 • Reforçeu els continguts de demografia, recursos i UE, ja que sortirà obligatòriament almenys algun d’aquests temes.

Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

 • Llegiu detingudament l’enunciat, intentant entendre què us demanen.
 • Apunteu  bé les dades que us proporcionen.
 • Definiu objectius a calcular el que ens demanen.
 • Utilitzeu preferentment dades d’enunciat a les calculades, si podem escollir.
 • Feu els càlculs sempre  amb calculadora.
 • Comproveu les respostes a l’enunciat original.

Biologia

 • Cal tenir un glossari amb els conceptes clau, tots ells estan referits  en les concrecions de les PAU de Biologia.
 • Elaboreu mapes conceptuals, per temes i amb connexions entre ells. Es important saber que les preguntes de selectivitat inclouen raonaments que interrelacionen  més d’un tema a la vegada.
 • Abans de respondre, tingueu clares les paraules clau que haureu de fer servir.
 • Cal respondre sempre en base al cas proposat a l’exercici, no en forma genèrica, doncs la puntuació no serà màxima.

Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci

 • Procureu tenir molt control del temps, ja que cal respondre quatre preguntes de sis en 90 minuts. És important una bona gestió del temps.
 • Indicar a les preguntes pràctiques si es tracta d’unitats o euros i justificar sempre el resultat.
 • Cal que sempre poseu exemples a les preguntes teòriques.

Dibuix Tècnic

 • Recordeu que cada dibuix correspon a un tema, amb més pes de l’axonometria (4 punts) que de geometria plana (3 punts) i dièdric (3 punts).
 • Tant en dièdric com en axonometria, és molt important la correcta interpretació i representació dels cossos geomètrics a partir de les línies vistes i ocultes. Sempre és bo repassar la visibilitat dels conjunts.

 Física

 •  En alguns exercicis, els enunciats poden ser llargs i complexos. Cal llegir-los amb calma per entendre què demanen i quines són les dades rellevants.
 • En general, els exercicis que tenen gràfics poden semblar molt difícils, però la majoria de les vegades és el contrari, ja que els càlculs solen ser molt simples a partir de dades que s’extreuen del gràfic.
 • Teniu cura de com  us donen les unitats i expressar-les correctament.
 • No escolliu els problemes de camp elèctric generat per una distribució de càrregues si no teniu molt clar com fer l’esquema de representació dels camps, la descomposició per components i la suma vectorial dels camps.

Química

 • Feu una primera lectura de tots els exercicis per triar els que veiem més factibles i optimitzar temps.
 • Comenceu pels exercicis que us resultin més fàcils per tenir més confiança i seguretat de cara als següents.
 • Llegiu bé els enunciats dels exercicis . És recomanable subratllar paraules o informació important.
 • Estigueu segurs de formular correctament els compostos requerits per resoldre els exercicis. Un compost mal formulat restarà 0,5 punts i pot provocar un resultat impossible o absurd.
 • Analitzeu el resultat per comprovar que és coherent. Si no ho és, repasseu unitats, procediments i càlculs. Si no trobeu l’errada, afegiu al resultat la seva condició d’impossible o absurd.
 • Expresseu els resultats i dades amb les unitats adequades.
 • Les justificacions han d’estar basades en un model, teoria, llei, principi...que cal citar en l’argumentació.
 • Assegureu-vos que les reaccions químiques que utilitzeu per càlcul estequiomètric estiguin ajustades.
 • Cal estar atents als estats de les substàncies (gasos, líquids, sòlids…) per saber si podem utilitzar determinades fórmules.

 

Per acabar de preparar les PAU pots fer també una ullada als 11 consells per superar la Selectivitat.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS.

Fa pocs dies, la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, i a través del seu Canal Universitats, ha actualitzat les informacions sobre la Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS i l’accés i admissió a les universitats catalanes des dels estudis de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Els punts més importants de la Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS, són els següents:

 • En relació a l’accés a la universitat per als estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) , com a titulats tècnics superiors poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova, com fins ara, i que la seva nota d’accés (entre 5 i 10) és la qualificació mitjana obtinguda en el cicleAquesta qualificació té validesa indefinida.
 • Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d’accés. Es podrà matricular fins a un màxim de 3 matèries d’aquesta fase específica.

Els alumnes de CFGS que es vulguin presentar a aquesta prova voluntària de Selectivitat podran obtenir una nota d’admissió que es calcula amb la següent fórmula:

Calcular nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

 • La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir (vegeu taula de ponderacions). També és interessant mirar quines van ser les notes de tall de 2023 i la seva evolució en els darrers anys.
 • El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: Anàlisi Musical, Ciències Generals, Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Funcionament i Disseny de Models de Negoci, Física, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Història de l’Art, Història de la Música i de la Dansa, Arts Escèniques, Fonaments de les Arts, , Literatura Catalana, Literatura Castellana, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia Industrial i Enginyeria. Podeu consultar com és l’estructura de l’examen de les diverses matèries.
 • També és prou interessant consultar la informació sobre els criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors.

Calendari i horari de les proves de Selectivitat de 2024 (Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS) per aquesta fase específica a la convocatòria de juny

DIMARTS 4 DE JUNY
 • 15:00 -16:30  Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals,  Literatura Dramàtica.
DIMECRES 5 DE JUNY
 • 12:00 -13:30  Anàlisi Musical, Ciències Generals, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques.
 • 13:30-15:00  DESCANS
 • 15:00 -16:30  Dibuix Tècnic, Història de l’Art, Història de la Música i de la Dansa, Literatura castellana, Química.
DIJOUS 6 DE JUNY
 • 12:00 -13:30  Arts Escèniques, Dibuix Artístic, Llengua i Cultura Gregues, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • 13:30 – 15:00 DESCANS
 • 15:00-16:30  Biologia, Disseny, Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci, Literatura Catalana, Tecnologia i Enginyeria.

Els alumnes de CFGS tindran un període específic de MATRÍCULA (per la convocatòria de juny) del 13 al 23 de maig de 2024, i per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre on han cursat els seus estudis.

Cal tenir present que hi ha alguns Graus que exigeixen haver passat una Prova d’Aptitud Personal específica.

I a més a més, és important saber que, en algunes Facultats i Escoles universitàries es convaliden crèdits cursats en el CFGS com podeu veure en aquesta taula de convalidacions.

Selectivitat voluntària per alumnes de CFGS.

6 consells per fer la prematrícula de les PAU 2024.

Divendres 16 de febrer s’obrirà fins el dia 29 del mateix mes, el període de prematrícula per tot l’alumnat de segon de batxillerat que vulgui fer les PAU a la convocatòria ordinària del mes de juny de 2024. Això implica una primera presa de decisions i pot generar dubtes entre els estudiants l’hora de triar les matèries de les quals voleu examinar-vos a les Proves d’Accés a la Universitat d’aquest any.

Per fer una mica més fàcil aquesta tria, us donem una sèrie d’indicacions bàsiques i esperem que us puguin ser d’utilitat per tal que  actueu en conseqüència, tot tenint en compte que  teniu al vostre costat tutors, professors i gent del vostre entorn que us pot ajudar  a l’hora d’escollir.

 1. En primer lloc, us recomanem que totes i tots feu la prematrícula.  Per molt que hi hagi estudiants que ara puguin tenir molt clar que no volen fer la selectivitat, si no formalitzeu la prematrícula, al maig no us podreu matricular de les PAU si aleshores canvieu d’idea. Tingueu en compte que la prematrícula no compromet a res, és a dir, el fet d’estar prematriculat no obliga a fer les PAU.
 2. Recordeu, tal com vam comentar en un post anterior, que enguany cal triar entre Història i Història de la Filosofia dins de la fase comuna i no podreu canviar l’opció quan us matriculareu al maigper tant, cal estar segurs de quina de les dues matèries us voleu examinar.
 3. És important també tenir clar quina matèria de modalitat voleu incloure a la fase comuna de les proves i recordeu que aquesta matèria pot tenir un doble valor: com a matèria comuna us farà la mitjana amb les altres i si la matriculeu a la fase específica us pot ponderar.
 4. Si teniu dubtes, és millor fer la prematrícula de  totes les matèries. Quan haureu de fer efectiva la matrícula al maig, podreu eliminar aquelles que finalment no fareu, però no podreu afegir cap matèria de la qual no us hàgiu prematriculat. Recordeu que això és com quan aneu al barber: sempre hi sou a temps de tallar, mai a l’hora d’afegir.
 5. A l’hora de prematricular-vos de les matèries de la fase específica, tingueu ben clares les ponderacions d’aquestes assignatures. L’objectiu és treure la millor nota possible un cop feta la ponderació.
 6. Recordeu que el tràmit de la prematrícula cal fer-lo sense pressa, llegint bé totes les indicacions, preguntant dubtes als vostres professors i tutors i, sobretot, repassant totes les dades per evitar errades.

Esperem que aquests consells que us hem donat us ajudin a dur a terme sense cap problema la prematrícula i us recordem que tingueu ben present que el termini s’acaba el 29 de febrer.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

A les PAU…Història o Filosofia?

El mes de febrer és sinònim de prematrícula de les Proves d’Accés a la Universitat i cal anar en compte de fer-la correctament. Aquest any, deprés d’un parèntesi, torna a aperèiexr la disjuntiva entre Història de la Filosofia i Història. Segurament molts de vosaltres tindreu dubtes a l’hora d’escollir una o altra matèria i cal pensar que, un cop una matèria s’ha escollit a la prematrícula, ja no es pot canviar en el moment de la matrícula oficial. Es per això que volem ajudar-vos a fer més fàcil aquesta elecció donant-vos algunes indicacions que us poden ser útils.

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA. Estructura de l’examen. Criteris generals d’avaluació

Pel que respecta a la prova d’Història de la Filosofia, cal destacar que és un examen en el qual no hi ha preguntes de teoria i, per tant, cal tenir una bona capacitat d’expressió escrita. A més, hi ha una pregunta en la qual es valora l’opinió personal de l’alumnat, per tant, no hi ha la possibilitat de repetir allò que hem estudiat a base de memòria. Cal crear i articular el text escrit i això implica la necessitat de saber explicar clarament  què volem contestar.

També és important tenir un bon nivell de comprensió lectora. Hi ha textos que poden ser complicats d’entendre i cal tenir un bon domini del vocabulari i de la sintaxi per poder assimilar-los perfectament. Cal recordar també que sis punts de l’examen estan vinculats a la lectura i comprensió d’un text.

HISTÒRIA. Estructura de l’examen. Criteris generals d’avaluació.

L’examen d’Història té un temari molt extens i, de vegades, resulta difícil retenir noms, dates, personatges i esdeveniments històrics. Té un component més memorístic però no podem caure en la trampa de pensar que només amb la memòria podem aprovar fàcilment perquè també hi ha preguntes que requereixen capacitat d’interpretació de fonts històriques i de relació entre situacions i esdeveniments. També, igual que en el cas d’Història de la Filosofia, és necessari  tenir una bona capacitat d’expressió escrita, sobretot a les preguntes sobre la font històrica proposada.

Finalment, en qualsevol cas és molt important tenir en compte quatre qüestions fonamentals a l’hora de fer la tria de la matèria:

 • A les PAU hi anem a obtenir el màxim possible de punts en cada examen, per tant cal escollir la matèria en la qual creiem que podem treure millor puntuació.
 • En cas que segueixi el dubte, hauríem d’escollir aquella matèria que ens resulta més fàcil d’estudiar i resoldre l’examen.
 • I, sobretot, no hauríem de triar per exclusió, és a dir, escollir la matèria que ens faci menys por. De vegades  la por és mala consellera.
 • No dubteu a consultar als vostres professors d’ambdues matèries si esteu indecisos. Ells us poden aconsellar per tal que tingueu més elements de judici per decidir.

Esperem que prengueu la millor decisió i que aquestes indicacions us puguin servir a l’hora d’escollir.