Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: ponderació matèries

Preinscripció 2011: actualització de la taula de ponderacions de matèries de 2n de Batxillerat

Per tal de donar compliment a la Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ha actualitzat la taula de ponderacions de matèries de 2n de batxillerat. Com podreu veure a la taula en qüestió, els canvis (que s’assenyalen en color blau) consisteixen bàsicament en ponderar (multiplicant per 0,1) moltes matèries que no estaven ponderades en les taules que s’havien publicat anteriorment. Crec molt important ressaltar que aquests canvis només serán d’aplicació per a la preinscripció de l’any 2011.

 

 

Selectivitat 2011: presentació en Powerpoint dels aspectes més importants

A partir de les informacions actualitzades de la pàgina que, sobre les Proves d’accés a la Universitat, té el Comissionat d’Universitats i Recerca, hem elaborat una presentacia-pau-2011-alumnes-2n-bat que resumeix, de forma molt senzilla, els aspectes més importants de la Selectivitat de l’any 2011, i està adreçada a l’alumnat de segon de Batxillerat.

En aquesta presentacia-pau-2011-alumnes-2n-bat hi trobareu comentaris sobre les fases de les PAU i la seva qualificació, així com diferents exemples de notes segons les branques de coneixement, el calendari i les instruccions del procés de prematrícula (que s’ha de fer entre el 23 de febrer i el 7 de març) i matrícula, enllaços a les taules de ponderació de les matèries de modalitat i a les notes de tall de 2010, i el calendari i horaris previstos per les proves de 2011.


 

stucom-logocomissionat-uir