Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: pràctiques

Experiències de Física: demostracions i pràctiques de laboratori

La Universitat d’Alacant ha finançat uns projectes d’innovació educativa, per tal de poder disposar d’una sèrie de vídeos digitals sobre experiències pràctiques de Física, que poden ser útils per l’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria al Batxillerat.

El Director del Projecte és Augusto Beléndez Vázquez, catedràtic de Física Aplicada, i els seus resultats es presenten en un portal d’Internet anomenat “Experiencias de Física: demostraciones y prácticas de laboratorio”. Si el voleu consultar, podeu començar amb la presentació i amb els resums en pdf, per després visualitzar l’experiment i/o pràctica que us interessi, com pot ser (entre d’altres) algun dels següents:

Mesurament de longituds amb el peu de rei

Determinació de la constant elàstica d’un ressort

Pèndol simple: determinació de l’acceleració de la gravetat

Principi d’Arquímedes: determinació de densitats de sòlids i líquids

Llei de Torricelli: buidatge d’un dipòsit

Pressió atmosfèrica sobre els líquids: el flascó de Mariotte

Moviment de convecció

Interacció magnètica: accions entre imants

Accions entre corrents

Llei de Faraday-Henry: corrent elèctric en una espira

experiencias-fasica-en-videoexperiencias-fasica1experiencias-fisica2univ-alacant

Operacions bàsiques al laboratori de Química

L’aprenentatge de la Química, com a ciència experimental que és, s’ha de desenvolupar en bona part en el laboratori i, per això, un grup de professors/es de la Universitat de Barcelona (tant de la Facultat de Química com de la Facultat de Farmàcia), han presentat una pàgina web que té com a objectiu explicar, a l’alumnat procedent de l’ensenyament secundari, les operacions bàsiques que es fan en un laboratori químic. Crec que aquesta tasca divulgativa és prou interessant ja que tracta del material que s’utilitza, del mètode de treball i de les correponents normes de seguretat i, per tant, també pot servir per les pràctiques de laboratori que fan els/ les alumnes de Batxillerat i de CFGS, que cursen matèries de Química o relacionades amb ella, per tal que adquireixein uns bons hàbits de treball que, sens dubte, necessitaran tenir quan facin estudis universitaris.

Aquesta pàgina web anomenada “Operacions bàsiques al laboratori de Química” consta bàsicament dels apartats següents:

Metodologia al laboratori (neteja del material, normes de seguretat, pictogrames de seguretat, noms comuns dels productes químics, sistema internacional d’unitats, diari de laboratori, model de diari, …).

Material i muntatges (utillatge, diccionari bàsic de l’utillatge, muntatge de reflux, plaques calefactores, obtenció de gasos, bec Bunsen, manipulació de tubs d’assaig, mesura de volums).

Pesada

Punt de fusió (fonaments, procediment, …).

Filtració (per gravetat, al buit, …).

Precipitació (fonament, cristal.lització i recristal.lització, el carbó actiu, …)

Evaporació (fonament, tipus, utillatge, procediment, muntatge, …)

Dessecació (tipus, procediment, agents dessecants, …)

Extracció (fonament, tipus, utillatge, muntatge i procediment, …)

Destilació (fonament, tipus, utillatge, procediment, …)

Centrifugació (fonament, tipus, utillatge, procediment, …)

Cromatografia (fonament, tipus més freqüents, utillatge, muntatge, altres tipus)


op-bas-lab-qui op-bas-lab-qui-2 op-bas-lab-qui-3 ub

Videos sobre les pràctiques de Formació Professional en centres de treball

Des de fa pocs mesos el Departament d’Educació, i dins de la campanya de promoció dels ensenyaments de Formació Professional, està editant i publicant una sèrie de videos (amb el títol genèric de l’FP en imatges), que mostren les pràctiques en centres de treball que fan els alumnes quan cursen estudis de les diferents famílies professionals, tant de Cicles Formatius de Grau Mitjà (que donen el títol de Tècnic/a), com de Cicles Formatius de Grau Superior (amb obtenció del títol de Tècnic/a superior). Evidentment aquestes pràctiques en empreses (que són obligatòries tant en els centres públics com en els privats), consitueixen un dels principals atractius dels estudis de Formació Professional, ja que l’alumnat assoleix així una ràpida capacitació professional que facilita la seva inserció en el món laboral. Per això us proposo que les persones interessades feu una ullada als videos que s’han publicat fins ara, i que corresponen a les famílies professionals i als cicles formatius que us poso tot seguit:

       Sanitat (CFGM Cures auxiliars d’inefermeria)

       Sanitat (CFGS Pròtesis dentals)

       Serveis socioculturals i a la comunitat (CFGS Educació infantil)

       Activitats marítimopesqueres (CFGM Operacions de cultiu aqüícola, CFGS Producció aqüícola)

       Hoteleria i turisme (CFGS Agències de viatges, CFGS Allotjament)

       Hoteleria i turisme (CFGM Cuina, CFGM Serveis de restaurant i bar, CFGM Pastisseria i forneria, CFGS Restauració)

       Manteniment i serveis a la producció (CFGM Manteniment de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris)

       Indústries alimentàries (CFGM Elaboració de vins i altres begudes)

       Manteniment de vehicles autopropulsats (CFGS Automoció)

       Manteniment de vehicles autopropulsats (CFGS Manteniment aeromecànic, CFGS Manteniment d’aviònica)

       Edificació i obra civil (CFGM Operacions i manteniment de maquinària de construcció)

       Edificació i obra civil (CFGM Obres de la construcció)

       Electricitat i electrònica (CFGS Sistemes de regulació i control automàtics)

       Activitats agràries (CFGM Explotacions agràries intensives, CFGM Jardineria)

       Tèxtil, confecció i pell (CFGM Confecció, CFGS Patronatge)

       Fusta i moble (CFGM Fabricació a mida i instal.lació de fusteria i moble, CFGS Producció de fusta i moble)

       Fabricació mecànica (CFGM Mecanització, CFGS Construccions metàl.liques)

       Fabricació mecànica (CFGS Òptica d’ullera)

       Fabricació mecànica (CFGS Desenvolupament de projectes mecànics)

       Imatge personal (CFGM Perruqueria, CFGS Estètica)

       Química (CFGM Laboratori, CFGM Operacions de procés en planta química, CFGS Anàlisi i control, CFGS Indústries de procés químic, CFGS Química ambiental)

 

fpelectricitat_electronica fphoteleria_turisme_restauracio fpimg_quimica fpimg_sanitat