L’aprenentatge de la Química, com a ciència experimental que és, s’ha de desenvolupar en bona part en el laboratori i, per això, un grup de professors/es de la Universitat de Barcelona (tant de la Facultat de Química com de la Facultat de Farmàcia), han presentat una pàgina web que té com a objectiu explicar, a l’alumnat procedent de l’ensenyament secundari, les operacions bàsiques que es fan en un laboratori químic. Crec que aquesta tasca divulgativa és prou interessant ja que tracta del material que s’utilitza, del mètode de treball i de les correponents normes de seguretat i, per tant, també pot servir per les pràctiques de laboratori que fan els/ les alumnes de Batxillerat i de CFGS, que cursen matèries de Química o relacionades amb ella, per tal que adquireixein uns bons hàbits de treball que, sens dubte, necessitaran tenir quan facin estudis universitaris.

Aquesta pàgina web anomenada “Operacions bàsiques al laboratori de Química” consta bàsicament dels apartats següents:

Metodologia al laboratori (neteja del material, normes de seguretat, pictogrames de seguretat, noms comuns dels productes químics, sistema internacional d’unitats, diari de laboratori, model de diari, …).

Material i muntatges (utillatge, diccionari bàsic de l’utillatge, muntatge de reflux, plaques calefactores, obtenció de gasos, bec Bunsen, manipulació de tubs d’assaig, mesura de volums).

Pesada

Punt de fusió (fonaments, procediment, …).

Filtració (per gravetat, al buit, …).

Precipitació (fonament, cristal.lització i recristal.lització, el carbó actiu, …)

Evaporació (fonament, tipus, utillatge, procediment, muntatge, …)

Dessecació (tipus, procediment, agents dessecants, …)

Extracció (fonament, tipus, utillatge, muntatge i procediment, …)

Destilació (fonament, tipus, utillatge, procediment, …)

Centrifugació (fonament, tipus, utillatge, procediment, …)

Cromatografia (fonament, tipus més freqüents, utillatge, muntatge, altres tipus)


op-bas-lab-qui op-bas-lab-qui-2 op-bas-lab-qui-3 ub