Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: Química

Idees per fer el Treball de Recerca en el camp científic

Un dels aspectes més importants del Batxillerat és la realització del Treball de Recerca, ja que representa el 10% de la nota de tot el cicle dels dos cursos i, per això, cal que l’alumnat tingui una idea molt clara del tipus de tema sobre el que vol treballar. Per tal de facilitar idees al respecte, el Departament d’Innovació, Universitats i Recerca, va publicar a finals de l’any passat, una notícia informant de l’existència d’una pàgina web americana anomenada “All Science fair projects”, en la que hi podem trobar una base de dades de més de 500 idees per fer treballs d’investigació científica en els diferents nivells d’ensenyament no universitari (Educació primària, ESO i Batxillerat), ja que els poden fer alumnes des dels 9 fins els 18 anys.

La corresponent base de dades es pot consultar de diverses maneres, però jo us aconsello que ho feu a partir de les temàtiques generals que es troben disposades en les 10 categories següents:

Biologia (Botànica, Anatomia humana, Zoologia)

Bioquímica i Metabolisme (Enzims, Genètica, Biologia molecular, Fotosíntesi, Hormones vegetals)

Microbiologia (Bacteris, Fongs i líquens, Virus, Llevats)

Medicina i ciències de la salut (al.lèrgies, dermatologia, malalties, nutrició humana, diversos)

Ciències de la Terra (Geologia, Meteorologia, Oceanografia)

Ciències del Medi ambient (Contaminació atmosfèrica, Escalfament global, Contaminació dels sòls, Contaminació de les aigües, diversos)

Química (Contaminants químics, components químics dels aliments, diversos)

Física (Astronomia, Electricitat, Mecànica, Termodinàmica, diversos)

Matemàtiques i Informàtica (Àlgebra, Matemàtiques aplicades, Geometria, Estadística i probabilitats, diversos)

Enginyeria (diversos)

 

all-science-fair-project-logo allscience-fair-project-biology allscience-fair-project-chemistry allscience-fair-project-environmental allscience-fair-project-math

Videos explicatius d’exercicis de Matemàtiques, Física i Química

Les assignatures de  Física, Química i Matemàtiques són, dins de les matèries de Ciències, aquelles que costen més d’entendre i, per això, qualsevol sistema que faciliti el seu aprenentatge, pot interessar a la comunitat educativa.

Aquest és el cas de µnicoos que és un canal de youtube en el que es poden visualitzar, de forma totalment gratuïta, una gran quantitat de videos explicatius de com es resolen múltiples exercicis i/o problemes de Matemàtiques, Física i Química, corresponents a nivells d’ESO, Batxillerat i, fins i tot en alguns casos, Universitat.

Com que és un portal molt dinàmic, s’hi van afegint periòdicament més videos però, a dia d’avui, n’hi podeu trobar de les temàtiques i/o nivells (sobretot Batxillerat) següents:

–       Matemàtiques  (2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r Batxillerat, 2n Batxillerat, Universitat)

–       Química (Química bàsica, formulació, dissolucions, estequiometria, termodinàmicaequilibri i pH, hidròlisi)

–       Física (Cinemàtica, dinàmica, fluids, termodinàmica, electrostàtica, ones i moviment harmònic simple)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Operacions bàsiques al laboratori de Química

L’aprenentatge de la Química, com a ciència experimental que és, s’ha de desenvolupar en bona part en el laboratori i, per això, un grup de professors/es de la Universitat de Barcelona (tant de la Facultat de Química com de la Facultat de Farmàcia), han presentat una pàgina web que té com a objectiu explicar, a l’alumnat procedent de l’ensenyament secundari, les operacions bàsiques que es fan en un laboratori químic. Crec que aquesta tasca divulgativa és prou interessant ja que tracta del material que s’utilitza, del mètode de treball i de les correponents normes de seguretat i, per tant, també pot servir per les pràctiques de laboratori que fan els/ les alumnes de Batxillerat i de CFGS, que cursen matèries de Química o relacionades amb ella, per tal que adquireixein uns bons hàbits de treball que, sens dubte, necessitaran tenir quan facin estudis universitaris.

Aquesta pàgina web anomenada “Operacions bàsiques al laboratori de Química” consta bàsicament dels apartats següents:

Metodologia al laboratori (neteja del material, normes de seguretat, pictogrames de seguretat, noms comuns dels productes químics, sistema internacional d’unitats, diari de laboratori, model de diari, …).

Material i muntatges (utillatge, diccionari bàsic de l’utillatge, muntatge de reflux, plaques calefactores, obtenció de gasos, bec Bunsen, manipulació de tubs d’assaig, mesura de volums).

Pesada

Punt de fusió (fonaments, procediment, …).

Filtració (per gravetat, al buit, …).

Precipitació (fonament, cristal.lització i recristal.lització, el carbó actiu, …)

Evaporació (fonament, tipus, utillatge, procediment, muntatge, …)

Dessecació (tipus, procediment, agents dessecants, …)

Extracció (fonament, tipus, utillatge, muntatge i procediment, …)

Destilació (fonament, tipus, utillatge, procediment, …)

Centrifugació (fonament, tipus, utillatge, procediment, …)

Cromatografia (fonament, tipus més freqüents, utillatge, muntatge, altres tipus)


op-bas-lab-qui op-bas-lab-qui-2 op-bas-lab-qui-3 ub