En Francesc Calbet Salvat, professor de l’ IES Baix Montseny Sant Celoni, és l’autor del programa "Estadística al Batxillerat" consistent en 3 unitats didàctiques (que van ser seleccionades pel Departament d’Educació i Universitats l’any 2002) , en cadascuna de les quals hi trobareu el següents apartats: Guia (amb Objectius i Proposta Didàctica) i Aplicacions (amb animacions en Flash), Activitats , Mapa (que us pot donar idea del contingut de tota la unitat didàctica); Activitats (amb aplicacions) i Autoavaluació (amb una prova objectiva i una prova oberta).

Les 3 unitats didàctiques de que consta el programa, són les següents:

Paràmetres estadístics

Distribucions estadístiques

Regressió lineal

STUBLOGS Xarxa i Pissarra