El Boletín Oficial del Estado, en la seva edició d’ahir dissabte 8 de maig, publica el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, amb el qual segons la referència del Consell de Ministres, pretén oferir més detalls sobre l’organització, gestió i desenvolupament de les proves d’accés per tal d’evitar incerteses i reforçar la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants, tant els que opten per la via d’accés a través de la Selectivitat, com pels que ho fan a partir dels Cicles Formatius de Grau Superior.

Com que particularment crec que, aquest Decret, el que fa és complicar encara més l’embolic que durant tot el curs s’ha format amb el nou model d’accés a la Universitat, us faig un breu resum dels punts que considero més importants:

Accés via Selectivitat: la major part de modificacions, que no són gaire importants, no entraran en vigor fins el pròxim curs 2010-2011 i, per tant, crec que val la pena esperar-se a que siguin publicades en el DOGC. Sí que és molt important, l’apartat 13, referent a les persones que han superat les PAU en anys anteriors i que per fer la preinscripció només pel pròxim curs 2010-2011, poden sumar a la seva nota de Selectivitat, les 2 millors notes de matèries de modalitat dels quals es van examinar (sempre que fossin superiors al 5) multiplicades per 0,1 o 0,2, segons la taula de ponderacions de les matèries adscrites a la branca de coneixements a la qual pertany l’estudi de Grau que vulguin cursar. Concretament aquest apartat 13 diu el següent:

A los estudiantes que habiendo superado la prueba de acceso a la universidad con anterioridad al año 2010 y pretendan acceder a enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se presenten procedimientos de concurrencia competitiva, se les calculará la nota de admisión conforme a la fórmula:

Nota de admisión = CDA + a*C1 + b*C2

CDA= La calificación definitiva del acceso obtenida con anterioridad al año 2010.

C1, C2= Las calificaciones de un máximo de dos materias de las que el estudiante se examinó en el segundo ejercicio de la prueba de acceso que hace valer, con un valor mínimo de 5 puntos.

La nota de admisión incorporará las calificaciones de las citadas materias de examen en el caso de que coincidan con materias adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido

Accés via Cicles Formatius de Grau Superior: per fer la preinscipció pel pròxim curs 2010-2011, s’aplicarà el nou model d’accés des de CFGS que ja s’havia publicat, és a dir, es tindrà en compte la nota mitjana del Cicle més les dues millors notes dels mòduls (que no siguin ni FOL ni FCT) multiplicades per 0,1. Però, pels cursos següents, les persones que vulguin augmentar la seva nota mitjana del Cicle, s’hauran d’examinar de fins a 4 matèries de les que hagin cursat i segons un temari que ja establirà la Generalitat. Cal tenir clar que, aquesta prova, serà totalment voluntària però, evidentment, en el cas que hi hagi més demanda que no pas oferta de places universitàries, serà interessant de fer-la. Com podeu comprovar en l’apartat 7, el nou model (insisteixo en que és per les persones que facin un CFGS a partir del pròxim curs) quedarà així:

a) Cada estudiante podrá realizar un máximo de cuatro ejercicios a su elección. Cada ejercicio estará relacionado con un tema del temario establecido a este efecto para cada una de las enseñanzas relativas a los títulos de Técnico Superior, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior. El Ministerio de Educación, previa consulta a las Comunidades Autónomas, definirá y desarrollará los tres temarios y adscribirá cada tema a las ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

b) Cada ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una.

c) Cada uno de los ejercicios de los que se examine el estudiante en esta fase específica se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. Se considerará superado el ejercicio cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.

d) Las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota media del ciclo formativo.

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión.

a, b = parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase específica.

boe2009logompr2009doboe