Entre els materials educatius curriculars que han estat premiats pel CNICE del "Ministerio de Educación y Ciencia" en anys anteriors, es troba el "web de Álgebra matricial" fet per Cristina Díaz Sordo i Luis Vaamonde Portas l’any 2000, i que s’ha anat actualitzant. Aquest dos professors de Batxillerat de la comunitat autònoma del principat d’Astúries, van aconseguir el premi per haver elaborat un material interactiu sobre àlgebra, i que pretén ensenyar a treballar amb matrius i determinants fent servir el mètode de Gauss o de triangulació. Inclou un test d’autoavaluació, així com generadors de pràctiques, exemples i exercicis. Consta dels següents apartats:

Definició i tipus de matriu

Suma i resta de matrius

Nombre real per a una matriu

Producte de matrius

Potències de matrius

Mètode de Gauss o de triangulació de matrius

Rang d’una matriu

Matriu inversa

Determinants

Sistemes d’equacions lineals

STUBLOGS Xarxa i Pissarra