Jesús Conde és un professor d’Història i Geografia, que ha creat un web en el que es poden visualitzar aspectes de l’atlas climàtic de Köppen de forma interactiva. Concretament, hi ha els següents apartats:
Mapa climàtic interactiu: es poden visualitzar les regions climàtiques del planeta
Climograma interactiu: permet accedir a un climograma de cadascuna de les regions climàtiques
Fórmules interactives de Köppen: explicació de cadascuna de les lletres utilitzades en el seus sistema de classificació climàtica
Gràfic de l’aridesa: permet determinar els límits entre els climes esteparis, desèrtics i humits.

Cal destacar que Köppen (meteoròleg i botànic alemany d’origen rus), va formular el seu sistema de classificació climàtica basant-se en 3 aspectes principals: temperatura, precipitacions i vegetació. Aquesta classificació enunciada a començaments del segle XX encara està vigent si bé s’ha anat modificant gràcies a les aportacions de científics d’èpoques posteriors.

koeppen