Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Categoria: Àrea d’Empresarials (Pàgina 2 de 10)

La Publicitat en el CFGS de Comerç i Màrqueting

Un dels recursos educatius de producció pròpia de l’ISFTIC (Institut Superior de Formació i Recursos en xarxa pel Professorat), és “Mirar y Ver” que es presenta com un paquet de recursos per l’Educació en Mitjans de Comunicació, i encara que està dissenyat per diferents nivells educatius, crec que pot ser útil sobretot pel crèdit de Publicitat en el CFGS de Comerç i Màrqueting.

Hi podem trobar 17 unitats didàctiques, cadascuna de les quals consta de 6 apartats en diferents graus de desenvolupament (presentació, el que cal saber, activitats, avaluació, resum, glossari). Tal com està ara és un recurs prou útil per l’alumnat, i cal esperar que més endavant s’acabin d’elaborar les guies d’explotació de tots aquests recursos pel profesorat.

De moment podem treballar amb les següents unitats didàctiques:

       La publicitat en el nostre temps

       El concepte de publicitat

       Publicitat i propaganda

       La publicitat i el màrqueting

       Els reclams publicitaris en l’antiguitat

       La publicitat en l’era Gutemberg

       El cartell publicitari

       La publicitat animada

       La publicitat com a font de finançament dels mitjans de comunicació

       Les audiències televisives

       El mesurament de les audiències

       Els drets dels consumidors

       Lleis reguladores de la publicitat

       Indústria de la seducció

       Un món irreal

       Tots iguals: creant estereotips

       La publicitat i la joventut

 

isftic1  mirar-y-ver

Recursos didàctics de Fiscalitat pel CFGS d’Administració i Finances

María Jiménez López és professora d’Administració d’Empreses a l’IES Vall d’Hebron, i és l’autora d’una pàgina web que, amb el nom de “Recursos de fiscalitat “, ens ofereix una sèire de recursos didàctics pel Crèdit de Comptabilitat Avançada i Fiscalitat del Cicle Formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Concretament, tracta de 4 temes en cadascun dels quals ens presenta la normativa, models i programes,…, però crec que la part més interessant és la dels esquemes que considero molt útils per l’exposició didàctica d’aquests temes, i que són els següents:

       Sistema Tributari (Elements tributaris, Classificació dels Tributs)

       IVA Règim general (Esquema de funcionament de l’IVA, Sumari fet imposable, Lloc de realització del fet imposable, Requisits per a la deducció de l’IVA)

       Impost de Societats (Esquema de liquidació de l’Impost de Societats, Ajustaments de la base imposable, Deduccions per inversions i creació d’ocupació, Empreses de reduïda dimensió)

       Empresaris individuals i professionals (Esquema de liquidació de l’IRPF, Activitats Econòmiques: modalitats de tributació, Esquema estimació objectiva IRPF, Activitats Econòmiques: comptabilitat modalitats IRPF-IVA)

 

fiscalitat    iesvallhebron1

Recursos didàctics per Gestió Comercial i Màrqueting

Cuadernalia, que es defineix com “El Portal Educativo Andaluz”, ofereix una sèrie de recursos didàctics per diferents nivells i matèries, i entre ells n’hi ha que es poden utilitzar pel CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting. Es tracta de documents en pdf editats per vàries Cambres de Comerç espanyoles, o bé de pàgines web de diverses institucions educatives però, en qualsevol cas, crec que poden ser útils pel professorat i alumnat d’aquest Cicle Formatiu. Encara que n’hi podeu trobar bastants més, crec que els més interessants són els següents:

       Conceptes bàsics d’aparadorisme

       Interiorisme i aparadorisme

       Criteris d’atenció al client en les empreses de serveis

       Tècniques de gestió comercial

       Guia de mitjans de pagament i cobrament

       La documentació necessària per l’exportació

       Llibre d’operacions financeres (Introducció, Capitalització simple, Capitalització composta, Rendes, Préstecs, Empréstits, Valors mobiliaris)

       El mercat de divises

       Etiquetatge de productes alimentaris

       La competència deslleial i la defensa de la competència

       Influència dels hàbits de compra en la resposta del consumidor a les promocions

       Guia bàsica d’anglès, francès i alemany pel comerciant

 

cuadernaliaforo1    

Aspectes legals sobre la utilització de les TIC en l’àmbit laboral

La creixent utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en l’àmbit empresarial i laboral, planteja una sèrie d’aspectes legals que cal tenir en compte per tal de poder treballar amb les TIC respectant els drets fonamentals de les persones, però al mateix temps impulsant l’ús de tecnologies de seguretat que permetin operar a les empreses amb total confiança en aquestes noves eines de treball.

Per això crec que és molt interessant consultar una pàgina web promoguda pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que s’anomena INTECO (Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació), i que es defineix com una plataforma per al desenvolupament de la Societat del Coneixement a través de projectes de l’àmbit de la innovació i la tecnologia.

Dins d’ella podem trobar diferents apartats dels quals voldria destacar els següents:

       Àrea jurídica de la Seguretat i les TIC: inclou una sèrie de Guies Legals (Guía sobre la utilización de las tecnologías de la información en el ámbito laboral, Guía legal sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen en Internet, Guía sobre Comercio Electrónico y eConfianza, Guía legal sobre fiscalidad de los negocios a través de Internet, …)

       Models de Contractes Tecnològics: Model d’acord de confidencialitat i secret, Model de política de privacitat per a un lloc web, Clàusules Contractuals sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, …

       DNI electrònic: amb informació sobre la signatura electrònica i el DNIe tant per a la ciutadania en general com per les empreses (bàsicament per les PIME).

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra      STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Premi per a projectes de síntesi de CFGS

L’Escola Universitària del Maresme, que està adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, ha convocat el Premi Inici de Vol per tal de guardonar els projectes o crèdits de síntesi que els/les alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior han fet durant aquest curs. Està adreçat sobretot a premiar els projectes emprenedors que presentin una nova activitat, empresa o producte, i consisteix, entre altres coses, en la matrícula gratuïta pel curs 2008-2009 en la Diplomatura de Ciències Empresarials o de Turisme que es cursen en aquesta Escola Universitària del Maresme.

Les persones que hi vulguin optar poden consultar les Bases del premi i el Full d’inscripció, tenint en compte que la data límit de lliurament del treball és el dia 20 de juny de 2008.

eum.jpg         premi_inici-de-vol.jpg

« Entrades més antigues Entrades més recents »