STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Categoria: Destacats (pàgina 2 de 6)

Selectivitat 2010: versió definitiva del quadre de ponderacions per les matèries de modalitat a la fase específica

El Comissionat d’Universitats i Recerca ja ha publicat la versió definitiva del quadre de ponderacions per al curs 2010-2011 de les matèries de la fase específica, en el nou model de Selectivitat que començarà a posar-se en funcionament a les PAU de juny d’aquest any 2010.

Cal resaltar que, atenent els suggeriments de diferents institucions i dels col.lectius d’alumnat i professorat de Batxillerat, s’han corregit algunes de les incongruències en la ponderació de diferents matèries tal com apareixien en les versions anteriors de la taula de ponderacions, i que ja havien estat objecte de queixa mitjançant cartes als diaris i altres mitjans de comunicació.

Esperem que ara les persones que estan cursant segon de Batxillerat puguin ja centrar-se en l’estudi de les seves matèries de cara als exàmens finals de maig i, un cop superat el curs, ja tindran temps per decidir quina o quines matèries de modalitat inclouran en la fase específica de la nova Selectivitat si és que volen fer aquesta fase voluntària.

univ-i-rec1comissionat-uir

Admissió a les Universitats catalanes des de CFGS: taula de correspondències en la preinscripció pel curs 2010-2011

Fa pocs dies es va publicar, per part del Comissionat d’Universitats i Recerca, una nota informativa amb la taula de correspondències per l’admissió a la Universitat des de CFGS, i en ella es resol el principal dubte que hi havia en el nou model d’accés que entrarà en funcionament en la preinscripció universitària d’aquest any 2010. Concretament, les universitats catalanes han decidit que el paràmetre de ponderació de les 2 millors notes del CFGS sigui de 0,1 i no de 0,2.

Així, de forma resumida, el procés d’admissió des de CFGS queda de la manera següent:

– Si bé es pot accedir a qualsevol estudi universitari havent superat un CFGS de la família professional que sigui, tindran preferència d’accés els alumnes que hagin cursat un cicle formatiu adscrit a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar.

La nota d’admissió a la universitat serà la mitjana de l’expedient del cicle formatiu, més les dues millors qualificacions del mòduls professionals que integren el cicle, sempre que aquest estigui adscrit a la branca de coneixement dels estudis universitaris triats. El paràmetre de ponderació d’aquestes dues millors qualificacions serà de 0,1. No seran computables a tal efecte de ponderació els mòduls de FOL i de FCT.

La nota d’admissió es calcularà segons aquesta fórmula:

Nota de admissió = NMC + a*M1 + b*M2

En la que:

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions dels mòduls cursats en el CFGS

a i b = paràmetres de ponderació que seran de 0,1.

Fent uns senzills càlculs es pot veure com la nota d’admissió pot oscil.lar entre 6 i 12. Així en el cas de la persona que hagi obtingut una nota de 5 en tots els mòduls dels CFGS i que vulgui estudiar un Grau de la branca de coneixements a la que estava adscrit el seu CFGS, el càlcul de la seva nota d’admissió, es faria així: 5 + (0,1*5) + (0,1*5) = 6.

En canvi, en el cas de qui hagi superat tots els mòduls amb una qualificació de 10, i que vulgui estudiar un Grau de la branca de coneixements a la que estava adscrit el seu CFGS, el càlcul seria: 10 + (0,1) + (0,2 *10) = 12.

En aquesta taula de correspondències també podem veure a quina branca de coneixements està adscrit el seu CFGS (o més exactament la família professional a la que pertany), que de forma resumida queda tal com us poso tot seguit:

Activitats físiques i esportives (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Administració i gestió (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Agrària (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Arts gràfiques (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura)

Arts i artesanies (Arts i Humanitats, Enginyeria i Arquitectura)

Comerç i màrqueting (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Edificació i obra civil (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Electricitat i electrònica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Energia i aigua (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Fabricació mecànica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Fusta, moble i suro (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Hoteleria i turisme (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques)

Imatge i so (Arts i Humanitats, Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura)

Imatge personal (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Indústries alimentàries (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Indústries extractives (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Informàtica i comunicacions (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Instal·lació i manteniment (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Marítim pesquera (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Química (Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura)

Sanitat (Ciències, Ciències de la Salut)

Seguretat i medi ambient (Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Serveis socioculturals i a la comunitat (Arts i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques)

Tèxtil, confecció i pell (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Transport i manteniment de vehicles (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

Vidre i ceràmica (Ciències, Enginyeria i Arquitectura)

comunirec univ-i-rec universitats

Saló Ensenyament 2010

Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que, aquest any 2010, tindrà lloc del 17 al 21 del pròxim mes de març. La seva visita és molt aconsellable per les persones que acabin alguna de les etapes educatives obligatòries i/o de batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir. A més a més, com estem immersos en ple procés de transformació dels estudis universitaris per tal d’adaptar-los a l’EEES (o pla Bolonya), cal esperar que les diferents Universitats ens presentin ja les novetats que falten per tal que, totes les titulacions que s’imparteixin el curs 2010-2011, siguin estudis de Grau. També cal preveure que, per part del Comissionat d’Universitats i Recerca, s’informi abastament sobre la nova Selectivitat i el nou model d’accés a la Universitat des de Cicles Formatius de Grau Superior, i es resolguin els dubtes que l’alumnat pugui tenir respecte a l’adscripció de les carreres a les branques de coneixement i a la taula de ponderacions de les diferents matèries de modalitat.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta 21a edició (amb informació sobre les dates, horaris i ubicació del Saló), així com també el preu de les entrades i la forma de comprar-les de manera anticipada per grups, a més a més dels accessos i el transport per arribar-hi. Cal recordar que l’entrada pel professorat és gratuïta i només cal omplir i imprimir el corresponent document.

salo-2010

Selectivitat 2010: modificació important per l’alumnat que vulgui cursar Psicologia, Ciències de l’activitat física i de l’esport i Logopèdia

Tal com ja s’ha vingut comentant en el transcurs dels últims mesos, el nou model de Selectivitat presentava una sèrie d’incongruències entre les quals cal destacar el canvi d’adscripció d’alguns Graus (com ara Psicologia, Logopèdia i Ciències de l’activitat física i de l’esport) a una branca de coneixement, fet que s’havia produit a meitat del cicle de Batxillerat en el cas de les persones que havien iniciat aquests estudis en el curs 2008-2009, i que veien com les seves matèries de modalitat no es tindrien en compte per la nota d’admissió en els Graus esmentats.

Per tal de resoldre aquest greuge comparatiu, el Ministeri d’Educació ha publicat en el BOE del passat dissabte dia 13 de febrer una Ordre de modificació en la que especifica que l’alumnat, que estigui cursant el segon de Batxillerat i que es presenti a les proves de Selectivitat d’aquest any 2010, podrà incorporar a la seva nota d’admissió les qualificacions de les matèries de modalitat que hagi cursat (sigui quina sigui aquesta modalitat) i de les quals s’examini en la fase específica de la nova Selectivitat.

Concretament en la Orden EDU/268/2010, podem llegir el següent text de modificació:

«Disposición transitoria única. Incorporación de las materias de la fase específica para el cálculo de la nota de admisión.

1. Para los estudiantes que estén cursando en el año académico 2009-2010 el segundo curso de bachillerato, que se presenten en el año 2010 a las pruebas de acceso a la universidad, y que se vean afectados por el cambio de adscripción de un título universitario a una rama de conocimiento, la nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica, independientemente de que estén adscritas, según el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, a la nueva rama de conocimiento del título al que quieren ser admitidos.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente de aplicación a los procedimientos que se celebren para la admisión a las universidades públicas en el curso 2010-2011


minist-educacion logo_boe

Oferta de Graus pel curs 2010-2011: Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona ja ha fet pública la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011, en el que totes les carreres universitàries ja han d’estar adaptades a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (o pla Bolonya). Dels quasi 90 Graus que s’hi podran cursar, una tercera part són nous títols de tal manera que encara estan en tràmit d’aprovació i, per això, us els marco en lletra negreta tot i que gairebé segur no hi haurà cap problema perque es puguin estudiar aquest pròxim curs.

Per altra banda convé recordar que si bé la UAB és una universitat pública, té una sèrie de centres privats adscrits en els que el cost de la matrícula és bastant superior al que fixa la Generalitat pels centres públics. En la informació de cadascun dels Graus a la que podreu accedir tot seguit, hi trobareu les característiques del centre docent, així com el pla d’estudis i les sortides professionals dels estudis indicats.

Com en la resta d’universitats, els Graus s’adscriuen a les 5 branques de coneixements següents:

Branca d’Arts i Humanitats: Arqueologia, Arts i Disseny, Disseny, Estudis Anglesos, Estudis Clàssics, Estudis anglesos amb català o clàssiques o espanyol, Estudis clàssics amb anglès, català o espanyol, Estudis d’Anglès i d’Espanyol,Estudis d’Anglès i de Català, Estudis d’Anglès i de Clàssiques, Estudis d’Anglès i de Francès, Estudis d’Espanyol i de Clàssiques, Estudis d’Àsia Oriental, Estudis de Català i d’Espanyol, Estudis de Català i de Clàssiques, Estudis de Francès i d’Espanyol, Estudis de Francès i de Català, Estudis de Francès i de Clàssiques, Filosofia, Història, Història de l’Art, Humanitats, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Llengua i literatura catalanes amb anglès, clàssiques o espanyol, Llengua i literatura espanyoles amb anglès o català o clàssiques, Musicologia, Traducció i Interpretació.

Branca de Ciències: Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques, Estadística Aplicada, Física, Física + Matemàtiques, Genètica, Geologia, Matemàtiques, Matemàtiques + Enginyeria Informàtica, Microbiologia, Nanociències i Nanotecnologies, Química.

Branca de Ciències de la Salut: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Fisioteràpia, Infermeria (centre propi), Infermeria – Escoles adscrites, Logopèdia, Medicina (UAB/UPF), Medicina, Podologia, Psicologia, Teràpia Ocupacional, Veterinària.

Branca de Ciències Socials i Jurídiques: Administració i Direcció d’Empreses, Administració i Direcció d’Empreses + Dret, Antropologia Social i Cultural, Ciència Política i Gestió Pública, Comptabilitat i Finances, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Direcció Hotelera, Dret, Economia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Empresa i Tecnologia, Geografia i Ordenació del Territori, Gestió Aeronàutica, Gestió d’Empreses, Pedagogia, Periodisme, Prevenció i Seguretat Integral, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Sociologia, Turisme.

Branca d’Enginyeria i Arquitectura: Enginyeria Electrònica Industrial Automàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Informàtica i Serveis, Matemàtiques + Enginyeria Informàtica.


uab uab-eees

« Entrades més antigues Entrades més recents »