El Diari Oficial de la Generalitat publica, en la seva edició del dia d’avui (16-05-08), una Ordre del Departament d’Educació convocant el Concurs d’Oratòria en diverses llengües per al curs 2007-2008. S’hi poden presentar alumnes del cicle superior d’educació primària (poden optar fins a 16 premis), i alumnes d’educació secundària obligatòria i postobligatòria (batxillerat i cicles formatius), que també poden optar fins a 16 premis. Els premis van destinats als centres educatius i a l’alumnat participant, i consisteixen en dotacions econòmiques de 1.000 a 2.000 euros, i en estades d’immersió lingüística en diversos països. Es poden presentar sol·licituds fins el dia 23 de maig d’aquest any 2008, i el concurs pròpiament dit consta de 3 categories:

discurs en català, castellà i una llengua estrangera curricular que es cursi en el centre.

discurs en català i en dues llengües estrangeres curriculars que es cursin en el centre.

discurs en català, en una llengua estrangera curricular que es cursi en el centre, i en una llengua familiar o d’origen que es dugui a terme al centre en horari extraescolar.

Les persones que hi esteu interessades, podeu consultar més informació i sol·licitar la inscripció a la pàgina dels Programes Educatius Internacionals , i al Sistema d’atenció ciutadana.