El “Boletín Oficial del Estado” publica, en la seva edició del dia d’avui, un Reial Decret del Ministeri d’Educació i Ciència, amb el qual s’estableix l’estructura del nou Batxillerat, així com els continguts mínims de l’ensenyament de les diferents matèries. Concretament, és el Real Decreto 1467/2007, i en ell podreu consultar la nova estructuració de les modalitats, les noves matèries (Ciències pel món contemporani i Filosofia i ciutadania), les novetats en quant a possible repetició amb només 3 o 4 matèries suspeses i, els continguts curriculars de les diverses assignatures. Aquest nou Batxillerat entrarà en funcionament el curs 2008-2009 (per a Primer) i el 2009-2010 (per a Segon), i com que el seu desenvolupament està a càrrec de les Comunitats Autònomes, caldrà esperar a que es publiqui el corresponent Decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En la publicació de l’esmentat R.D. 1467/2007, es va cometre una errada per omissió que, al dia següent, es va corregir publicant l’annex amb la distribució horària de les matèries.

untitled.bmpescudo_mec1.gif