Un altre material educatiu premiat l’any 2007 per part del Ministeri d’Educació i Ciència, és obra de Luis Ignacio García González, professor de Física i Química de l’IES Juan A. Suanzes d’Avilés (Astúries) i que, amb el nom de “Dinámica. Leyes de Newton“, tracta de continguts de la matèria de Física pels nivells de Segon Cicle d’ESO i Batxillerat. Aquest professor (que ja va obtenir el primer premi del CNICE pel seu material educatiu “Ondas“, molt útil per l’aprenentatge del moviment ondulatori a nivell de Batxillerat) presenta, en el seu nou treball premiat, una sèrie de continguts interactius que van acompanyats de pràctiques en un laboratori virtual i activitats d’autoavaluació. Després de consultar la guia didàctica i/o la guia de l’alumne, podeu entrar en els diferents apartats com són:

 

Forces i accions 

Lleis de Newton

Forces de fregament

Sistemes no inercials

Laboratori de dinàmica

Laboratori de fregament

Qüestionaris d’autoavaluació (forces i accions, lleis de Newton; forces de fregament, sistemes no inercials)

Enllaços a pàgines web (forces i accions, lleis de Newton; forces de fregament, sistemes no inercials)

 

 ies-ja-suanzes.jpg      fis-qui-ies-suanzes.jpg