El portal eduso.net és un servei dels col•lectius d’educadors socials que, entre altres aspectes interessants, ofereix una secció de “Orientación para el empleo” amb els següents apartats:
– Com elaborar una carta de presentació (guia orientadora i exemples)
– Com elaborar un Currículum vitae (guia orientadora i exemple)
– Com abordar una entrevista de feina (guia orientadora i possibles qüestions)
– Com definir un pla d’empresa (guia orientadora i apartat financer)
cabecera