Un altre dels recursos educatius per recolzar els ensenyaments de Formació Professional creats pel "Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa"del "Ministerio de Educación y Ciencia", està adreçat a l’alumnat del CFGM de Gestió Administrativa. Consta de 6 temes cadascun dels quals presenta diverses unitats didàctiques amb definicions i mapes de conceptes, activitats i un glossari de termes, a més a més d’una guia de l’alumne (que crec convenient consultar abans de res) per aprendre a moure’s millor dins les presentacions temàtiques.

Els temes desenvolupats, són els següents:

Comunicació, arxiu de la informació i operatòria de teclats (organització de l’empresa, comunicacions orals i escrites, classificació i arxiu de la documentació, operatòria de teclats en ordinadors,…)

Gestió administrativa de la compra-venda (proveïdors, contacte de compra-venda, l’IVA, comercialització, existències, procés de pagament, informatització de la gestió comercial,…)

Gestió administrativa de personal (legislació social, l’estatut dels treballadors, convenis col·lectius, seguretat social, contractes de treball, retribució i jornada laboral,…)

Comptabilitat general i tresoreria (llibres comprables, pla general de comptabilitat, registres de les operacions i existències, registres comptables, comptes anuals, aplicacions informàtiques per gestionar la comptabilitat,…)

Productes i serveis financers i d’assegurances bàsiques (el sistema financer, interès simple i compost, comptes corrents, operacions bancàries, el mercat de valors, plans i fons de pensions, l’oficina d’assegurances, tècniques de negociació,…)

Principis de gestió administrativa pública (organització de l’estat, organismes internacionals, administració central, autonòmica i local, dret administratiu, finançament i recursos humans en l’administració pública, …)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra