Tal com ja s’ha vingut comentant en el transcurs dels últims mesos, el nou model de Selectivitat presentava una sèrie d’incongruències entre les quals cal destacar el canvi d’adscripció d’alguns Graus (com ara Psicologia, Logopèdia i Ciències de l’activitat física i de l’esport) a una branca de coneixement, fet que s’havia produit a meitat del cicle de Batxillerat en el cas de les persones que havien iniciat aquests estudis en el curs 2008-2009, i que veien com les seves matèries de modalitat no es tindrien en compte per la nota d’admissió en els Graus esmentats.

Per tal de resoldre aquest greuge comparatiu, el Ministeri d’Educació ha publicat en el BOE del passat dissabte dia 13 de febrer una Ordre de modificació en la que especifica que l’alumnat, que estigui cursant el segon de Batxillerat i que es presenti a les proves de Selectivitat d’aquest any 2010, podrà incorporar a la seva nota d’admissió les qualificacions de les matèries de modalitat que hagi cursat (sigui quina sigui aquesta modalitat) i de les quals s’examini en la fase específica de la nova Selectivitat.

Concretament en la Orden EDU/268/2010, podem llegir el següent text de modificació:

«Disposición transitoria única. Incorporación de las materias de la fase específica para el cálculo de la nota de admisión.

1. Para los estudiantes que estén cursando en el año académico 2009-2010 el segundo curso de bachillerato, que se presenten en el año 2010 a las pruebas de acceso a la universidad, y que se vean afectados por el cambio de adscripción de un título universitario a una rama de conocimiento, la nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica, independientemente de que estén adscritas, según el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, a la nueva rama de conocimiento del título al que quieren ser admitidos.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente de aplicación a los procedimientos que se celebren para la admisión a las universidades públicas en el curso 2010-2011


minist-educacion logo_boe