Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: beques (Pàgina 3 de 6)

Preus de la matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2015-2016

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica el DECRET 118/2015, de 23 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2015-2016.

Si el voleu consultar podreu veure que, en el cas dels estudis de Grau, els preus dels crèdits, es distribueixen en tres nivells de coeficient d’estructura docent (la relació de tots els Graus inclosos en cadascun d’aquests 3 nivells la trobareu en l’annex 2 del Decret). Els imports d’aquests crèdits són els següents:

….

Preus per serveis acadèmics de caràcter docent

-1 Preus per la prestació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials de grau (adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior) de les universitats públiques de Catalunya

1.1. Els preus dels crèdits corresponents als estudis oficials de grau, es distribuiran en tres nivells de coeficient d’estructura docent segons el que s’especifica en l’annex 2. Els imports d’aquests crèdits són els següents:

1.1.1 Estudis amb coeficient d’estructura docent A (estudis bàsicament de lletres i humanístics com ara Dret, Economia, ADE, Educació, Història, Filologia, …)

Preu per crèdit: 25,27 euros.

1.1.2 Estudis amb coeficient d’estructura docent B (estudis de ciències i de tipus tècnic com ara Matemàtiques, Física, Enginyeries, Arquitectura, Comunicació audiovisual, etc.)

Preu per crèdit: 35,77 euros.

1.1.3 Estudis amb coeficient d’estructura docent C (estudis de la major part de Graus de la Branca de coneixements de Ciències de la Salut, com són Medicina, Odontologia, Veterinària, Infermeria,…)

Preu per crèdit: 39,53 euros.

….

Cal destacar també que, quan una persona es matriculi per segona (o successives) vegada d’un mateix crèdit, el preu de la matrícula s’incrementarà de la manera detallada a l’article 7 d’aquest Decret.

També hi haurà un recàrrec en el preu de la matrícula de segons i successius ensenyaments universitaris

Els alumnes de Batxillerat que han obtingut Matrícula d’honor, cal que tinguin en compte el següent apartat:

Els i les estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el batxillerat tenen dret a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits dels que es matriculin per primera vegada durant el primer curs del primer any dels seus estudis universitaris. L’exercici d’aquest dret no resta subjecte a termini.

També és important ressaltar que els alumnes que vulguin sol.licitar una beca, han de tenir en compte l’article 10 d’aquest Decret

Article 10

Beques generals de l’Administració de l’Estat

10.1 Poden formalitzar la matrícula sense abonar els preus establerts per aquest Decret els i les estudiants de grau, i de primer i/o segon cicle i de màster que vulguin sol·licitar una beca o ajut a l’estudi pel curs 2015-2016 convocada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i compleixin previsiblement els requisits d’aquella convocatòria. A aquests efectes, l’AGAUR emetrà una acreditació de caràcter econòmic que els i les estudiants hauran de presentar en el moment de formalitzar la matrícula.

En tot cas, l’exempció total del pagament de l’import de la matrícula resta condicionat a l’obtenció efectiva de la beca.

….

En qualsevol cas, si posteriorment els i les estudiants no obtenen la condició de becari amb dret a l’exempció del preu dels serveis acadèmics estaran obligats a abonar-ne el preu corresponent, en els terminis indicats per la universitat

agauruniversitats

Convocatòria de Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2014-2015

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (07-08-2014), una Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-2015, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, o sigui una Resolució del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari, o bé, de Batxillerat, Cicles Formatius o Programes de Qualificació Professional Inicial (tant en centres públics com en centres privats concertats), en el curs 2014-2015.

Si llegiu aquesta Resolució, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2014 pels estudis universitaris i el 30 de setembre de 2014 pels estudis no universitaris.

boe2012  MECD

Convocatòria de Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2013-2014

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (19-08-2013), una Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, o sigui una Resolució del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari, o bé, de Batxillerat, Cicles Formatius o Programes de Qualificació Professional Inicial (tant en centres públics com en centres privats concertats), en el curs 2013-2014.

Si llegiu aquesta Resolució, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2013 pels estudis universitaris i el 30 d’octubre de 2013 pels estudis no universitaris.

boe2012  Minist Educación

Convocatòria de Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2012-2013

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (14-08-2012), una “Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanzas universitarias.”, o sigui una Resolució del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari (de Grau, Diplomatura, o Llicenciatura) en el curs 2012-2013. Si llegiu aquesta Resolució, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2012 (…El plazo para presentar la solicitud se extenderá hasta el 15 de octubre de 2012, inclusive, aunque este plazo no coincida con el plazo de matrícula).

En la mateixa edició del BOE també es publica la “Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico, 2012-2013 para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.”, mitjançant la qual es convoquen beques per estudiar Batxillerat, Formació Professional i d’altres estudis postobligatoris, i ajudes per fer altres cursos no universitaris. Consultant aquesta Resolució podreu veure que també hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… Cal destacar la convocatòria d’ajudes per estudiar el curs de preparació per les proves d’accés a Cicles Formatius (tant en centres públics com en centres privats concertats) i també pels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Se convocan ayudas al estudio para el alumnado que, en el curso académico 2012-2013 curse alguno de los estudios siguientes con validez en todo el territorio nacional:

1) Cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos por centros públicos y en centros privados concertados que, además, tengan autorizadas las enseñanzas de formación profesional.

2) Programas de cualificación profesional inicial.

També és destacable que hi ha convocatòria de les beques-salari pels estudiants de Batxillerat i/o Cicles Formatius amb  una sèrie de condicionaments :

…Componentes de compensación y beca salario.

1. La beca salario y el componente de compensación se destinarán a compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación del solicitante al estudio. Para poder ser beneficiario de estos componentes serán precisos los siguientes requisitos específicos, además de los exigidos con carácter general:

a) Que el solicitante haya nacido antes del 1 de enero de 1997.

b) Cursar estudios presenciales.

c) Acreditar los siguientes requisitos académicos:

• Los estudiantes de primer curso de bachillerato, haber obtenido una nota media de 5,50 puntos en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o prueba de acceso, en su caso. Los estudiantes de primer curso de ciclos formativos de grado superior, haber obtenido 5,50 puntos en segundo curso de bachillerato, prueba o curso de acceso respectivamente.

• Los estudiantes de segundos y posteriores cursos de enseñanzas postobligatorias no universitarias organizadas por materias o asignaturas, haber superado, al menos, todas las materias o asignaturas del curso anterior, con excepción de una.

• Los estudiantes de segundos y posteriores cursos de enseñanzas postobligatorias no universitarias organizadas por módulos, haber superado, al menos, en el curso anterior un número de módulos que supongan el 85% de las horas totales del curso en que hubieran estado matriculados.

• Quienes cursen estudios superiores de Master no integrados en la universidad tendrán que acreditar los requisitos exigidos en el artículo 22 de la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanza universitaria.

2. Para la adjudicación de este componente se aplicará el umbral 1 de renta familiar establecido en el artículo 27 de esta resolución.

3. La beca salario será incompatible con el componente de material escolar

En el cas d’aquestes beques i ajudes per estudis postobligatoris, el termini de presentació de sol.licituds s’acaba el dia 1 d’octubre d’aquest any 2012 “ … El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el día 1 de octubre de 2012 inclusive…”, i també cal omplir el formulari de sol.licitud que es troba a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri i presentar-lo de forma telemàtica.

  

Matrícula universitària i beques pel curs 2012-2013: nou portal informatiu de la Generalitat de Catalunya

Per tal de facilitar la comprensió del procés de matriculació universitària, així com dels nous preus públics de la matrícula, i el que cal fer per sol·licitar els diferents tipus de beques i ajuts, el Govern de la Generalitat, ha posat en funcionament a partir d’avui un nou portal anomenat matriculauniversitaria.cat en el que es pot trobar informació sobre l’import dels crèdits matriculats per primera vegada en funció de la renda familiar, i dels tres possibles itineraris que cal seguir per formalitzar la matrícula universitària.

Per això en aquesta web l’estudiant trobarà les eines necessàries per calcular la seva renda computable i, per tant, quin és l’itinerari que li correspon tant per la matrícula com per les beques.

Us aconsello sobretot consultar l’apartat de Preguntes i Respostes Freqüents tenint en compte que, a més a més, també podeu resoldre els vostres dubtes a través de la nova adreça de correu electrònic muniversitaria@agaur.gencat.cat

  

« Entrades més antigues Entrades més recents »