Entre els recursos i materials que el CEDCT posa a l’abast de la comunitat educativa, hi podem trobar el material que va servir com a suport per un “Curs de treballs pràctics de física al batxillerat” organitzat per la Subdirecció General de Formació permanent i Recursos Pedagògics del Departament d’Educació l’any 2002.

A més a més de repassar quin són els objectius terminals de física al batxillerat referents als treballs pràctics i una sèrie d’adreces a Internet que poden ser interessants per l’ensenyament de la Física, podem consultar els documents (en format pdf) explicatius de les diferents pràctiques proposades com són:

Magnituds (mesura, recta de regressió)

Moviment (moviment rectilini uniforme, pla inclinat, caiguda lliure, tir horitzontal, moviment parabòlic,..)

Dinàmica i energia (acceleracions i forces en un salt, mesura del coeficient de fricció estàtic, força de fricció en el pla inclinat, mesura del coeficient de fricció dinàmic, pèndol cònic, determinació estàtica de la constant d’una molla, molles en sèrie i en paral·lel, determinació dinàmica de la constant d’una molla, conservació de l’energia mecànica en una molla oscil·lant, pèndol simple)

Ones i lents (mesura de freqüències acústiques, ones estacionàries, ressonància, tub de Kundt, lents convergents,…)

Electricitat i magnetisme (electrostàtica, glossari bàsic d’electricitat, força electromotriu i resistència interna d’una pila, muntatge d’una pila, potencial i camp elèctric, magnetisme, inducció, determinació del camp magnètic terrestre, construcció d’un motor senzill, tensió màxima i tensió eficaç,…)

cdect.jpg