En el transcurs d’aquest mes de març, el Departament d’Ensenyament, ha publicat 5 fullets informatius sobre els estudis de Formació Professional, en els que es poden trobar les últimes novetats en quant a Cicles Formatius tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, la qual cosa és interessant ja que, el pròxim curs 2012-2013, entraran en vigor alguns Cicles nous (de la LOE) mentre que alguns dels Cicles LOGSE deixaran d’impartir-se.

Aquests fullets o guies informatives són els següents:

Formació professional. Grau mitjà: Guia informativa. A més a més de la informació general sobre els Cicles Formatius de Grau Mitjà, hi trobareu un breu resum de cadascun dels 57 CFGM que es podran cursar.

Formació professional. Grau superior: Guia informativa. Hi podeu trobar informació general sobre els Cicles Formatius de Grau Superior, així com informació concreta de cadascun dels 82 CFGS que es podran estudiar.

Formació professional. Cicles formatius per famílies professionals: Guia informativa. Inclou una informació general sobre els Cicles Formatius, i una relació de tots ells agrupats en les 24 famílies professionals ofertades.

Formació professional. Formació en centres de treball: escola i empresa. Amb informació sobre les pràctiques i estades en empreses que han de fer els estudiants de Cicles Formatius, i que els permeten una introducció i coneixement del món laboral.

Formació professional. Itineraris formatius a l’ensenyament superior. Inclou informació sobre l’accés a estudis universitaris des de Cicles Formatius de Grau Superior.

Per altra banda, i en col.laboració amb el Consell de Cambres de Catalunya, el Departament d’Ensenyament, també ha publicat un document anomenat “Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2011”, que és un estudi sobre l’accés al món laboral dels Tècnics i/o Tècnics Superiors que han obtingut aquestes titulacions a l’haver cursat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o un Cicle Formatiu de Grau Superior.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra